Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 26.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Teknisen toimialan toimintasäännön uusiminen

MliDno-2016-625

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Toimintasäännöillä annetaan tarkempia toimialakohtaisia määräyksiä kaupungin toiminnan ohjaamisesta kuten organisaatiosta, toiminnan sisällöstä, viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Koko kaupungin organisaatiota koskevat määräykset ovat hallintosäännössä, joka on uusittu teknisen toimen osalta kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2014. Teknisen toimialan toimintasääntö on hyväksytty vuonna 2009, jonka jälkeen siihen on jo tehty lukuisia muutoksia mm. teknisen toimen organisaatiomuutosten seurauksena. Nykyisessä muodossaan toimintasääntö on hyväksytty lautakunnissa joulukuussa 2014.

Teknisen toimen organisaatiossa ja viranhaltijoiden tehtäväkuvissa on jo tapahtunut ja on edelleen tarvetta tehdä muutoksia ja toimintasääntö tulee saattaa näiden muutosten osalta ajan tasalle. Koko kaupungin organisaatioon on tulossa suuria muutoksia lähitulevaisuudessa mm. sosiaalitoimen siirtyessä pois siitä. Muutokset koskevat koko muutakin organisaatiota ja niiden yhteydessä niin hallinto- kuin toimintasäännötkin joudutaan uusimaan perusteellisesti. Nyt on siis kyse vain nykyisten määräysten saattamisesta ajan tasalle ennen suurempaa muutosta.

Rakennuslautakunnan alaisista toiminnoista jätehuollossa on tapahtunut merkittävä muutos jäteasiain tarkastajan viran perustamisen myötä. Aikaisemmin kaupunginpuutarhurille kuuluneet jätehuollon viranhaltijatehtävät on siirretty jäteasiain tarkastajalle.

Rakennustarkastajien välisen toimivallan jaosta päättäminen katsottiin hoituvan joustavammin johtavan rakennustarkastajan päätöksillä. Lähinnä tässä on kyse siitä, miten toimialueet jaetaan tarkastajien välillä. Viimeisen vuoden aikana henkilökunnan vaiohtuvuus on ollut poikkeuksellisen suurta ja tässä yhteydessä yhteydessä todettiin, että lautakunnan päätöksillä tehtävät muutokset tapahtuvat liian hitaasti, kun kokouksia on kuukauden tai kahden välein. Henkilöstömuutoksiin pitää pystyä reagoimaan välittömästi.

Nimenkirjoitusosaa on täsmennetty toimivammaksi niin, että toimielinten päätöksiin perustuvissa asiakirjoissa toinen allekirjoittaja voi olla asian valmistelija, joka yleensä tuntee asian parhaiten.

Lautakunta on käsitellyt viransjaisuuksia jo aiemmin ja ne on nyt kirjattu toimintasääntöön vastaavalla tavalla.

Teknisessä toimessa valmisteltu esitys uudeksi teknisen toimialan toimintasäännöksi on liitteenä.

Esitetyt muutokset ovat sellaisia, ettei niillä ole vaikutusta tämän vuoden talousarvioon.

Tekninen lautakunta käsittelee toimintasääntöä vasta kokuksessaan 22.3.2016, joten toimintasäännön voimaantuloajasta voidaan päättää vasta tuolloin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan toimintasäännön liitteen mukaisesti. Uuden toimintasäännön voimaantulosta päättää tekninen lautakunta oman hyväksymiskäsittelynsä yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Toimintasäännöillä annetaan tarkempia toimialakohtaisia määräyksiä kaupungin toiminnan ohjaamisesta kuten organisaatiosta, toiminnan sisällöstä, viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Koko kaupungin organisaatiota koskevat määräykset ovat hallintosäännössä, joka on uusittu teknisen toimen osalta kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2014. Teknisen toimialan toimintasääntö on hyväksytty vuonna 2009, jonka jälkeen siihen on jo tehty lukuisia muutoksia mm. teknisen toimen organisaatiomuutosten seurauksena. Nykyisessä muodossaan toimintasääntö on hyväksytty teknisen toimialan lautakunnissa joulukuussa 2014.

Teknisen toimen organisaatiossa ja viranhaltijoiden tehtäväkuvissa on jo tapahtunut ja on edelleen tarvetta tehdä muutoksia ja toimintasääntö tulee saattaa näiden muutosten osalta ajan tasalle. Koko kaupungin organisaatioon on tulossa suuria muutoksia lähitulevaisuudessa mm. sosiaalitoimen siirtyessä pois siitä. Muutokset koskevat koko muutakin organisaatiota ja niiden yhteydessä niin hallinto- kuin toimintasäännötkin joudutaan uusimaan perusteellisesti. Nyt on siis kyse vain nykyisten määräysten saattamisesta ajan tasalle ennen suurempaa muutosta.

Esitetyt muutokset ovat lyhyesti kerrottuna seuraavat.

Viranhaltijoiden sijaisuuksia koskevia määräyksiä on täydennetty mm. kiinteistöjohtajan, projektijohtajan, yhdyskuntatekniikan päällikön, kaavoitusinsinöörin, johtavan rakennustarkastajan, jäteasiain tarkastajan ja maaseutupäällikön osalta.

Teknisen johtajan päätettäväksi tulee lupien myöntäminen sellaisiin tapahtumiin, jotka koskevat useamman tulosalueen kohteita (kohta 4.). Näin selvitään yhdellä lupakäsittelyllä.

Henkilökuljetusten logistiikkakeskuksen vastuuhenkilöksi on määrätty logistiikkapäällikkö ja hänen ratkaisuvaltaansa siirretty kohdan 5.1.3 mukaiset asiat, joista aiemmin on vastannut projektijohtaja. Projektijohtajan päätösvaltaan on lisätty kävelykatua koskevat muut kuin kunnossa- ja puhtaanapitoasiat. Joukkoliikenneinsinööriä koskeva ratkaisuvaltakohta on poistettu.

Romuajoneuvojen ja hylättyjen ajoneuvojen siirrosta päättäminen on siirretty kunnossapitopäälliköltä kunnossapitomestarin tehtäväksi (kohta 5.4.5.).

Aikaisemmin kaupunginpuutarhurille kuuluneet jätehuollon viranhaltijatehtävät on siirretty jäteasiain tarkastajalle (kohta 5.5.4.).

Toimialajohtajan valtaa valita tuotevastuiden esimiehet on täsmennetty (kohta 6.).

Nimenkirjoitusosaa on täsmennetty toimivammaksi niin, että toimielinten päätöksiin perustuvissa asiakirjoissa toinen allekirjoittaja voi olla asian valmistelija, joka yleensä tuntee asian parhaiten (kohta 7.)..

Teknisessä toimessa valmisteltu esitys uudeksi teknisen toimialan toimintasäännöksi on liitteenä. Rakennuslautakunta on jo osaltaan hyväksynyt sen liittenä olevassa muodossa.

Esitetyt muutokset ovat sellaisia, ettei niillä ole vaikutusta tämän vuoden talousarvioon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan toimintasäännön liitteen mukaisesti ja määrää sen tulemaan voimaan 1.4.2016 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Toimintasäännöillä annetaan tarkempia toimialakohtaisia määräyksiä kaupungin toiminnan ohjaamisesta kuten organisaatiosta, toiminnan sisällöstä, viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Koko kaupungin organisaatiota koskevat määräykset ovat hallintosäännössä, joka on uusittu teknisen toimen osalta kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2014. Teknisen toimialan toimintasääntö on hyväksytty vuonna 2009, jonka jälkeen siihen on jo tehty lukuisia muutoksia mm. teknisen toimen organisaatiomuutosten seurauksena. Nykyisessä muodossaan toimintasääntö on hyväksytty teknisen toimialan lautakunnissa joulukuussa 2014.

Teknisen toimen organisaatiossa ja viranhaltijoiden tehtäväkuvissa on jo tapahtunut ja on edelleen tarvetta tehdä muutoksia ja toimintasääntö tulee saattaa näiden muutosten osalta ajan tasalle. Koko kaupungin organisaatioon on tulossa suuria muutoksia lähitulevaisuudessa mm. sosiaalitoimen siirtyessä pois siitä. Muutokset koskevat koko muutakin organisaatiota ja niiden yhteydessä niin hallinto- kuin toimintasäännötkin joudutaan uusimaan perusteellisesti. Nyt on siis kyse vain nykyisten määräysten saattamisesta ajan tasalle ennen suurempaa muutosta.

Esitetyt muutokset ovat lyhyesti kerrottuna seuraavat.

Viranhaltijoiden sijaisuuksia koskevia määräyksiä on täydennetty mm. kiinteistöjohtajan, projektijohtajan, yhdyskuntatekniikan päällikön, kaavoitusinsinöörin, johtavan rakennustarkastajan, jäteasiain tarkastajan ja maaseutupäällikön osalta.

Teknisen johtajan päätettäväksi tulee lupien myöntäminen sellaisiin tapahtumiin, jotka koskevat useamman tulosalueen kohteita (kohta 4.). Näin selvitään yhdellä lupakäsittelyllä.

Henkilökuljetusten logistiikkakeskuksen vastuuhenkilöksi on määrätty logistiikkapäällikkö ja hänen ratkaisuvaltaansa siirretty kohdan 5.1.3 mukaiset asiat, joista aiemmin on vastannut projektijohtaja. Projektijohtajan päätösvaltaan on lisätty kävelykatua koskevat muut kuin kunnossa- ja puhtaanapitoasiat. Joukkoliikenneinsinööriä koskeva ratkaisuvaltakohta on poistettu.

Romuajoneuvojen ja hylättyjen ajoneuvojen siirrosta päättäminen on siirretty kunnossapitopäälliköltä kunnossapitomestarin tehtäväksi (kohta 5.4.5.).

Aikaisemmin kaupunginpuutarhurille kuuluneet jätehuollon viranhaltijatehtävät on siirretty jäteasiain tarkastajalle (kohta 5.5.4.).

Toimialajohtajan valtaa valita tuotevastuiden esimiehet on täsmennetty (kohta 6.).

Nimenkirjoitusosaa on täsmennetty toimivammaksi niin, että toimielinten päätöksiin perustuvissa asiakirjoissa toinen allekirjoittaja voi olla asian valmistelija, joka yleensä tuntee asian parhaiten (kohta 7.).

Teknisessä toimessa valmisteltu esitys uudeksi teknisen toimialan toimintasäännöksi on liitteenä. Rakennuslautakunta ja tekninen lautakunta ovat jo osaltaan hyväksyneet sen liittenä olevassa muodossa.

Esitetyt muutokset ovat sellaisia, ettei niillä ole vaikutusta tämän vuoden talousarvioon.

Maaseutu- ja tielautakunnan tulee samalla nimetä henkilö, joka toimii maaseutupäällikön viransijaisena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Maaseutu- ja tielautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan toimintasäännön liitteenä olevassa muodossa ja että uutta toimintasääntöä noudatetaan välittömästi. Samalla lautakunta päättää, että maaseutupäällikkö Kari Mikkosen viransijaisena toimii maaseutuasiamies Arto Pulkkinen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Maaseutu- ja tielautakunta
PL 278, (Kunnanmäki 7 50101 Mikkeli