Lupa- ja valvontajaosto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä kiinteistölle 491-11-9903-0

MliDno-2021-1969

Valmistelija

 • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi
 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistöä 491-13-3-13 vuokraoikeudella hallitsevat henkilöt ovat tehneet lupa- ja valvontajaostolle oikaisuvaatimuksen kaavoitusinsinöörin päätöksestä 26.05.2021 § 30, jolla Kerttula Investments Oy:lle on myönnetty oikeus poikkeamiseen asemakaavamääräyksestä kiinteistöllä 491-11-9903-0 ja vaatineet hakemuksen hylkäämistä. 

Kerttula Investments Oy: on vuokrannut Mikkelin kaupungilta määräalan kiinteistöstä 491-11-9903-0 padel-kenttien ja niiden yhteyteen sijoittuvien tilapäisten kahvila-, myymälä- ja huoltorakennusten rakentamiseen. Rakennukset sijoittuvat osittain kaavan VU-alueelle, jolle ei ole asemakaavassa määritelty rakennusoikeuden määrää. Kiinteistö sijaitsee Mikkelissä Urpolanlammen rannassa n. 1,5 km keskustasta
lounaaseen osoitteessa Rinnekatu 10.

Maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukaan viranhaltijan päätökseen asiassa, joka kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta tai muulta kunnan viranomaiselta on siirretty hänen ratkaistavakseen, ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus vaatimuksen tekemiseen määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin asianosaisen valitusoikeus.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan muutoksenhakuoikeus poikkeamispäätöksestä on
1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden vuokraoikeuden nojalla hallitsema kiinteistö sijaitsee yli 60 metrin päässä kentän rakennuspaikaksi vuokratun alueen rajasta ja noin 20 metrin päässä kyseisen kiinteistön rajasta, joten kyse ei ole viereisestä tai vastapäätä olevasta alueesta. Etäisyys on kuitenkin sellainen, että rakentamisella voi olla olennaista vaikutusta ko. kiinteistön käyttämiseen. Suunniteltu rakentaminen voi myös vaikuttaa huomattavasti oikaisuvaatimuksen tekijöiden asumiseen tai muihin oloihin. Näin ollen oikaisuvaatimus on tutkittava, vaikka oikaisuvaatimuksen tekijät eivät ole varsinaisia rajanaapureita. 

Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa.

Oikaisuvaatimuksessa vedotaan ensinnäkin siihen, ettei oikaisuvaatimuksen tekijöitä ollut kuultu ennen poikkeamispäätöksen tekemistä. Tässä kohtaa oli tapahtunut virhe, kun kuulemiskirje oli lähetetty vain kyseisen kiinteistön omistajalle, mutta ei sitä vuokraoikeudella hallitseville. Tämä virhe on korjattu niin, että oikaisuvaatimuksen tekijät oli kuultu ja sen jälkeen tehty itseoikaisuna uusi poikkeamispäätös. Oikaisuvaatimuksen tekijät olivat suostuneet menettelyyn. Asiasisällöltään päätökset ovat muuten identtiset, mutta uudessa päätöksessä on huomioitu oikaisuvaatimuksen tekijöiden kuuleminen ja heidän huomautksessaan esittämät perustelut sille, miksi poikkeamista ei tulisi myöntää. Ensimmäinen päätös on kumottu uudella päätöksellä.

Oikaisuvaatimus on tehty jo ensimmäisen poikkeamispäätöksen perusteella. Sen on tulkittu koskevan myös uutta, itseoikaisuna tehtyä päätöstä, koska kuulemista koskevaa osaa lukuun ottamatta päätös on sisällöltään samanlainen kuin ensimmäinen, kumottu päätös.

Oikaisuvaatimuksen mukaan poikkeamislupa mahdollistaa viereiselle viheralueelle rakentamisen ja suunnitellut rakennukset tulisivat aiheuttamaan oikaisuvaatimuksen tekijöiden kiinteistölle huomattavaa meluhaittaa sekä muuta häiriötä sekä lisäisi riskiä vaaratilanteisiin. Terassin anniskelualueineen katsotaan musiikki- ja meluhaitan lisäksi tuovan alueelle entistäkin enemmän roskaa ja ympäristöhäiriöitä. Terassilla kävijöiden oletetaan tulevan paikalle autolla, kuten urheilualueiden käyttäjät nykyisinkin. Tämän katsotaan aiheuttavan vaaratilanteen, eikä anniskelualuetta tulisi sijoittaa niin, että se kannustaa asiakkaita auton käyttöön

Maankäyttö- ja rakennuslain 171§:n mukaan poikkeaminen ei saa
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

Hanke täyttää yllä olevat edellytykset

Tilapäiseksi tarkoitetut rakennukset ovat metallisia siirrettäviä kontteja. Kahvila 30 k-m² sijoittuu Urpolan hiekkatekonurmikentän eteläpuolelle asemakaavan Y-alueelle, jolla rakentaminen on mahdollista ilman poikkeamispäätöstäkin. Myymälä 30 k-m² sijoittuu pysäköintialueen itäpuolelle osittain asemakaavan Y-alueelle ja osittain VU-alueelle. Varasto 30 k-m² sijoittuu kokonaan kaavan VU-alueelle. Myymälä ja varasto sijaitsevat lisäksi ohjeelliselle hulevesialueelle. Rakennusoikeutta tulee käytettyä yhteensä 90 k-m². Lisäksi kenttien ja rakennusten väliin on suunniteltu 202 m² terassialue.

Asemakaavan (Y) Yleisten rakennusten korttelialueelle on Urpolan kenttien ympäristöön osoitettu rakennusoikeutta 1000 k-m² yksikerroksisten talousrakennusten ja katosten rakentamiseen. Rakentaminen Y-alueelle on kaavan mukaista eikä ylitä sallittua kerrosalaa. Asemakaavan (VU) Virkistys- ja urheilualueelle on mahdollista sijoittaa virkistystä ja urheilua palvelevia rakenteita ja rakennuksia, kuten kenttiä ja huoltorakennuksia. Rakentaminen on myös yleiskaavan mukaista.

Asemakaavassa ei ole osoitettu aluetta koskevia maisemallisia tai ympäristöllisiä suojelumääräyksiä, jotka olisivat ristiriidassa esitettyjen toimintojen kanssa. Hulevesien käsittely on päätetty järjestää muulla tavalla, joten kaavan mukaista ohjeellista hulevesien käsittelyaluetta ei tähän käyttöön tarvita.

Poikkeamispäätös koskee vain VU-alueelle sijoittuvaa rakennuksen osaa. Muuten rakennukset voisi rakentaa pelkän rakennusluvan nojalla.

Kyseisellä alueella on jo ennestään useita liikuntapaikkoja, joita käytetään ahkerasti ja joilla järjestetään myös runsaasti yleisöä kerääviä tapahtumia kuulutuksineen. Ääntä ja liikennettä alueella on siis ilman poikkeamispäätöksessä tarkoitettua hankettakin eikä tämän hankkeen tai etenkään VU-alueelle sijoittuvan rakennuksen osan voi katsoa lisättävän melu- tai liikennehaittaa niin olennaisesti, että se olisi este poikkeamisen myöntämiselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää edellä esitetyillä perusteilla hylätä oikaisuvaatimuksen kaavoitusinsinöörin päätöksestä 26.05.2021 § 30, jolla Kerttula Investments Oy:lle on myönnetty oikeus poikkeamiseen asemakaavamääräyksestä kiinteistöllä 491-11-9903-0. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 193 §:n perusteella hakea muutosta:

 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,
 • sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,
 • se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
 • kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,
 • toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen, sekä
 • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antopäivä on kirjattu kohtaan tiedoksianto asianosaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Päätös on annettu maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) 198 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.