Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Selvitys ruoka- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä

MliDno-2021-2278

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on 2020 selvittänyt yhdessä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän kanssa yhteisomisteisen, in-house-periaatteella toimivan ruoka- ja puhtauspalveluyhtiön perustamista. Mikkelin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.8.2020 (§271), että ruoka- ja puhtauspalveluista ei perusteta Essoten kanssa yhteisomisteista yhtiötä ja että Mikkelin kaupunki kehittää ko. palvelua jatkossa omana toimintona.

Tämän jälkeen kaupunki esitti selvityksen tekemistä yhdessä Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian kanssa kaupungin ja Otavan Opiston ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintojen yhdistämisestä. Selvityksen aloittamisesta päätettiin 29.10.2020 olleessa kokouksessa, johon osallistuivat hallintojohtaja Ari Liikanen, sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen, liikelaitos Otavian johtaja-rehtori Harri Jokinen sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelujohtaja Mia Hassinen. Samassa yhteydessä sovittiin, että selvityksen teosta vastaa Mia Hassinen yhteistyössä Harri Jokisen kanssa. 

31.3.2021 kokouksessa osapuolilla oli jonkin asteisia näkemyseroja Otavassa tuotettavien ruoka- ja puhtauspalveluiden tuottamisesta. Sen seurauksena sovittiin, että kaupungin talouspalvelut tulevat mukaan laskemaan kustannuksia eri järjestämisvaihtoehtojen osalta. Sovittiin, että päätöksentekoon lähtökohtana tulevat olemaan talous ja toiminnallisuus.

Selvitystyötä varten pyydettiin lausunto kaupungin talouspalveluista. Talouspalveluiden lausunnon mukaan:

“Talouspalvelut toteaa lausunnossaan, että kaupunkitasolla kokonaiskustannuksiin ei tule muutosta esimiestyössä, sisäisissä TAHE-kuluissa ja vuokrissa riippumatta siitä, miten kustannusten jako tehtäisiin Otavan Opiston ja ruoka- ja puhtauspalveluiden kesken”. 

“Talouspalvelut toteaa lausunnossaan, että millä tahansa toimintamallilla jatketaankaan, on huomiota kiinnitettävä lähivuosien eläköitymisten myötä mahdollisiin tehostamis- ja säästötoimenpiteisiin”.

Selvitystyö valmistui 25.5.2021. Versio nro 3 liitteenä. Stilisoitu, lopullinen  versio toimitetaan viimeistään kokoukseen tiistaina 1.6.

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian osalta yhdistyminen tarkoittaisi nykyisen, itse tuotetun, palvelun siirtymistä kaupungin tuottamaksi. Käytännössä se tarkoittaisi ko. henkilöstön ja työnjohdon siirtymistä pois Otavian alaisuudesta. Otavialle työnjohtoon liittyvät kustannukset kasvaisivat nykyisestä. Nykyisellä rakenteella työnjohtoon liittyvät kustannukset sisältyvät johtaja-rehtorin toimenkuvaan ja eivät poistuisi yhdistymisen myötä. Otavassa toimivan ruokala- ja siivoushenkilöstön toimenkuvat myös eroavat kaupungin vastaavan henkilöstön toimenkuvasta. Voidaan sanoa, että Otavassa olevan henkilöstön toimenkuvat ovat monipuolisempia ja mahdollistavat toiminnan tarkoituksenmukaisen toteuttamisen helpommin kuin mallissa, joka yhdistymisen osalta mahdollisesti tulisi käyttöön. Ko. palvelun siirtyminen tarkoittaisi selvityksen perusteella nykyisten tehtävien osalta todennäköisesti ruokala- ja puhtaanapitotyöntekijöiden tehtävänkuvien kaventumista. 

Objektiivinen  arvio on selvityksen ja asiasta käytyjen keskustelujen perusteella on se, että yhdistyminen ei tuota liikelaitokselle lisäarvoa taloudellisesti kuten ei myöskään kaupungille. Yhdistymisen seurauksena liikelaitoksen kustannukset kasvaisivat jonkin verran. Kaupungin tasolla muutosta ei juurikaan ole muutoin kuin siltä osin, että kustannukset mahdollisesti kasvavat lisärekrytoinnista johtuen, jos ko. henkilöstön toimenkuvat kaventuvat.

Toiminnan laadun näkökulmasta ei ole nähtävissä sellaisia tekijöitä, jotka parantaisivat palvelun laatua.

Otavian näkökulmasta jatkoa ajatellen paras ratkaisu on se, että osapuolet keskittyvät jatkossakin toimintansa kehittämiseen ja virtaviivaistamiseen tehden hyvää yhteistyötä kuten tähänkin saakka.

26.5. asiasta käytiin myös keskustelua hallintojohtaja Ari Liikasen, sivistysjohtaja Virpi Siekkisen, ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelujohtaja Mia Hassisen sekä Mikkelin kaupungin liikelaitos johtaja-rehtori Harri Jokisen  kanssa. Yhteisesti todettiin, että tehdyn ruoka- ja puhtauspalveluselvityksen perusteella tällä hetkellä ei ole tarvetta yhdistää toimintoja.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia toteaa, että Otavan Opiston ruoka- ja puhtauspalveluiden yhdistämiselle kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluiden kanssa ei ole olemassa tällä hetkellä edellytyksiä.

 

Päätös

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta totesi, että Otavan Opiston ruoka- ja puhtauspalveluiden yhdistämiselle kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluiden kanssa ei ole olemassa tällä hetkellä edellytyksiä.

 

Tiedoksi

Ruoka- ja puhtauspalvelut