Lupa- ja valvontajaosto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaostolle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Itä-Suomen aluehallintovirasto 28.7.2021 ISAVI/4382/2021
Päätös kanteluun Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelän, vt. kaupungininsinööri Pekka Kammosen, kaavoitusinsinööri Minna Frostin ja rakennustarkastaja Sari Valjakan toiminnasta Urpolan padel-kentän yhteydessä.Siltä osin kuin kantelu koskee kuulemista, asia ei anna aihetta toimenpiteisiin aluehallintovirastossa. Aluehallintovirasto jätti muilta osin kantelun tutkimatta, koska asiassa on haettu muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin ja asia on vireillä toimivaltaisissa viranomaisissa eli Itä-Suomen hallinto-oikeudessa ja Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaostossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.