Lupa- ja valvontajaosto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Rakennuslupatyöryhmän asettaminen 2021-2022

MliDno-2021-3332

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennuslupatyöryhmä on toiminut kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaoston alaisena lupa-asioiden valmisteluelimenä ja sen toiminta on koettu tärkeäksi. Lupatyöryhmässä on käsitelty asuinpientaloja suuremmat rakennushankkeet sekä sellaiset hankkeet, joissa on ollut olennaisia poikkeamisia rakentamismääräyksistä. Päätösvaltaa työryhmällä ei ole, vaan se antaa vain lausuntoja lupahakemuksista. Siihen ovat kuuluneet lupa- ja valvontajaoston keskuudestaan valitseman jäsenen lisäksi johtava rakennustarkastaja ja ne rakennustarkastajat, joiden valmisteltavia asioita on esillä sekä tarpeen mukaan LVI-tarkastaja, kaupunkisuunnittelun edustajat ja hallintopäällikkö. Jatkossa myös kaupunginpuutarhuri osallistuu kokouksiin, jos käsiteltävänä on maisematyölupia tai sellaisia rakennuslupia, joiden yhteydessä puustoa halutaan poistaa enemmän kuin rakennusten alle jäisi. Työryhmä voi kokoontua muussakin kokoonpanossa. Lupa- ja valvontajaosto on voinut antaa tarkempia määräyksiä työryhmän tehtävistä, kokoonpanosta ja asioiden valmistelusta. Rakennuslupatyöryhmälle on nykyisessäkin organisaatiossa tarvetta viranhaltijoiden päätöksenteon tukena.

Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan keskiviikkoaamuisin. Käytännössä kokouksia on viime vuosina ollut vilkkaimpana rakennusaikana lähes joka viikko ja hiljaisempana talviaikana kerran tai kaksi kuussa. Puheenjohtajana toimii johtava rakennustarkastaja tai tämän poissa- tai estyneenä ollessa nimetty rakennustarkastaja. 

Kaupunkisuunnittelupalvelut nimeää omat edustajansa. Palvelualueen johtoryhmässä on sovittu, että kaupunkisuunnittelun edustajat esittelevät merkittävät kaavoitus- ja poikkeamislupa-asiat myös lupatyöryhmälle.

Jaosto on valinnut oman edustajansa kalenterivuosittain ja antanut edustajansa erityiseksi tehtäväksi seurata esteettömän rakentamisen toteutumista. Normaalista poikkevan vaalikauden takia edustaja ja varaedustaja on nyt syytä valita vuoden 2022 loppuun saakka.

Aikataulusyistä vähäisimpiä lupa-asioita ei ole enää viime vuosina tuotu työryhmän käsiteltäväksi. Rakennuslautakunta päätti tammikuussa 2016, ettei rakennuslupatyöryhmän käsittelyyn tuoda myöskään tavanomaisia asuinpientaloja tai sitä vähäisempiä rakennuksia koskevia hakemuksia, mikäli niissä on kyse määräysten mukaisista hankkeista. Tällä nopeutettiin lupakäsittelyä ja vähennettiin kokoustarvetta. Uusien asuinpientalojen ja vastaavien rakennushankkeiden lupahakemuksia, joita ei tuoda lupatyöryhmän käsittelyyn, tiedotetaan jaoston edustajalle sähköisesti tai Lupapiste-palvelun kautta. Jaoston edustajalle on annettu sähköisten lupahakemusten katseluoikeudet lupapiste.fi -palveluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että rakennuslupatyöryhmän toimintaa jatketaan edellä esitetyn mallin mukaisesti ja nimeää työryhmään edustajansa ja tälle varaedustajan 31.12.2022 saakka sekä päättää, että työryhmä kokoontuu nyt valitussa kokoonpanossa siihen saakka, kunnes uusi työryhmä valitaan.

Päätös

Lupa- ja valvontajaoston edustajaksi rakennuslupatyöryhmään valittiin yksimielisesti Arto Sipilä ja varaedustajaksi Terhi Taskinen.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valittu edustaja, varaedustaja, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.