Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 26.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Harjumaan Riistamiehet ry/avustus kylmiön rakentamiseen

MliDno-2016-815

Valmistelija

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Harjumaan Riistamiehet ry rakentaa omistamalleen riistamajalle hirvenruhojen kylmiön hirvenruhojen säilyttämistä varten. Kylmiötiloja voidaan käyttää myös hätäteurastuksissa, joten hanke palvelee paikallisia karjatiloja. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 12 259 euroa. Rakennustyö tehdään ammattityönä (40 €/h)

Kylmiön kustannusarvio

  työkustannus ainekustannus yhteensä
perustamiskulut 2 h x 40 €/h = 80   80 €
käytetyn kiskon purkutyö 16 h x 40 €/h = 640 20 € 660 €
kiskon asennus 6 h x 40 €/h = 240   240 €
ikkuna-aukkojen täyttö 2 h x 40 €/h = 80 40 € 120 €
Kylmiöelementit 79,2 m2   1980 € 3180 €
kattokiskon terästyöt 8 h x 40 €/h = 320 150 € 470 €
liukuovet 6,6m2 6 h x 40 €/h = 240 165 € 405 €
sähkövinssi 2 h x 40 €/h = 80 950 € 1030 €
alv 24% 691 € 793 € 1484 €
sähkötyöt 500 €   500 €
lv 150 €   150 €
rahti 80 €   80 €
kiinnitystarvikkeet   60 € 60 €
kylmäkone asennettuna   3800 € 3800 €
yhteensä     12259 €

Harjumaan riistamiehet ry hakee 3000 euron kohdeavustusta kylmiöhankkeeseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Harjumaan riistamiehet ry:lle myönnetään 3 000 euroa kohdeavustusta riistamajan kylmiöhankkeeseen (50% hankkeen kuluista, maksimissaan 3000 €/hanke).

Avustus voidaan myöntä toteutuneita kustannustositteita vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Harjumaan Riistamiehet ry/Jukka Hänninen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Maaseutu- ja tielautakunta
PL 278, (Kunnanmäki 7 50101 Mikkeli