Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 26.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Saksanrannan yt/parantamisavustus 2016

MliDno-2016-793

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Saksanrannan yksityistie sijaitsee Haukivuoren Häkkilässä. Tie on perustettu tielautakunnan toimituksessa 29.11.1963 ja siihen on myöhemmin liitetty useita tienosia. Tien pituus on nykyisin 4,76 km.

Saksanrannan yksityistien tiekunta päätti 18.3.2016 pitämässään vuosikokouksessa, että soisella maaperällä sijaitseville kolmelle tienosalle tehdään peruskorjaus, jossa tien pintaa nostetaan parikymmentä senttiä lisäten samalla tien kantavuutta karkealla murskeella. Ennen soranajoa ojat perataan, tien pinta muotoillaan ja siihen levitetään suodatinkangas.

 Kunnostettava matka on yhteensä 300 m ja kustannusarvioksi on hyväksytty 7.000 euroa. Tiekunta on hakenut hankkeelle Mikkelin kaupungin parantamisavustusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Saksanrannan yksityistielle myönnetään 50 % parantamisavustusta toteutuneista kustannuksista, mutta kuitenkin enintään 3.500,00 euroa.

Avustus maksetaan enintään kahdessa erässä. Tiekunnan on tehtävä perusparannus valmiiksi ja toimitettava perusparantamista koskevat laskujäljennökset Mikkelin kaupungin tietoimeen 30.10.2016 mennessä os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Saksanrannan yt/Sinikka Häkkinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Maaseutu- ja tielautakunta
PL 278, (Kunnanmäki 7 50101 Mikkeli