Lupa- ja valvontajaosto, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Mikkelin maalämmön/energiakaivon lupaohje 2022

MliDno-2022-435

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi
Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennuslautakunta on aiemmin (11.3.2014 § 12) hyväksynyt Mikkelin kaupungin maalämpöohjeen energiakaivojen porausten lupaohjeeksi. Uuden oikeuskäytännön (mm. KHO:2019:37) perusteella ja pohjavesien laadun turvaamiseksi ohjetta on syytä tarkentaa. Viranomaisneuvotteluja on käyty Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sekä ELY-keskuksen viranomaisten kanssa.

Asia on ajankohtainen, sillä maalämmön suosio kasvaa jatkuvasti niin uudisrakentamisessa kuin lämmitysjärjestelmien saneerauksissa.

Pohjavesialueilla tulee ensin varmistua siitä, ettei pohjaveden laadun heikkenemistä pääse tapahtumaan. Maaperässä olevat epäpuhtaudet voivat päästä mm. porrausrei'istä pohjaveteen ja heikentää pohjaveden laatua. Käytetyillä lämmönsiirtoaineilla ei saa olla haitallisia vaikutuksia pohjaveteen. Pohjavesien virtaussuunnista riippuen vaikutusta voi olla Mikkelin kaupungin pohjaveden vedenottamoihin.

Ohjeeseen on lisätty ohjeistukset pohjavesialueilla vaadituista ELY-keskuksen lausunnoista sekä vesilain mukaisesta lupa-asian ratkaisusta. Vesilain 3 luvun 2 §:n ja 1 luvun 7.1 §:n mukaisesti veden hankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla voidaan edellyttää aluehallintoviranomaisen myöntämä vesilain mukainen lupa, jolla ratkaistaan vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdan, 5 §:n, 6 §:n ja 7 §:n mukaiset edellytykset energiakaivon tekemiselle. Rakennusvalvontaviranomainen käsittelee lupa-asian vasta sitten, kun pohjavesialueella tarvittava ELY-keskuksen lausunto tai aluehallintoviraston lupapäätös on saatu. Käytännössä edellä mainitulla tavalla on jo viranomaistoiminnassa toimittukin.

Ohje on tarkoitettu hankkeeseen ryhtyvälle ohjeeksi sekä ennakkotiedoksi lupa-asian etenemisestä ja siitä, mitä vaatimuksia maalämpöjärjestelmään kuuluvan energiakaivon tekemiselle on asetettu. Vaikka kyse on ohjeesta, sitä noudatetaan sekä lupaviranomaista että maalämpöhankkeeseen ryhtyvää sitovana. Tästä syystä ohje hyväksytetään lupa- ja valvontajaostossa.

Karttaliitteissä esitetään Mikkelin pohjavesialueet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää hyväksyä maalämpölupaohjeen mukaiset menettelytapaohjeet sovellettavaksi maalämpökaivojen porauksissa. Ohjetta sovelletaan 28.1.2022 tai sen jälkeen saapuviin lupahakemuksiin.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että ohjeeseen lisätään maininta siitä, että maahan jätettävien öljysäiliöiden osalta on noudatettava ympäristönsuojelumääräysten 32 §:n 4 ja 5 momenteissa olevia määräyksiä.

Esittelijän täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaosto on 27.1.2022 hyväksynyt maalämpölupaohjeen mukaiset menettelytapaohjeet sovellettavaksi maalämpökaivojen porauksissa. Myöhemmin on tullut esiin tarvetta täydentää ohjetta tietyiltä osin.

Ohjeeseen tehdään seuraavat lisäykset:

Kohtaan "Lisäksi huomioitava":

Porauksessa on huolehdittava, ettei poraamisessa syntyvää kiviaineista tai veden ja kiintoaineksen muodostamaa lietettä joudu suoraan vesistöön tai viemäriin. Poraamisessa syntyvää lietettä ei tule johtaa hallitse-mattomasti siten, että syntyy maaperän vettymistä, ojien tai hulevesiviemäreiden tukkeutumista tai vesistön samentumista. Mikkelin seudun ympäristösuojelumääräykset 7 §.

Porausvesistä ei saa aiheutua haittaa naapurille tai kiinteistöllä oleville rakennuksille. Mikäli lämpökaivon porauksessa syntyvästä porausjätteestä erotetusta nesteestä ei voida huolehtia imeyttämällä neste maaperään tontin alueella, tulee porausjätevesi käsitellä saostamalla vesivirtaamaan nähden riittävällä saostuskon-tilla yms. asiaan soveltuvalla laitteistolla. 

Lämmityslaitteiston mitoituksen riittävyyteen ei rakennusvalvonta ota kantaa. Laitteiston mitoituksen perusedellytyksenä ovat rakennuksen lämpöhäviölaskelmat, jotka laatii ammattisuunnittelija.

Lisäksi lisätään tieto siitä, mistä kaupungin ympäristönsuojelumääräykset löytyvät sähköisenä sekä rakennusvalvonnan yhteystiedot.

Täydennetty ohje on liitteenä. Lisätyt kohdat on kirjattu punaisella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevan maalämpölupaohjeen mukaiset menettelytapaohjeet sovellettavaksi maalämpökaivojen porauksissa. Ohjetta sovelletaan 10.6.2022 tai sen jälkeen saapuviin lupahakemuksiin.

Rakennusvalvonta oikeutetaan tekemään ohjeeseen tarvittaessa vähäisiä tarkennuksia tai lisäyksiä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.