Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 1.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Maaseutu- ja tielautakunnan talousarvioesitys 2016

MliDno-2015-1695

Valmistelija

  • Marja-Liisa Hämäläinen, taloussuunnittelija, marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä tiiviimpää poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupunki on ottanut käyttöön ohjelmat. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli - kestävästi uudistuva kaupunkikeskus Saimaan rannalla.

Tuloskortit kaupungin strategian toteuttamisessa: Kukin lautakunta ja toimiala ottavat vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (Kuntalaki 410/2015 §110). Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 kaupungille tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman, jota on päivitetty tammikuussa 2015 vuosille 2015 - 2016 (kvalt. 19.1.2015 § 8). Talousarvion 2016 yhteydessä toimialat täsmentävät toimenpidelistaansa siten, että sen avulla kyetään aidosti saavuttamaan talouden tasapaino. Teknistä toimialaa koskevat kohdat ovat:

1. ”Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamiseen ja toteuttamisen aikatauluun on kiinnitettävä huomiota.”

2. ”Henkilöstömenojen on pysyttävä budjetissa. Yleisesti kaikilla toimialoilla sijaisten käytössä jatketaan tiukkaa kontrollia sekä pyritään jättämään vakanssit täyttämättä aina, kun se on mahdollista. Kaupungin henkilöstömäärän ja palkkamenojen seurantaa on edelleen tehtävä tiiviisti ja valvottava.”

Talousarvioesityksessä palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Palkoissa on huomioitu palkankorotusvaraus 1,2 % vuodelle 2016 sekä lomarahavaraus 5,5 %.

Henkilöstöä koskevassa osassa on kerrottu keskeiset henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset 2016-2018, henkilömäärän kehitys 2015-2018 sekä koulutussuunnitelma.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeen 8.6.2015 § 208. Maaseutu- ja tielautakunnan ulkoinen raami:

Tulot     5 517 000 euroa

Kulut     7 753 000 euroa

Tkate -  2 236 000 euroa

Maaseutu- ja tielautakunnan ulkoinen talousarvioesitys:

Tulot    5 561 800 euroa (ero raamiin +44 800 euroa)

Kulut    7 798 300 euroa (ero raamiin +45 300 euroa)

Tkate –2 236 500euroa (ero raamiin – 500 euroa)

Talousarvioesitys, ulkoiset ja sisäiset yhteensä:

Tulot   5 561 800 euroa

Kulut   7 874 700 euroa

Tkate -2 312 900 euroa

 

Päätösehdotus

Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan talousarvioesityksen vuodelle 2016 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Tämän lisäksi esitys lähetetään lausunnolle aluejohtokuntiin, nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut/ Jari Laitinen ja Tiina Viskari, Aluejohtokunnat Olli Lahti, Nuorisovaltuusto, Vammaisneuvosto