Lupa- ja valvontajaosto, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätöksestä 22.3.2022 § 140 Hiidenmäentie 18a

MliDno-2022-1426

Valmistelija

 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistön 491-467-0035-0022, Hiidenmäentie 18a omistaja on tehnyt lupa- ja valvontajaostolle oikaisuvaatimuksen rakennuslupapäätöksestä 22.3.2022 § 140, jolla on myönnetty lupa lomarakennuksen laajentamiseen katetulla terassilla sekä kahden tulisijan ja hormin rakentamiseen. Terassi, tulisijat ja hormit on rakennettu jo aikaisemman omistajan toimesta, mutta niille ei ollut tuolloin haettu lupaa. 

Kiinteistön nykyinen omistaja, joka oli tehnyt lupahakemuksen, on tyytymätön siihen, että päätöksessä hänet on velvoitettu teettämään suunnitelmat tulisijoista sekä hankkimaan ulkopuolisen asiantuntijan lausunto niiden rakenteista ja turvallisuudesta.

Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa ja kiinteistön omistajalla on asiassa muutoksenhakuoikeus.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan poistettavaksi päätöksen kohdassa ”Muut lupaehdot” olevat kaikki ehdot koskien tulisijoja ja hormeja, alkaen tekstistä ”Suunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti esitettävä suunnitelmissa savuhormista ja tulisijasta käytettävät rakenteet, tarvikkeet, kannatus ja pystysuoruus sekä yhteensopivuus tulisijasta savupiippuun johdettavien palokaasujen kanssa, periaatteet läpivientien tekemisestä liitoskohtien tiivistämiseen, suojaetäisyydet, puhdistettavuus sekä perustustapa siten, että saavutetaan siihen liitetyn tulisijan toiminnan tarvitsema veto, rakenteellinen kestävyys, tiiveys ja käyttöikä. Asennukset on tarkistettava ennen käyttöönottoa ja tarkistuksesta tehdään merkintä rakennustyön tarkistusasiakirjaan. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen lisätään tulisijan ja savupiipun huollon kannalta oleelliset tiedot.”

Oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, että tulisijat ja hormit on rakennettu 1990-luvun alussa, jolloin kiinteistö sijaitsi tuolloin vielä omana kuntana olleessa Mikkelin maalaiskunnassa. Maalaiskunnan rakennusjärjestyksessä ei ollut mitään mainintaa tulisijojen ja hormien luvanvaraisuudesta, joten niiden rakentamiseen ei ole tuolloin haettu lupaa. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että on perusteetonta ja kustannuksiltaan kohtuutonta vaatia tekemään tulisijoista ja hormeista nykymääräyksiä vastaavat suunnitelmat.

Tulisijojen luvanvaraisuus perustui tuolloin voimassa olleeseen rakennusastukseen. Kun velvollisuus hakea tällaisille toimenpiteille lupa oli säädetty jo asetuksen tasolla valtakunnallisesti, ei kunnaliisiin rakennusjärjestyksiin ole ollut tarpeen sisällyttää tällaista määräystä. Rakennusjärjestyksessä olisi ollut mahdollista määrätä, ettei tietyille asetuksen mukaisille toimenpiteelle tarvita lupaa, mutta tällaista määräystä ei rakennusjärjestykseesä ole ollut.

Vuonna 1959 voimaan tulleen rakennusasetuksen 13 ja 16 luvuissa, sellaisina kuin ne olivat 1973 voimaan tulleen muutoksen jälkeen, oli määräyksiä rakentamisesta rakennuskaava-alueilla ja haja-asutusalueilla.

Asetuksen 121 §:n mukaan, jollei rakennusjärjestyksessä ole toisin määrätty, rakennuslautakunnan lupa oli haettava rakennuskaava-alueella mm sellaiseen kantavan rakenteen tai uutta hormijärjestelmää vaativaan tulisijan muutokseen, jonka toteuttamista ei voida pitää uudisrakennuksena, taikka lämmityslaitoksen öljylämmitteiseksi muuttamiseen.

Asetuksen 137 §:n mukaan 121 § oli soveltuvin osin voimassa myös alueella, jolle ei ole vahvistettu asemakaavaa, rakennuskaavaa tai rantakaavaa, kuten tässä käsiteltävänä olevassa tapauksessa.

16 luku
Rakentaminen haja-asetusalueella.
137§
Mitä edellä 77―83, 85, 87, 88, 90, 120, 121, 123, 126, 127 ja 131 §:ssä sekä soveltuvin osin mitä 122, 124, 125, 128, 129 ja 133 §:ssä on säädetty, on voimassa rakennettaessa alueella, jolle rakennuskaavaa tai asemakaavaa ei ole vahvistettu. Mitä mainituissa pykälissä on säädetty maistraatista, on vastaavasti voimassa rakennuslautakunnasta.

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta 791/1973

Säädösten mukaan lupa olisi siis tullut hakea tulisijoille ja hormeille myös rakennusaikana 1990-luvun alussa. Sitä, että kiinteistön omistaja velvoitetaan hakemaan rakentamisaikana hakematta jäänyt lupa jälkikäteen ja teettämään suunnitelmat tulisijoista sekä hankkimaan ulkopuolisen asiantuntijan lausunto niiden rakenteista ja turvallisuudesta, ei voi pitää millään tavalla kohtuuttomana.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Edellä esitetyn perusteella lupa- ja valvontajaosto päättää hylätä oikaisuvaatimuksen, joka koske rakennuslupapäätökseen 22.3.2022 § 140 sisältyvien tiettyjen lupaehtojen poistamista.

Päätös

Hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 192.1 §:n perusteella hakea muutosta:

 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,
 • sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
 • kunta.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antopäivä on kirjattu kohtaan tiedoksianto asianosaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Päätös on annettu maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) 198 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.