Lupa- ja valvontajaosto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Yhdyskuntateknisen laitteen sijoittamishakemus/Telia Towers Finland Oy

MliDno-2021-2727

Valmistelija

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi
 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Telia Towers Finland Oy hakee sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (2014/917/SVPL) mukaista sijoitussuunnitelman vahvistamista olemassa olevalle matkaviestinverkon harustamattomalle radiomastolle tukiasemineen sekä niihin liittyville laitteille, kaapeleille ja tarvittaville rakennelmille Mikkelin kaupungin Oravinmäellä sijaitsevalle kiinteistölle 491-24-5-3 kolmen vuoden määräajaksi alkaen siitä, kun sijoituslupa tulee lainvoimaiseksi.

Hakija myös pyytää viestintäliikenteen turvaamiseksi rakennusvalvontaviranomaiselta ns. aloittamisoikeutta (laki sähköisen viestinnän palveluista 233 §).

Hakemus, maanomistajalta saatu vastine sekä hakijan antama vastaselitys ovat liitteenä.

Telia Towers Finland Oy:llä on ollut rakennettu masto kiinteistöllä vuodesta 1998 alkaen ja nykyinen vuokrasopimus päättyy 30.11.2021. Telia Towers Finland Oy ja maanomistaja eivät ole päässeet sijoittamispaikan maanvuokrasopimuksen uusimisesta sopimukseen. Maanomistaja on irtisanonut maanvuokrasopimuksen, joka päättyy 30.11.2021. Tästä syystä olemassa oleva toimiva masto jouduttaisiin purkamaan ja samanaikaisesti rakentamaan korvaava masto toiseen paikkaan.

Teleyrityksellä on edellä mainitun lain 229 §:n mukaan laissa säädetyin edellytyksin oikeus sijoittaa toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle yleisiä tietoliikenneyhteyksiä palveleva: 
1. telekaapeli sekä siihen liittyvä laite, vähäinen rakennelma ja pylväs; 
2. matkaviestinverkon radiomasto tukiasemineen sekä niihin liittyvä laite, kaapeli ja vähäinen rakennelma; 
3. pienalueen langattomana liityntäpisteenä toimiva matkaviestinverkon tukiasema, jonka vaatimustenmukaisuus on varmistettu tässä laissa säädetyllä tavalla ja joka täyttää teledirektiivin 57 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun komission täytäntöönpanosäädöksen tekniset ja fyysiset ominaisuudet, sekä siihen liittyvä laite ja kaapeli
4. muu kuin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu matkaviestinverkon tukiasema sekä siihen liittyvä laite ja kaapeli.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun tukiaseman sijoittamiseen tai käyttöönottoon ei tarvita muualla laissa edellytettyä viranomaisen myöntämää hallinnollista lupaa, elleivät arkkitehtuuriltaan, historialtaan tai luonnoltaan arvokkaiden rakennusten, rakennelmien tai alueiden suojeluun taikka yleiseen turvallisuuteen liittyvät syyt sitä edellytä.

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu tukiasema sekä siihen liittyvä laite ja kaapeli saadaan sijoittaa myös toisen omistamaan tai hallitsemaan rakennukseen tässä luvussa säädetyin edellytyksin. Edellä 1 momentissa tarkoitettujen rakennelmien, verkon osien ja laitteiden sijoittamiseen liittyvistä muista edellytyksistä säädetään erikseen.

Teleyrityksen on sovittava sijoittamisesta kiinteistön, rakennuksen tai muun rakennelman omistajan tai haltijan kanssa. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen lain 229 §:ssä tarkoitetusta sijoittamisesta toisen kiinteistölle tai rakennukseen, teleyrityksen on laadittava sijoittamisesta suunnitelma (sijoittamissuunnitelma) ja sijoittamista koskeva asia voidaan viedä kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi.

Sopimus telekaapelin, radiomaston, tukiaseman sekä niihin liittyvien rakennelmien ja laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön, rakennelman tai rakennuksen uutta omistajaa ja haltijaa.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 230 § säädetään sijoittamissuunnitelmasta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin sijoittamista koskeva päätös on saanut lainvoiman (aloittamisoikeus). 

Telia Towers Finland Oy ei ole päässyt maanomistajan kanssa sopimukseen maston ja siihen liittyvien rakennelmien sijoittamisesta, joten rakennusvalvontaviranomaisena toimiva Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaosto on toimivaltainen päättämään asiasta Mikkelin kaupungin hallintosäännön 34.2 § mukaisesti. 

Hakija on esittänyt sijoittamissuunnitelman, jossa on osoitettu radiomaston ja siihen liittyvien rakenteiden sijainti kiinteistöllä sekä esitys korvaavista vaihtoehtoisista sijoituspaikoista ja niiden lasketuista kustannuksista. Kustannuslaskelman on ilmoitettu sisältävän liikesalaisuuksia, joten se ei ole julkinen. 

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 234 §:ssä säädetään sijoittamisen edellytyksistä.

Telekaapelia, radiomastoa ja tukiasemaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti eikä siten, että vaikeutetaan voimassa olevan maakunta- tai yleiskaavan toteutumista. Sijoittaminen ei saa myöskään vaikeuttaa kaavojen laatimista. 

Edellä 229 §:n 1 momentissa tarkoitetun yleisiä tietoliikenneyhteyksiä palvelevan telekaapelin, tukiaseman ja radiomaston sijoittamisen edellytyksenä on, ettei sijoittamista voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle ja rakennukselle aiheuteta tarpeetonta haittaa. Telekaapelin, radiomaston ja tukiaseman sekä niihin liittyvien laitteiden sijoittamisesta ja kunnossapidosta ei saa aiheutua sellaista haittaa tai vahinkoa kiinteistön käytölle ja rakennukselle, joka on kohtuullisin kustannuksin vältettävissä.

Telekaapeli on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa (503/2005) tarkoitetulle tiealueelle tai kiinteistönmuodostamislaissa (554/1995) tarkoitetulle yleiselle alueelle. 
(30.12.2020/1207)

Hallituksen esityksessä (HE 221/2013 vp, s. 175) SVPL:n laatimisen yhteydessä on todettu, että yhteiskunta on riippuvainen viestintäverkkojen toiminnasta ja matkaviestinverkko on puheessa melkein korvannut kiinteän verkon puhelinliittymät. Yleisperusteluissa tarkemmin esitetyin perustein on yleisten viestintäyhteyksien turvaamiseksi tärkeää, että viestintäverkkojen laitteiden sijoittaminen varmistetaan viime kädessä viranomaispäätöksellä.

Hakijan masto on rakennettu viranomaislupapäätöksen mukaisesti, jolloin sen pysyttäminen paikallaan ei vaadi uutta MRL:n mukaista rakentamisen lupaharkintaa.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 237 §:ssä säädetään korvauksista-

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla, kunnalla yleisen alueen omistajana ja haltijana sekä valtiolla yleisen tiealueen omistajana ja haltijana on oikeus saada täysi korvaus haitasta ja vahingosta, joka on aiheutunut 229 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta sijoittamisesta.

Kiinteistön haltijalla on oikeus saada täysi korvaus 229 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetusta sijoittamisesta. Korvauksesta säädetään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/1977), jäljempänä lunastuslaki. (30.12.2020/1207)
Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Rakennuslupaviranomaisella ei ole toimivaltaa päättää sijoittamisesta suoritettavista korvauksista tai ottaa kantaa niihin.

Hakija on perustellut hakemuksessaan maston sijoittamista edelleen nykyiselle paikalle sillä, että toiseen paikkaan siirtäminen edellyttää kohtuuttoman suuria investointeja ja täten tyydyttäviä korvaavia vaihtoehtoja ei nykyiselle sijainnille ole saatavilla. Alueen viestiliikenne (Telian, DNA:n, Elisan ja Virven asiakkaat) on mastosta käsin rakennetun langattoman matkaviestinverkon varassa. Hakija katsoo, että merkittävä turvallisuusriski syntyy, mikäli masto joudutaan purkamaan pois. Masto on rakennettu 1998, eikä se tarvitse enää erillisiä viranomaislupia. Kohdetta ylläpidetään säännöllisin huoltotoimin. Huoltoyhteytenä toimii Arinakadulta lähtevä kiinteistön katuliittymä, josta kulku kiinteistön pihan kautta. Mikäli rakennelma jää joskus tarpeettomaksi, kohde puretaan ja kiinteistön alue siistitään asianmukaisesti.

Kiinteistön omistavaa yhtiötä on kuultu asiassa ja se esittää näkemyksenään, että kustannuksia ei ole selvitetty tarpeeksi, kiinteistölle sijoittamisesta tuleva haitta rajoittaa sen käyttömahdollisuuksia ja päätöksellä puututaan maanomistajan omaisuuden suojaan.

Hakija on antanut oman vastineen asiassa ja toimittanut laskelman kustannuksista maston paikan siirtämisestä. Hakija toteaa, että esittämät hypoteettiset vaihtoehdot edellyttäisivät kohtuuttoman suuria investointeja ja täten ei tyydyttäviä korvaavia vaihtoehtoja nykyiselle sijainnille ole saatavilla. Radiomaston tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta ja sen purkaminen kesken elinkaaren on resurssien haaskausta. Viestintäliikenteen häiriöttömyyden takia uuden maston on oltava rakennettu valmiiksi ennen vanhan purkamista, joten vastoin maanomistajan käsitystä, vanhaa materiaalia ei voida hyödyntää, jos maston paikka siirretään. Hypoteettisten vaihtoehtopaikkojen sijainneista ei ole teknistä varmuutta eikä myöskään ole tietoa, saadaanko näihin kohtiin viranomaislupaa. Kiinteistölle aiheutuvasta haitasta todetaan, että, jos tarpeeton haitta voidaan välttää kustannuksiltaan kalliimmalla teknisesti yhtä tarkoituksenmukaisella vaihtoehdolla, on se valittava, kunhan kustannusten nousu ei ole kohtuuton. Kyseessä olevassa tapauksessa kustannusten ero nykyisen ja teknisesti tyydyttävän vaihtoehdon välillä on huomattavan suuri, jopa kohtuuttoman suuri, ja näin ollen haittaa vähentävää vaihtoehtoa ei ole velvollisuus valita. hakija viittaa myös siihen, että maston tarvitsema pinta-ala on on 0,06 % koko kiinteistön pinta-alasta.

Maanomistaja ei ole esittänyt mitään konkreettista näyttöä siitä, että sijoittaminen aiheuttaisi sille kohtuutonta haittaa eikä myöskään mahdollisen taloudellisen haitan määrästä.

Hakemuksessa on esitetty perustellut syyt sille, että sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 233 §:n mukaisella aloittamisoikeudella masto tukiasemineen ja muine siihen liittyvine laitteineen saadaan pitää nykyisellä paikallaan, vaikka tämä päätös ei olisi lainvoimainen nykyisen maanvuokrasopimuksen umpeutuessa. Tämä ei tee muutoksenhakua päätöksestä hyödyttömäksi, 

Rakennusvalvonnan maksuperusteiden 12.1 §:n mukainen hakijalta perittävä maksu on 1100 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää edellä esitetyillä perusteilla vahvistaa Telia Towers Finland Oy:n sijoittamissuunnitelman matkaviestinverkon radiomaston tukiasemineen sekä niihin liittyvien laitteiden, kaapeleiden ja tarvittavien rakennelmien sijoittamisesta edelleen Mikkelin kaupungin Oravinmäellä sijaitsevalle kiinteistölle 491-24-5-3 kolmen vuoden määräajaksi alkaen siitä, kun sijoituslupa tulee lainvoimaiseksi.
 
Lisäksi jaosto päättää myöntää Telia Towers Finland Oy:lle oikeuden toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin sijoittamista koskeva päätös on saanut lainvoiman (aloittamisoikeus).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Telia Towers Finlad Oy, Destia Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja
 • se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.


Tämän lisäksi muutosta saa hakea valittamalla myös:

 • viranomainen, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.