Lupa- ja valvontajaosto, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Hakemus sähköjohdon sijoittamiseksi Huuhanaho-Koskenpelto, kiinteistöt 491-422-6-10 Mustaniemi, 491-447-1-152 Neuhala ja 491-422-5-45 Kaisla - Suur-Savon Sähkö Oy

MliDno-2022-1110

Valmistelija

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy on pyytänyt Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaostoa määräämään maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti 20 kV keskijänniteilmajohdon sijoittamisesta Mikkelin kaupungin alueelle välillä Huuhanaho - Koskentaipale. Sähköverkon saneerauksella pyritään vastaamaan sähkömarkkinalain (588/2013) verkkoyhtiöille asettamaan velvollisuuteen parantaa sähkönjakelun toiminnan laatuvaatimuksia sähköjärjestelmän ja -verkkojen toimintavarmuuden näkökulmasta. Kiinteistöjen 491-422-6-10 Mustaniemi, 491-447-1- 152 Neuhala ja 491-422-5-45 Kaisla alueille johdon sijoittamisesta sähköyhtiö ei ole päästy sopimukseen.

Hakemus ja kartta ovat liitteenä.

Hakija haluaa sijoituspaikaksi vaihtoehdon 1 mukaisen linjan.

Hakemusta perustellaan sähköverkon saneeraamisella, jolla pyritään vastaamaan sähkömarkkinalain verkkoyhtiöille asettamaan velvollisuuteen parantaa sähkönjakelun toiminnan laatuvaatimuksia sähköjärjestelmien ja -verkkojen toimintavarmuuden näkökulmasta. Suunnitelma perustuu jakeluverkon haltijoiden lain mukaiseen Energiavirastolle toimitettuun ja hyväksyttyyn kehittämissuunnitelmaan. Kehittämissuunnitelmassa koko verkkoalueelle on määritelty kulloiseenkin olosuhteeseen teknis-taloudellisin verkostoratkaisu.

Kyseisessä tapauksessa parannetaan toimintavarmuutta siirtämällä ilmajohtoverkkoa metisistä tien laidoille myrsky ja lumikuormien sähköntoimitusten haittojen ehkäisemiseksi. Metsässä myös korjaaminen ja huoltaminen on hitaampaa.

Kyseessä on keskijänniteilmajohto ja hakijan mukaan sen sijoittamista ei voida järjestää kohtuullisin kustannuksin muutoin. Vaihtoehdon 2 esitetty kaapelointi ei ole voimassa olevan kehittämissuunnitelman mukainen eikä esitetty kaapelointi ei ole teknis-taloudellisin perustein perusteltavissa. Asiakkaiden ja kiinteistönomistajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi yhtiö ei kaapeloi yksittäisiä kiinteistöjä tai johto-osia jotka eivät ole teknis-taloudellisesti perusteltavissa.

Maanomistajille on 21.3.2022 lähetetyillä kirjeillä varattu tilaisuus antaa vastine hakemuksen johdosta.

Kiinteistön 491-422-5-45 on antanut vastineen, jossa kerrotaan aiheutuvasta haitasta liittymän siirrosta. Vastine on liitteenä.

Kiinteistön 491-422- 6-10 on antanut vastineen, jossa kerrotaan, ettei hänen maillaan puutavaran varastoinnin estymisestä. Mökkitie on ollut osa pihan jatkumoa ja sähkölinjauksella menetetään esteettistä arvoa. Vastine on liitteenä.

Kiinteistön 491-447-1-152 omistaja ei ole jättänyt vastinetta.

Hakija on antanut oman vastineen asiassa, joka on liitteenä. Vastineessa todetaan seuraavasti. Kiinteistön 491-422-5-45 kohdalla sähkölinjaa on vaihdettu tien toiselle puolelle. Myös naapurikiinteistö tarvitsee puiden varastointipaikan, jonka vuoksi koko linjaa ei voi siirtää naapurin puolelle maanomistajan toiveen mukaisesti. Maastosuunnittelija pyrkii sijoittamaan rakenteet yhteistyössä maanomistajan kanssa niiden rajaehtojen puitteissa mitä verkoston mitoitusstandardit antavat myöten. Koska maanomistaja ei ole antanut suunnittelulupaa kiinteistölle, ei pylväiden tarkkoja paikkoja ole merkitty maastoon. Kiinteistön kohdalla on sähkölinjaa vaihdettu tien toiselle puolelle. Myös naapurikiinteistö tarvitsee puiden varastointipaikan, jonka vuoksi koko linjaa ei voi siirtää naapurin puolelle maanomistajan toiveen mukaisesti. Maastosuunnittelija pyrkii sijoittamaan rakenteet yhteistyössä maanomistajan kanssa niiden rajaehtojen puitteissa mitä verkoston mitoitusstandardit antavat myöten. Koska maanomistaja ei ole antanut suunnittelulupaa kiinteistölle, ei pylväiden tarkkoja paikkoja ole merkitty maastoon. Pylvästä ei ole kuitenkaan suunniteltu sijoitettavaksi keskelle liittymää, vaan liittymän viereen joidenkin metrien päähän liittymästä. Maanomistajalla on siis edelleen mahdollisuus varastoida puitaan oman metsätiensä varteen, mutta hieman kauemmaksi liittymän kohdasta.

Kiinteistö 491-422- 6-10 on suunnitelmassa kuitenkin yhtä pylväsväliä lukuun ottamatta sähköjohdosta vapaa. Mökkitien kohdalle puutavaraa voi jatkossakin varastoida mökkitien varteen. Sähkölinja Koskentaipaleentien varressa on välimatkana itse mökkiin kohtuullisen kaukana, joten asumisviihtyvyyteen sähkölinja ei suuremmin vaikuta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jollei sijoittamisesta sovita kiinteistön omistajan kanssa, siitä päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Johdon rakentaminen ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista eikä sijoittaminen saa aiheuttaa kiinteistölle tarpeetonta haittaa.

Kustannusvertailussa tulee ottaa huomioon se, että sähköverkon rakentajan on kohdeltava tasapuolisesti niitä maanomistajia, joiden omistamille alueille verkkoa rakennetaan. Rakentaja ei siis voi ilman erityisiä perusteita toimia niin, että jonkin maanomistajan kiinteistön kohdalle asennetaan maakaapeli ja muiden kiinteistöjen kohdalle ilmajohto. Perusteeksi tähän ei riitä se, että joku maanomistaja ei ole suostunut ilmajohdon sijoittamiseen. Tällöin maakaapelointia pitäisi tarjota myös muille maanomistajille ja kustannukset nousisivat huomattavasti suuremmiksi kuin vain yhden tilan kohdalle tehtävästä maakaapeloinnista. Kustannus vaihtoehdolla 2 on 8 % kalliimpi kuin vaihtoehto 1. Kustannuksissa ei ole huomioitu mahdollisesti rakentamisvaiheessa syntyviä lisäkustannuksia, joita voi tulla teiden poikituksista, massanvaihdoista ja kaapeloinnin vaatimista lisäsuojauksista, kuten kouruista, putkituksesta tai betonoinnista ja louhinnasta. Toissijaisen vaihtoehdon osalta ei ole myöskään selvitetty maanomistajien suostumuksia.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Ellei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Lupa- ja valvontajaosto ei siis voi ottaa kantaa tähän korvaukseen.

Esitetty johdon sijoitus vaihtoehdon 1 mukaisena ei vaikeuta alueen kaavoitusta eikä aiheuta tarpeetonta haittaa kiinteistöille tai ympäristölle.

Johtolinja sijoittuu olemassa olevan tien reunaan. Kiinteistön 491-447-1-152 ilmajohdon suunnittelussa on pyritty huomioimaan poistettava puusto ja sijoittamaan johto siten, että siitä olisi mahdollisimman vähän rasitetta kiinteistön käytölle. Kiinteistön 491-422- 6-10 kohdalla sähkölinja menee pääosin naapurikiinteistön 491-422-5-52 puolella, mutta koska myös naapurikiinteistö tarvitsee tien varteen puiden puun varastointipaikan, tarvitsee sähkölinjan poiketa kiinteistön 491-422- 6-10  puolelle. Kiinteistön 491-422-5-45 osalta sähkölinja kulkee suunnilleen puolet matkasta naapurikiinteistön 491-422-5-37 puolella, mutta myös tässä tapauksessa naapurikiinteistö tarvitsee puiden varastointipaikan tien varteen, jonka vuoksi sähkölinjaa on vaihdettava tien toiselle puolelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että sähköjohto saadaan sijoittaa ilmajohtona hakemuksessa esitettyjen kiinteistöjen alueelle vaihtoehdon 1 mukaisesti liitekartasta ilmenevään paikkaan, koska johdon sijoittamista ei voida toteuttaa muualle kohtuullisin kustannuksin. Maastossa johdon täsmällinen sijoituspaikka tulee valita niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa maanomistajalle tai ympäristölle. Johto tulee sijoittaa niin, ettei se aiheuta haittaa tien tai viereisen alueen käytölle tai kunnossapidolle. Hakijan tulee varmistaa, että kaikille kiinteistölle jää tarvittaessa mahdollisuus puutavaran lastaukseen ja varastointiin tien varressa.

Päätös

Hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

Hakija, maanomistajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja
 • se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.


Tämän lisäksi muutosta saa hakea valittamalla myös:

 • viranomainen, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.