Lupa- ja valvontajaosto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden toimivaltajako

MliDno-2019-460

Valmistelija

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi
 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännön kohdassa 5.4.2 on delegoitu toimivaltaa johtavalle rakennustarkastajalle ja rakennustarkastajille niin, että lupa- ja valvontajaosto päättää heidän keskinäisestä toimivaltajaostaan. Tämä koskee seuraavia rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvia asioita:

Lupa- ja valvontajaoston päättämän jaon mukaisesti:

1) Rakennusluvista ja purkamisluvista päättäminen, kun niihin ei liity poikkeamisten käsittelyä ja rakennushankkeen kokonaisala on enintään 500 m² tai muutoksen ja laajennuksen kokonaisala on enintään 500 m²

2) Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten toimenpidelupien ja niihin liittyvien vähäisten poikkeamisten myöntäminen

3) Maisematyölupien myöntäminen

4) Toimenpideilmoitusten ja purkamisilmoitusten hyväksyminen

5) Kokoontumishuoneistojen ja -alueiden hyväksyminen

6) Rakennustöiden aloittamisoikeudesta päättäminen MRL 144 §:n mukaisesti sekä rakennusluvan voimassaolon jatkamisesta päättäminen MRL 143 §:n mukaisesti.

7) Lupapäätösten viranomaisvalvonta, katselmukset ja aloituskokoukset ja niissä tarvittavista toimenpiteistä päättäminen (MRL 121 §, 149 b§, 150 §, 153 §)

8) Rakennustyön tai muun toimenpiteen keskeyttäminen (MRL 180 §) sekä keskeneräisen työn loppuun asti saamiseen tai muihin toimenpiteisiin kehottaminen (MRL 170 §)

9) Muista kuin tässä toimintasäännössä erikseen mainituista erityislainsäädännön mukaan rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvista asioista päättäminen johtavan rakennustarkastajan työnjohtomääräysten ja määrätyn aluejaon mukaisesti

10) Vastaavista ja erityisalojen työnjohtajista määrääminen ja hyväksyminen (MRL 122 §) sekä suunnittelijoiden kelpoisuuden arviointi ja suunnittelijan kelpoisuudesta tehtäviin hyväksyminen MRL 120 f §:n mukaisesti.

11) Korjauskehotusten antaminen ja niiden määräaikojen jatkaminen MRL 166 §:n sekä vedenjuoksun muuttamisesta naapurille aiheutuvan haitan poistamisesta määrääminen MRL 165 §:n mukaisesti

12) Asiantuntija- tai ulkopuolisesta tarkastuksesta, erityismenettelyistä ja rakennustyön aikana suunnitelmista poikkeamisesta päättäminen MRL 150 §:n mukaisesti, laadunvarmistusselvityksestä MRL 121 a §:n mukaisesti päättäminen ja rakennuttajavalvonnasta päättäminen (MRL 151 §)
 

Lupa- ja valvontajaosto on päättänyt aiemmin toimivallan jaosta rakennusvalvonnan viranhaltijoiden kesken 17.12.2020. Päätösvallan jakoa tulee tarkentaa henkilöstössä tapahtuneiden muutosten takia sekä toiminnan sujuvoittamiseksi.

Rakennustarkastajien toimivalta on jaettu pääsääntöisesti samaan tapaan alueittain kuin heidän aiempi valmistelu- ja päätösvastuunsa. Aluejako perustuu Mikkelin valvonta-alueen laajuuteen, jolloin sama tarkastaja voi suorittaa tietyllä suunnalla useampien valvontakohteiden sekä rakennetun ympäristön valvontaa ja hyödyntää kyseisen alueen ja sillä voimassa olevien kaava- ja muiden määräysten tuntemusta. Alueet on määritelty niin, että työmäärä on jakautunut vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna mahdollisimman tasaisesti eri tarkastajien kesken.

Jollekin alueelle haettava lupamäärä saattaa kuitenkin tiettyinä aikoina kasvaa muista poikkeavasti. Lisäksi tarkastajien lomien tai muiden virkaan liittyvien tehtävien vuoksi lupakäsittely voi aika-ajoin ruuhkautua muita alueita enemmän. Tämän vuoksi rakennuslupien yhtenäisen etenemisen kannalta sekä lupaprosessin sujuvoittamiseksi on järkevää, että jatkossa johtava rakennustarkastaja voi työnjohdollisella määräyksellä siirtää valmisteluvastuuta sekä päätösvaltaa alueiden tarkastajien välillä. Aiemmin päätösvalta alueella on ollut nimetyllä tarkastajalla tai hänen nimetyllä sijaisellaan, vaikka valmistelua on voitu siirtää eri alueiden kesken. Kun päättäjä ja valmistelija on jatkossa sama henkilö, päällekkäiseltä valmistelu- ja perehtymistyöltä vältytään ja työmäärä kevenee sekä lupaprosessia selkeytetään ja sujuvoitetaan.

Rakennusvalvontaan on rekrytoitu lupainsinöörin nimikkeellä lisäresurssi määräaikaiseen virkatehtävään. Lupainsinöörin tehtävät painottuvat lupaprosessin asiakaspalvelussa neuvontaan sekä lupa-asioiden valmistelussa liittyviin selvitystehtäviin, jolla pyritään edistämään lupaprosessin etenemistä. Johtavan rakennustarkastajan päätöksellä myös lupavalmistelua sekä päätösvaltaa voidaan siirtää lupainsinöörille alueen vastaavien tarkastajien poissaolojen ajaksi.

Johtavalle rakennustarkastajalle ja hallintopäällikölle hänen poissa ollessaan tulee antaa toimivalta muuttaa rakennustarkastajien toimivaltajakoa henkilöstömuutosten yhteydessä. Kun lupa- ja valvontajaoston kokoukset ovat keskimäärin noin kahden kuukauden välein, on rakennusvalvonnan toiminnan turvaamiseksi välttämätöntä, että viranhaltijapäätöksillä toimivaltaa pystytään muuttamaan pikaisesti henkilöstötilanteen muuttuessa. 

Toimintasäännössä on erikseen määrätty pelkästään johtavan rakennustarkastajan toimivaltaan kuuluvat asiat.

Lisäksi lisätään toimivalta johtavalle rakennustarkastajalle ja hänen poissa olleessaan hallintopäällikölle muuttaa rakennustarkastajien toimivaltajakoa henkilöstömuutosten yhteydessä.

Toimintasäännön mukainen pääsääntöinen alueellinen päätösvalta jakautuu alle 500 m2 kokonaisalan rakennushankkeissa, joissa ei ole vähäisiä poikkeamisia, sekä muissa edellä luetelluissa asioissa kartta-aluerajauksen mukaisesti seuraavasti:

 • Pohjoinen alue 1 rakennustarkastaja Raimo Montonen, sijainen Janne Hämäläinen (Haukivuori, Rantakylän asemakaavoitettu alue ja kartalla merkityt muut alueet)
 • Pohjoinen alue 2 rakennustarkastaja Janne Hämäläinen sijainen Raimo Montonen (Anttola ja kartalla merkityt muut alueet)
 • Eteläinen alue 1 rakennustarkastaja Asta Rautiainen sijainen Hannu Ahonen(Suomenniemi, Otava ja kartalla merkityt muu alueet)
 • Eteläinen alue 2 rakennustarkastaja Hannu Ahonen sijainen Asta Rautiainen (Ristiina ja kartalla merkityt muut alueet)
 • Keskustan asemakaavoitetun alueen luvat: johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka, 1. sijainen rakennustarkastaja Jussi Törrönen ja 2. sijainen Teemu Männistö sekä valmistelemissaan asioissa rakennustarkastajat Jussi Törrönen ja Teemu Männistö, jotka toimivat toistensa sijaisina 
 • Yli 500 m2 laajuisissa hankkeissa, jotka ovat poikkeuksellisen vaativia ja vaativia hankkeita valmistelusta vastaa koko Mikkelin alueella rakennustarkastajat Jussi Törrönen, Teemu Männistö ja johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka.
   

Teemu Männistö toimii rakenneasiantuntijana poikkeuksellisen vaativissa ja vaativissa hankkeissa koko Mikkelin alueella rakennesuunnitelmien käsittelyssä ja rakennekatselmuksien suorittamisessa tarpeen mukaan.

Talotekniikkaan asiantuntijana toimii lvi-tarkastaja, jolle kuuluu päätösvalta ja valmistelu lvi-asioihin liittyvissä erillisissä lupa-asioissa, kuten linjasaneeraus, maalämpökaivo, erillinen jätevesijärjestelmä koko kaupungin alueella: lvi-tarkastaja Petri Sajaniemi, sijaisena alueen vastaava rakennustarkastaja.

Sijaisenkin estyneenä ollessa päätökset tekee johtava rakennustarkastaja.

Rakennustarkastajia on kuultu asiassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää muuttaa asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännössä johtavalle rakennustarkastajalle ja rakennustarkastajille sekä lvi-tarkastajalle delegoidun toimivallan jakoa ja sijaisuuksia edellä esitetyllä tavalla ja päättää, että nyt hyväksyttyä toimivallan jakoa noudatetaan 10.9.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rakennusvalvonta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.