Lupa- ja valvontajaosto, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Oikaisuvaatimus loppukatselmuksesta LP-491-2019-00125 As Oy Jääkärinhovi

MliDno-2022-1442

Valmistelija

 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen lupa- ja valvontajaostolle rakennustarkastajan ratkaisusta, jolla on hyväksytty Asunto-osakeyhtiö Jääkärinhovin loppukatselmuksessa todettujen puutteiden korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet.

Rakennuslupaan liittyvä loppukatselmus ja siihen liittyvät päätökset on katsottu sellaisiksi viranomaisratkaisuiksi, joihin asianosaisilla on oikeus hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja on katsottava asianosaiseksi sellaisten seikkojen osalta, jotka vaikuttavat suoranaisesti hänen hallitsemansa huoneiston käyttöön tai arvoon.

Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa ja kyseisellä osakkeenomistajalla on muutoksenhakuoikeus, koska kyse on sellaisen teknisen ratkaisun hyväksymisestä, joka osakkeenomistajan mukaan on määräysten vastainen ja aiheuttaa äänihaittaa hänen hallitsemaansa huoneistoon. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Loppukatselmuksen suorittaneet rakennustarkastaja Jussi Törrönen ja lvi-tarkastaja Petri Sajaniemi ovat antaneet oikaisuvaatimuksen johdosta selvityksen, joka on liitteenä. 

Kyse on siitä, onko rakennuksen ylimmän kerroksen parvekkeilta lähtevä hulevesien poistoon tarkoitettu viemäriputkisto sijoitettu ja eristetty voimassa olevien määräysten mukaisesti. Katselmuksessa todettu läpivienteihin liittynyt paloturvallisuuspuute oli korjattu kaikkien hyväksymällä tavalla. 

Saadun selvityksen mukaan edellä mainitun putkiston kondenssisuojaus ja äänieritys on tehty voimassa olevat ympäristöministeriön antamat määräykset täyttävällä tavalla. Mahdollista äänihaittaa arvioitaessa on huomioitava, että kyseiset parvekkeet on katettu ja lasitettu kokonaisuudessaan, joten sade- ja sulamisvesiä niille ei käytännössä kerry lainkaan. Hulevesiputkistoon vettä voi joutua lähinnä silloin, jos parvekkeita pestään runsaalla vedellä. Katetulla ja lasitetulla parvekkeella tähänkään ei ole usein tarvetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaoston päättää edellä esitetyn perusteella hylätä oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan ratkaisusta, jolla on hyväksytty Asunto-osakeyhtiö Jääkärinhovin loppukatselmuksessa todettujen puutteiden korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet. 

Päätös

Hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Asunto-osakeyhtiö Jääkärinhovi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Jos hallintopäästöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, saa päätökseen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 192.1 §:n perusteella hakea muutosta:

 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,
 • sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
 • kunta,
 • toimialueellaan sellainen rekisteröity yhteisö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- ja luonnonsuojelun edistäminen, jos rakennuslupa koskee rakennusta, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia (252/2017).


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antopäivä on kirjattu kohtaan tiedoksianto asianosaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Päätös on annettu maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) 198 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.