Lupa- ja valvontajaosto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä kiinteistölle 491-11-9903-0

MliDno-2021-1969

Valmistelija

 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistöä 491-13-3-13 vuokraoikeudella hallitsevat henkilöt ovat tehneet lupa- ja valvontajaostolle oikaisuvaatimuksen vs. johtavan rakennustarkastajan päätöksestä 30.06.2021 § 405  (lupatunnus 21-0416-C) , jolla Kerttula Investments Oy:lle on myönnetty lupa kolmen padelkentän rakentamiseen määräalalle kiinteistöstä 491-11-9903-0. 

Kerttula Investments Oy on vuokrannut Mikkelin kaupungilta määräalan kiinteistöstä 491-11-9903-0 padel-kenttien ja niiden yhteyteen sijoittuvien tilapäisten kahvila-, myymälä- ja huoltorakennusten rakentamiseen. Kiinteistö sijaitsee Mikkelissä Urpolanlammen rannassa n. 1,5 km keskustasta lounaaseen osoitteessa Rinnekatu 10.

Toimenpidelupaa on haettu vain pelkkien kenttien rakentamiseen. Kenttien yhteyteen suunniteltujen rakennusten rakentaminen edellyttää poikkeamislupaa ennen rakennusluvan myöntämistä. Nämä luvat käsitellään omana prosessinaan.

Kenttien rakennustöiden aloittamiselle vakuutta vastaan ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta on annettu lupa samassa päätöksessä maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n mukaisesti. Liikuntapaikan pohjatöiden tekeminen on ollut mahdollista ilman rakennusvalvonnan toimenpidelupaakin, joten kentän rakennustöiden aloittamislupa ei tee mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi..

Maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukaan viranhaltijan päätökseen asiassa, joka kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta tai muulta kunnan viranomaiselta on siirretty hänen ratkaistavakseen, ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus vaatimuksen tekemiseen määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin asianosaisen valitusoikeus.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n mukaan valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä
4) kunnalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 198 §:n mukaan kunnan viranomaisen lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu ja muutoksenhakuaika alkaa kulua päätöksen antopäivästä. Sillä ei siis ole merkitystä, missä vaiheessa muutoksenhakija on saanut esimerkiksi päätösotteen itselleen. Vain erityisestä syystä voidaan viivästynyt oikaisuvaatimus ottaa tutkittavaksi.

Kyseisen toimenpideluvan päätös on annettu 30.6.2021 ja oikaisuvaatimus on tullut tehdä 14.7.2021 mennessä. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimus on tehty sähköpostitse 18.7.2021. Oikaisuvaatimuksen mukaan tekijät eivät olleet saaneet viranomaiselta kaikkia tarvitsemiaan asiakirjoja, minkä johdosta oikaisuvaatimusta ei voitu tehdä ajoissa.

Oikaisuvaatimusta perustellaan sillä, että kenttien rakentaminen on selvästi verrattavissa rakennuksen rakentamiseen vettä läpäisemättömän pinnoitteen, vaadittavien maanmuokkaustöiden ja korkeiden, peilaavien lasipintojen vuoksi. Alueella on voimassa maanrakennuslain mukainen ehdoton rakentamisrajoitus. Voimassa olevilla kaavoilla on Urpolanlammenpuistoa ja siihen liittyvien vesistöalueiden muodostamaa kokonaisuutta pyritty tarkasti vaalimaan, ja suojelemaan sen luonto- ja virkistysarvoja. Vireillä oleva Padel-kenttien rakentaminen ei tukeudu näihin arvoihin ja rakennelmat eivät maisemallisesti sovellu viherpuisto- ja järviympäristöön.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan myös, että hanke haittaa alueen hulevesien käsittelyä ja että maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan lisäksi ympäristövaikutusten arviointia, sillä alue sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella ja luonnonsuojelualueen välittömässä läheisyydessä.

Padelkenttien rakentaminen jo olemassa olevalle yleisten rakennusten ja virkistys- ja urheilupalveluiden alueelle ei ole kaavamääräysten vastaista eikä muuta alueen käyttötarkoitusta. Asemakaavan (Y) Yleisten rakennusten korttelialueelle on Urpolan kenttien ympäristöön osoitettu rakennusoikeutta 1000 k-m² yksikerroksisten talousrakennusten ja katosten rakentamiseen. Rakentaminen Y-alueelle on kaavan mukaista eikä ylitä sallittua kerrosalaa. Asemakaavan (VU) Virkistys- ja urheilualueelle on mahdollista sijoittaa virkistystä ja urheilua palvelevia rakenteita ja rakennuksia, kuten kenttiä ja huoltorakennuksia. Rakentaminen on myös yleiskaavan mukaista.

Asemakaavassa ei ole osoitettu aluetta koskevia maisemallisia suojelumääräyksiä, jotka olisivat ristiriidassa esitettyjen toimintojen kanssa. 

Hulevesien käsittely tällä alueella on päätetty järjestää muulla tavoin eikä asemakaavassa olevalle ohjeelliselle hulevesien käsittelyalueelle ole enää tarvetta. 

Se, ettei kenttien rakennuspaikalle ole pystytetty työstä kertovaa kylttiä, ei vaikuta lupapäätöksen oikeellisuuteen eikä ole peruste päätöksen kumoamiselle tai muuttamiselle.

Kentän rakennustyöllä ei ole sellaisia vaikutuksia, jotka edellyttäisivät erityisen ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää edellä esitetyillä perusteilla hylätä kiinteistöä 491-13-3-13 vuokraoikeudella hallitsevien henkilöiden tekemän oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan päätöksestä 30.06.2021 § 405  (lupatunnus 21-0416-C), jolla Kerttula Investments Oy:lle on myönnetty lupa kolmen padelkentän rakentamiseen kiinteistöllä 491-11-9903-0.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Jos hallintopäästöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, saa päätökseen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 192.1 §:n perusteella hakea muutosta:

 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,
 • sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
 • kunta.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antopäivä on kirjattu kohtaan tiedoksianto asianosaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Päätös on annettu maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) 198 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.