Lupa- ja valvontajaosto, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle poikkeamispäätöksestä tehtyjen valitusten johdosta, kiinteistö Anianniemi 491-426-2-6

MliDno-2021-4587

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi
Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavoitusinsinöörin viranhaltijapäätöksestä 1.3.2022 § 9 on tehty viisi oikaisuvaatimusta lupa- ja valvontajaostolle. Kooste oikaisuvaatimuksista on liitteenä. Päätöksellä hakijalle myönnettiin MRL 171 §:n mukaisesti poikkeaminen Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen rantaetäisyysvaatimuksesta matkailurakennusten rakentamiseksi. Hakijan tarkoituksena on rakentaa kiinteistölle Anianniemi 491-426-2-6, Anianniementie 8, 8 kpl 21 k-m2 suuruisia paaluilla seisovia konttimaisia (6,3 m x 3,3 m x 3,2 m) lomarakennuksia, niiden yhteyteen 8 kpl 6 k-m2 suuruisia saunoja sekä 40 k-m2 toimisto/vastaanottorakennus.

Kiinteistö sijaitsee Saaristenniemessä Ukonveden Honkalahdella linnuntietä n. 8 km Mikkelin keskustasta kaakkoon. Alueella on voimassa Saimaan rantaosayleiskaava,​ joka on hyväksytty 30.10.2000. Hakija on esisopimuksella vuokrannut kiinteistöstä n. 1,9 ha alueen niemestä, jonka pituus on n. 200 m ja leveys n.115-120 m. Kaavamerkintänä on loma- ja matkailualue (R-3). Kaavamääräyksen mukaan alueelle saa rakentaa yhteisrantaista lomarakentamista tai matkailua palvelevia tiloja. Lisärakentaminen edellyttää alueen jätevesien käsittelymenetelmän uusimista kunnan ympäristö- ja terveysviranomaisten edellyttämällä tavalla. Rakennusoikeuden enimmäismäärä on rantaosayleiskaavassa 600 k-​m². Suunniteltu rakentaminen ei poikkea kaavamääräyksistä.

Hanke poikkeaa Mikkelin kaupungin v. 2017 hyväksytyn rakennusjärjestyksen määräyksestä, jonka mukaan asuin- ja lomarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m sekä sijainnin sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Suunniteltu rakentaminen sijoittuisi kahden lomarakennuksen osalta yli 30 m:n etäisyydelle rannasta. Yksi lomarakennus sijoittuisi 18,4 m etäisyydelle ja loput viisi 20-21 m etäisyydelle rannasta. Saunojen etäisyydet ovat rakennusjärjestyksen mukaiset.

Poikkeamispäätökseen tuli viisi oikaisuvaatimusta: tilat 491-426-4-16, 491-458-2-40, 491-458-2-32 ja 491-426-4-8 omina vaatimuksinaan sekä yhteisvaatimus tiloilta 491-426-5-14, 491-426-5-9, 491-426-5-16, 491-426-5-2, 491-404-1-101, 491-426-4-8, 491-426-4-16, 491-426-3-1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan valitusoikeus poikkeamispäätöksestä on:

 1. viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
 2. sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
 3. sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
 4. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
 5. kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
 6. toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
 7. viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.
   

Poikkeaminen koskee vain rantaetäisyysvaatimusta, joten muutoksenhakuoikeuden voidaan katsoa olevan vain sellaisilla, jotka ovat joko rajanaapureita tai joilla on selkeä näköyhteys vesistön tai tien yli rakennuspaikalle. Rantaetäisyysvaatimuksesta poikkeaminen ei voi koskea muiden etua. Tilalla 491-426-4-16 omistajilla ei ole valitusoikeutta poikkeamispäätöksestä, sillä tila sijaitsee yli 500 m etäisyydellä tilasta Anianniemi 491-426-2-6 eikä suoraa näköyhteyttä ole.

Oikaisuvaatimukset on tehty säädetyn 14 vuorokauden määräajan kuluessa. Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastine oikaisuvaatimusten johdosta. Vastine on tullut 30.3.2022.

Tilan 491-458-2-40 oikaisuvaatimuksessa vaaditaan Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaostolta päätökseen uudelleen arviointia ja hanketta puoltavan päätöksen perumista. Perusteena on, että alueen tosiasiallinen matkailukäyttö on ollut täysin erityyppistä, kuin nyt poikkeusluvan hakijan esittämä käyttö ja että aluetta ei ole koko ajan käytetty matkailuun.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään kysymys, kuinka intiimeihin paikkoihin on sopivaa tai mahdollista antaa lupaa matkailulle, joka ei nykyään enää ole paikallista, vaan samalla kansainvälisesti virtuaalista. Huolta aiheuttavat salakuvaaminen, peiliseinien heijastukset, yrittäjän vaihtuessa suhtautuminen vesiskoottereihin ja nykyisen asutuksen äänten vaikutukset matkailutoimintaan.

Tilojen 491-426-5-14, 491-426-5-9, 491-426-5-16, 491-426-5-2, 491-404-1-101, 491-426-4-8, 491-426-4-16, 491-426-3-1 oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että poikkeamislupa kumotaan ja rakennukset on sijoitettava Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen rantaetäisyysvaatimusten mukaisesti. Perusteluina poikkeamislupaan annetut vastineet ja lisäksi seuraavat seikat: Rakennusjärjestys on yksiselitteinen rakennusten sijoittelusta vähintään 30 m etäisyydelle rannasta. Poikkeamisen erityisen syyn tulisi perustua maankäytölliseen yleiseen intressiin. Merkittävän haitan puuttuminen ei ole erityinen syy poikkeamiselle eikä muuta painavaa syytä poikkeamiselle ole esitetty. Hakemuksesta tai päätöksestä ei ilmene, miksi olisi MRL 171 § kannalta erityisen tarpeellista sijoittaa rakennukset vanhan tienpohjan ja rannan väliin.

Tilan 491-458-2-32 oikaisuvaatimuksen tekijöiden mielestä naapurien ja lähiasukkaiden mielipiteiden sivuuttamiselle ei ole aineistossa esitetty kestäviä perusteita, joten he vaativat päätöksen oikaisua. Mikkelin ei tässä ole syytä poiketa rakennusjärjestyksestään, rantarakentamisen kirjaimesta ja hengestä. He esittävät lisäperusteluina ja kysymyksinä hakija ja kaupungin esittämiin vastineisiin seuraavaa: Onko rakennuspaikka sopiva, jos uudisrakentamishanketta ei voi toteuttaa muuten kuin rakennusjärjestyksen vastaisesti? Peiliseinien haittavaikutukset lähiympäristön asukkaille voivat olla hyvinkin merkittävät, monen suuntaiset peilit vääristäisivät rantamaiseman ominaispiirteet eikä häikäisyvaikutusta voi arvioida yhden hetken perusteella. Mikä ero on kaupallisella lomamökkitoiminnalla ja tämän hankkeen matkailumökkitoiminnalla? Oikaisuvaatimuksen tekijät vastustavat rakennuslupaa peilijulkisivuille. Yhden asianosaisen vaatima aita tulee huomioida, koska mökin rintamasuunta katsoo ranta-alueelle, joka ei kuulu hankkeen vuokra-alueeseen.

Tilan 491-426-4-8 oikaisuvaatimuksessa vastustaan poikkeamisluvan myöntämistä Saaristenniemen mökkikylälle. Perusteluina on esitetty liikennemelun merkitsevä lisääntyminen, joka häiritsee sekä loma-asukkaita että lähellä vakituisesti asuvia. Anttola-Puumala tien (no: 62) liikennemäärät kasvaisivat merkittävästi, josta liikenteen melu kantautuu erityisen lujaa uuden mökkikylän asukkaille. Lisäksi otetaan kantaa mielipiteeseen peilipintojen soveltuvuudesta ja puuston säilyttämisestä Saaristenniemessä.

Kuulemisvaiheessa esitetyissä muistutuksissa oli kiinnitetty huomiota myös hakijayhtiön kotipaikkaan ja esitetty epäilyksiä sen taustoista, omistuspohjasta, rahoituksesta ja kyvystä vastata lomakylän toiminnasta sekä siihen, onko hankkeesta mitään taloudellista hyötyä Mikkelin kaupungille. Nämä eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupaviranomaisen päätöksentekoon vaikuttavia seikkoja eikä niitä näin ollen voi ottaa lupakäsittelyssä huomioon.

Asianosaisia oli hakemuksen johdosto kuultu tavanomaista laajemmin, kun hankkeesta oli järjestetty normaalin kirjeitse tapahtuvan kuulemisen lisäksi esittely- ja kuulemistilaisuus 2.2.2022.

Hakija perusteli hakemustaan seuraavasti: ”Rakennetaan loma-asumisen alue. Kahdeksan loma-asuntoa joiden yhteyteen tulee sauna. Lisäksi toimisto/ vastaanottorakennus. Rakennuksiin tulee sähkö ja viemäröinti. Mikkelin rakennusjärjestyksen mukainen etäisyys rannasta loma-asunnoille on 30 m. Haetaan poikkeamaa pienemmälle rantaetäisyydelle. Suunnitelmien ja maastossa tehtyjen mittausten mukaan yksi rakennus sijoittuisi 18,4 m etäisyydelle rantaviivasta, muut rakennukset yli 20 m päähän. Perustelut; rakennukset ovat etuseinältään peililasia, joka heijastaa järveltä katsottuna ympäröivää maisemaa, näin rakennukset sulautuvat hyvin ympäröivään maisemaan (katso liitteet, esite ÖÖD-Hotels). Poikkeamista haetaan samalla rakennuslupaa varten.”

Hakija on perustellut hakemusta naapureiden kuulemisvaiheessa tulleisiin mielipiteisiin kirjoittamissaan vastineissa mm. seuraavasti: ”Rakennettavalla alueella kulkee vanha tiepohja, joka on uudessa hankkeessa hyödynnettävissä ja tällä säästytään puuston kaatamiselta ja alue säilyttää mahdollisimman lähellä nykytilaa. Rakennusten sijoittaminen liian lähelle nykyistä tiepohjaa hankaloittaa rakennettavien loma-asuntojen käyttötarkoitusta ja asukkaiden yksityisyyttä.”

Oikaisuvaatimusten johdosta antamassaan vastineessa hakija on ilmoittanut, että muutamien rakennusten etäisyyttä rantaviivasta ja julkisivujen suuntia tarkastellaan vielä uudelleen rakennuslupavaiheessa naapureiden näkemykset huomioiden.

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan poikkeamisen edellytyksenä on, että hanke ei saa

 1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä
 3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; eikä
 4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
   

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Saaristenniemeen kiinteistölle Anianniemi 491-426-2-6 oli myönnetty 13.8.1981 poikkeamislupa lomarakennuksen, viiden aitan ja tanssikatoksen rakentamiseen, jotka oli rakennettu vv. 1982-1986. Voimassa olevan Saimaan rantaosayleiskaavan (hyväksytty 30.10.2000) kaavamääräysten mukaan alueelle saa rakentaa yhteisrantaista lomarakentamista tai matkailua palvelevia tiloja. Hankkeessa on kyse kaavan mukaisesta matkailurakentamisesta. Vaikka matkailutoiminta on välillä päättynyt ja vanhat rakennukset purettu, kaava mahdollistaa edelleen matkailukäytön. Kaavassa ei tarkemmin oteta kantaa matkailukäytön tyyppiin.

Rakennusjärjestyksen rantaetäisyysmääräyksillä on haluttu turvata asuntojen jätevesien käsittelymahdollisuudet ja osaltaan vaikuttaa rakennettuun rantamaisemaan. MRL 171 §:n mukaisena erityisenä syynä lomarakennusten sijoittamiselle alle 30 m etäisyydelle rannasta voidaan pitää liittymistä vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoon, jolloin jätevesiä ei käsitellä tilalla. Samoin erityisenä syynä voidaan pitää niemeä kiertävä vanha tiepohja. Loma-asuntoja ei ole haluttu sijoittaa siten, että tiepohja jää loma-asuntojen ja rannan väliin. Rakennusjärjestyksen mukaan asuin- ja lomarakennuksen etäisyysvaatimuksen lisäksi sijainnin tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Käyttämällä vanhaa tiepohjaa ja sijoittamalla rakennukset sen ja rannan väliin vältetään uuden tien tekeminen ja puuston kaataminen sitä varten sekä suuret maansiirtotyöt, jolloin niemen maisema säilyy mahdollisimman lähellä nykytilaa.

Poikkeamispäätöksen ehtona on rantapuuston säilyttäminen, millä on suurin vaikutus lomarakennusten näkymiseen vastarannalle ja vaikutusta myös äänten kantautumiseen järven yli. Suunnitellut loma-asunnot ovat lisäksi pienikokoisia (21 k-m2). Näistä syistä on katsottu, ettei rantaetäisyydestä poikkeamisesta ole alueen muille asukkaille merkittävää haittaa. Oikaisuvaatimuksissa mainitut salakuvaaminen, vesiskoottereiden käyttö, liikennemelu, aidan rakentaminen ja nykyisen asutuksen tai kantatien äänten vaikutukset matkailutoimintaan eivät ole sellaisia seikkoja, joihin rakennusten sijainnilla rantaviivaan nähden olisi vaikutusta. Näillä seikoilla ei ole ollut merkitystä rantaetäisyysvaatimusta koskevan poikkeamishakemuksen käsittelyssä, joten niihin ei oteta kantaa myöskään poikkeamispäätöstä koskevien oikaisuvaatimusten käsittelyssä. Rakennusten ulkonäköön, julkisivujen suuntiin, rakenteisiin ja tarkempaan sijoitteluun liittyvät asiat, kuten peililasiseinät, käsitellään rakennuslupamenettelyssä.

Saaristenniemen lounaisrannalla on rantaosayleiskaavaan merkityt uimaranta (VV) ja vesiliikenteen alue (LV), jotka eivät kuulu vuokra-alueeseen. Suunniteltujen lomarakennusten rakentaminen ei siis estä noiden yleisten alueiden käyttöä.

Poikkeamishakemuksessa on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n edellyttämä erityinen syy rantaetäisyysvaatimuksesta poikkeamiselle.

Oikaisuvaatimuksissa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa kaavoitusinsinöörin tekemää päätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää edellä esitetyn perusteella hylätä oikaisuvaatimukset kaavoitusinsinöörin päätöksestä § 9/1.3.2022, jolla hakijalle myönnettiin MRL 171 §:n mukaisesti poikkeaminen Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen rantaetäisyysvaatimuksesta matkailurakennusten rakentamiseksi kiinteistöllä Anianniemi 491-426-2-6. Jaosto kuitenkin edellyttää, että ne lomarakennukset, jotka tulisivat rannan ja olemassa olevan tiepohjan väliin ja joita ei ole mahdollista sijoittaa rakennusjärjestyksen mukaisen etäisyyden päähän rantaviivasta, sijoitetaan rakennuslupavaiheessa niin kauas rantaviivasta kuin tiepohja ja maastonmuodot mahdollistavat.

Valmistelija

 • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi
 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaksi lähialueen maanomistajaa ovat tehneet Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valitukset Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaoston päätöksestä 12 §/7.4.2022, jolla on hylätty kaavoitusoinsinöörin päätöksestä § 9/1.3.2022 tehdyt oikaisuvaatimukset. Päätökset koskevat rantaetäisyysvaatimuksesta poikkeamista tilalla Anianniemi 491-426-2-6. Hallinto-oikeus kehottaa lupa- ja valvontajaostoa antamaan lausuntonsa valituksista 15.6.2022 mennessä.

Lausuntopyyntö ja siihen sisätyvät valitukset ovat liitteenä.

Molemmat valitukset ovat sisällöltään lähes samat, joten niihin voidaan antaa yhteinen lausunto.

Ööd Hotel Oü haki MRL 171 §:n mukaisesti poikkeamista Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen rantaetäisyysvaatimuksesta matkailurakennusten rakentamiseksi rantaosayleiskaavan mukaisella loma- ja matkailualueella (R-3). Rakennuspaikka käsittää hakijoiden esisopimuksella Metsähallitukselta vuokraaman n. 1,9 ha alueen tilasta Anianniemi 491-426-2-6. Rakennuspaikka sijaitsee Saaristenniemessä Ukonveden Honkalahdella linnuntietä n. 8 km Mikkelin keskustasta kaakkoon. Niemen pituus on n.200 m ja leveys n.120 m.

Hanke poikkeaa Mikkelin kaupungin Vuonna 2017 hyväksytyn rakennusjärjestyksen määräyksestä, jonka mukaan asuin- ja lomarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m sekä sijainnin sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Suunniteltu rakentaminen sijoittuisi kahden lomarakennuksen osalta yli 30 m:n etäisyydelle rannasta. Yksi lomarakennus sijoittuisi 18,4 m etäisyydelle ja loput viisi 20-21 m etäisyydelle rannasta.

Alueella on voimassa Saimaan rantaosayleiskaava (hyväksytty 30.10.2000), jossa vuokra-alueen kaavamerkintänä on loma- ja matkailualue (R-3) ja jonka kokonaisrakennusoikeus on 600 k-m2. Kaavamääräyksen mukaan alueelle saa rakentaa yhteisrantaista lomarakentamista tai matkailua palvelevia tiloja. Lisärakentaminen edellyttää alueen jätevesien käsittelymenetelmän uusimista kunnan ympäristö- ja terveysviranomaisten edellyttämällä tavalla. Saaristenniemen lounaisrannalla rantaosayleiskaavaan merkityt Uimaranta (VV) ja Vesiliikenteen alue (LV) eivät kuulu vuokra-alueeseen. Suunniteltu rakentaminen on rantaosayleiskaavan mukaista, eikä rakennusoikeus hankkeen johdosta ylity.

Kaavoitusinsinöörin myönsi poikkeamisen (§ 9/1.3.2022), mutta poikkeamispäätöksestä tehtiin viisi oikaisuvaatimusta: tilat 491-426-4-16, 491-458-2-40, 491-458-2-32 ja 491-426-4-8 omina vaatimuksinaan sekä yhteisvaatimus tiloilta 491- 426-5-14, 491-426-5-9, 491-426-5-16, 491-426-5-2, 491-404-1-101, 491-426-4-8, 491- 426-4-16, 491-426-3-1.

Lupa- ja valvontajaosto hylkäsi oikaisuvaatimukset kaavoitusinsinöörin päätöksestä § 9/1.3.2022, jolla hakijalle myönnettiin MRL 171 §:n mukaisesti poikkeaminen Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen rantaetäisyysvaatimuksesta matkailurakennusten rakentamiseksi kiinteistöllä Anianniemi 491-426-2-6. Jaosto kuitenkin edellytti, että ne loma rakennukset, jotka tulisivat rannan ja olemassa olevan tiepohjan väliin ja joita ei ole mahdollista sijoittaa rakennusjärjestyksen mukaisen etäisyyden päähän rantaviivasta, sijoitetaan rakennuslupavaiheessa niin kauas rantaviivasta kuin tiepohja ja maastonmuodot mahdollistavat.

Vastaukset tilan Tiiramonturi 491-458-2-40 omistajan vaatimuksiin

 1. Lupa- ja valvontajaosto edellytti, että ne lomarakennukset, jotka tulisivat rannan ja olemassa olevan tiepohjan väliin ja joita ei ole mahdollista sijoittaa rakennusjärjestyksen mukaisen etäisyyden päähän rantaviivasta, sijoitetaan rakennuslupavaiheessa niin kauas rantaviivasta kuin tiepohja ja maastonmuodot mahdollistavat.

  Poikkeamista haettiin Mikkelin kaupungin vuonna 2017 hyväksytyn rakennusjärjestyksen määräyksestä, jonka mukaan asuin- ja lomarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä sekä sijainnin sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Suunniteltu rakentaminen sijoittuisi kahden lomarakennuksen osalta yli 30 m:n etäisyydelle rannasta. Yksi lomarakennus sijoittuisi 18,4 m etäisyydelle ja loput viisi 20-21 m etäisyydelle rannasta.

  Hakemuksessa sijoittamista Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesta rantaetäisyysvaatimuksesta perusteltiin siten, että sijoituspaikat oli valittu maastossa tehtyjen mittausten perusteella. Perusteluina oli lisäksi, että etuseinältään peililasia ja järveltä katsottuna ympäröivää maisemaa heijastavat rakennukset sulautuvat hyvin ympäröivään maisemaan. Hakija antoi lisäksi poikkeamisluvan naapurikuulemisessa (kuultu 15.12.2021 päivätyllä kuulemiskirjeellä) tulleisiin mielipiteisiin vastineet. Vastineissa hakija toi esiin, että rakennettavalla alueella kulkee vanha tiepohja, jota hyödyntäen säästytään puuston kaatamiselta ja alue voidaan säilyttää mahdollisimman lähellä nykytilaa. Rakennusten sijoittaminen liian lähelle tiepohjaa hankaloittaa loma-asuntojen käyttötarkoitusta ja asukkaiden yksityisyyttä. Ranta-alueella on tiheähkö puusto, joka estää tai häivyttää näköyhteyden naapurikiinteistölle.

  Poikkeamispäätöksessä poikkeamisluvan erityisenä syynä ja perusteena oli pidetty maiseman erityispiirteitä. Lomarakennukset saunoineen sijoittuvat niemen ympäri olemassa olevan vanhan tienpohjan varteen. Pienikokoiset lomarakennukset sijoittuvat metsäiseen niemeen, joka on tarkoitus säilyttää nykytilassa ja välttää puiden kaatamista. Suunnitellun rakentamisen kerrosalamäärä 256 k-m2 on selvästi vähäisempi kuin loma- ja matkailualueen (R-3) sallittu kerrosala 600 k-m2. Äänten kantautumista järven yli pyrittiin vähentämään poikkeamisen ehdolla, että rakennusten ja rannan väliin tulee jättää suojapuustoa.
   
 2. Peililasi-ikkunoita ei käsitelty poikkeamislupamenettelyssä. Rakennusten ulkoasuun ja rakenteisiin liittyvät seikat, kuten peiliseinät, käsitellään rakennuslupamenettelyssä.
   
 3. Saimaan rantaosayleiskaavassa (hyväksytty 30.10.2000) tilan Anianniemi 491-426-2-6 kaavamerkintänä on loma- ja matkailualue (R-3), jonka kokonaisrakennusoikeus on 600 k-m2. Rakennusoikeutta tulisi suunnitellun rakentamisen myötä käytettyä huomattavasti kaavan sallimaa vähemmän eli 256 k-m2. Vaikka tilan Anianniemi 491-426-2-6 vanhat matkailurakennukset Saaristenniemessä on purettu ja aluetta on voitu käyttää jokamiehenoikeuden puitteissa virkistykseen, alue on yleiskaavassa loma- ja matkailualuetta, johon on mahdollista sijoittaa kaavan mukaista rakentamista. Saaristenniemessä ei ole ollut eikä sinne ole suunnitteilla eräliikuntapaikkaa.
   
 1. Tila Anianniemi 491-426-2-6 Saaristenniemessä on ollut matkailukäytössä jo 80-luvulla. Saaristenniemeen oli myönnetty 13.8.1981 poikkeamislupa (512830481) lomarakennuksen, viiden aitan ja tanssikatoksen rakentamiseen kiinteistölle 491-426-2-6. Rakennusrekisterin mukaan kiinteistölle rakennettiin v. 1982 muu kokoontumisrakennus, sauna ja viisi talousrakennusta sekä vuonna 1986 vuokrattava lomamökki. Alue on myös Saimaan rantaosayleiskaavassa (hyväksytty 30.10.2000) loma- ja matkailualuetta (R-3). Kaavassa ei oteta kantaa matkailun luonteeseen.
   
 1. Suunniteltu rakentaminen on kaavan mukaista matkailurakentamista. Hakijan mukaan tavoitteena on tarjota matkailijoille kahden hengen majoitusyksiköitä luonnon keskellä. Toimisto- ja vastaanottorakennukseen ei ole suunnitteilla ravintolatoimintaa tai muita yhteistiloja, joista aiheutuisi tavanomaista suurempaa melua ympäristöön.
   
 1. Vesilinnuille ei aiheudu haittaa, sillä rakentaminen tapahtuu niemeen eikä ainakaan poikkeamishakemuksen asemapiirroksessa ole esitetty rakennettavaksi edes laitureita. Alueen maankäyttöön ei ole tulossa muutosta hankkeen johdosta.
   

Vastaukset tilan Anttanala 491-426-4-16 omistajan vaatimuksiin

Maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan valitusoikeus poikkeamispäätöksestä on viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla,sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa, toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen sekä viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Tilan Anttanala 491-426-4-16 ja tilan Anianniemi 491-426-2-6 välissä Kärmeniemessä on kolme asuttua tilaa (491-426-4-21, 491-426-4-19 ja 491-426-4-8). Kaikilla tiloilla on puustoa, joka estää näkyvyyden tilalta Anttanala Saaristenniemeen. Lisäksi Saaristenniemen lounaisrannalla on tilaan Anianniemi kuuluvat rantaosayleiskaavaan merkityt puustoiset Uimaranta (VV) ja Vesiliikenteen (LV) alueet, jotka eivät kuulu vuokra-alueeseen. Etäisyys vuokra-alueelle tilalta Anttanala on yli 500 metriä. Lupa- ja valvontajaosto katsoi muutoksenhakuoikeuden olevan vain sellaisilla, jotka ovat joko rajanaapureita tai joilla on selkeä näköyhteys vesistön tai tien yli rakennuspaikalle. Rantaetäisyysvaatimuksesta poikkeaminen ei voi koskea muiden etua. Näin ollen tilan Anttanala 491-426-4-16 omistajalla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista muutoksenhakuoikeutta päätöksestä.

Mikäli kuitenkin katsotaan, että tilan Anttanala omistajalla on muutoksenhakuoikeus, lausutaan hänen valituksestaan seuraavaa.  Valitus oli lähes identtinen tilan Tiiramonturi 491-458-2-40 omistajan valituksen kanssa. Seuraavassa vastaukset vaatimuksiin, joihin ei ole vastattu edellä.

1. Erityisen lähelle rantaa on sijoitettu rakennukset, jotka ovat vastapäätä tilaa 491-458-2-40. Ihmettelen, että rakennusten sijoittelu maastoon on merkitty jo syksyllä 2021 jo ennen lumen tuloa.

Hakija on pyrkinyt maastokäynneillä löytämään loma-asunnoille ja niihin kuuluville saunoille parhaiten maastoon soveltuvat paikat siten, että rakennusjärjestyksen vaatimus maiseman luonnonmukaisuuden säilymisestä toteutuu mahdollisimman hyvin. Uusien teiden rakentamista ja puiden kaatamista on haluttu välttää ja sijoitella loma-asunnot vuokra-alueelle mahdollisimman kauas toisistaan. Lupa- ja valvontajaosto edellytti päätöksessään 12 §/7.4.2022, että ne lomarakennukset, jotka tulisivat rannan ja olemassa olevan tiepohjan väliin ja joita ei ole mahdollista sijoittaa rakennusjärjestyksen mukaisen etäisyyden päähän rantaviivasta, sijoitetaan rakennuslupavaiheessa niin kauas rantaviivasta kuin tiepohja ja maastonmuodot mahdollistavat.

2. Asukkaita on tullut alueelle lisää, 80-luvulla oli Kärmeniemessä yksi kesämökki, nykyisin on kolme omakotitaloa ja yksi ympärivuotinen kesäasunto. Saaristenniemen lähelle on tullut useita rakennuksia. Omakotitaloasukkaita on tullut lisää, mutta lomakylä olisi tämän tyyppisen asutuksen keskellä riesa, melu ym. haittoineen. Toteutuessaan lomakylä veisi luonnon rauhan, kiinteistöjemme arvot laskisivat, kuka korvaa tämän meille?

Sekä asutus Saaristenniemen ympäristöön että matkailurakentaminen Saaristenniemeen on muodostunut poikkeamisluvilla 70- ja 80-luvuilla ennen Saimaan rantaosayleiskaavan (hyv.30.10.2000) laatimista. Kärmeniemen asutus on pääosin muodostunut samoihin aikoihin rakennusluvilla. Alueelle muodostunut maankäyttö on vahvistettu Saimaan rantaosayleiskaavassa, eikä tilanne alueella muutu suunnitellun matkailurakentamisen johdosta.

Edellä mainituilla perusteilla tilan 491-458-2-40 omistajan valitus Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaoston päätöksestä 12 §/7.4.2022 tulee hylätä ja tilan 491-426-4-16 omistajan valitus jättää tutkimatta tai toissijaisesti hylätä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon jaoston päätöksestä 12 §/7.4.2022 tehtyjen valitusten johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.