Lupa- ja valvontajaosto, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä kiinteistö Karhinniemi 491-425-4-30

MliDno-2021-787

Valmistelija

 • Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistön Karhinniemi 491-425-4-30 (Paakinniementie 94b) naapuri on tehnyt Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaostolle oikaisuvaatimuksen kaavoitusinsinöörin päätöksestä § 23/27.04.2021, jolla hakijoille on myönnetty poikkeaminen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 43 §:n mukaisesta rakentamisrajoituksesta mainitulla kiinteistöllä. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa. Naapurikiinteistön omistajalla on oikeus hakea muutosta poikkeamispäätökseen.

Oikaisuvaatimusta on perusteltu sillä, että luvan myöntäminen murentaisi koko rantaan tukeutuvaan loma-asutukseen keskittyvän kaavan perusajatusta ja aiheuttaisi siten haittaa kaavan toteuttamiselle. Poikkeamispäätöstä ei oikaisuvaatimuksen mukaan ole perusteltu MRL:n mukaisilla erityisillä syillä ja yleiskaavassa maankäyttö ratkaistiin kokonaisuutena. Perusteluissa mainitut lähiseudun asuinrakennusten (A) rakennuspaikat ovat vanha pienviljelijän asunto (entinen torppa) ja Ristiinan kunnan kaavoittama rakentamaton rakennuspaikka.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan hakemus tulisi hylätä, koska vuonna 2018-2019 toteutettu loma-asunnon rakentamisen tapa on moitittavaa (selvityspyyntö 8.10.2020 ja lomarakennuksen pihassa poltettiin 2.9.2020 luvatta rakennusjätteitä). Lisäksi loma-asunnon rakentaminen oli oikaisuvaatimuksen mukaan yleiskaavan vastaista, koska se oli rakennettu vakituisen rakentamisen vaatimukset täyttäväksi, Mikkeli kaupungin v. 2017 hyväksytyn rakennusjärjestyksen mukainen saunan enimmäiskoko ylitettiin (asuinrakennusten (A) rakennuspaikoilla 25 m²), rakennuspaikan koko on päätöksessä mainittua huomattavasti pienempi, suojapuustoa ei jätetty riittävästi ja rantametsä hakattiin kaavan vastaisesti. Vakituista asumista koskeva kaavamääräys, jonka mukaan rakennuksia ei saa sijoittaa rantavyöhykkeen avoimiin osiin, sivuutettiin lupapäätöksessä. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan hakijan perustelut olivat riittämättömät.

Oikaisuvaatimuksen tehnyt naapuri oli jättänyt 8.10.2020 kaupungille selvityspyynnön kiinteistön Karhinniemi 491-425-4-30 lomarakennuksen rakentamisen yhteydessä tehdystä kaavanvastaisesta rantapuiden poistosta ja ettei rakennuspaikan maisemakuva ole säilynyt luonnonmukaisena. Selvityspyynnön johdosta kiinteistöllä tehtiin maastokäynti ja selvityspyyntöön on vastattu. Poikkeamislupa myönnettiin ehdolla, että rantapuustoa ennallistetaan sekä tuomalla vähintään 10 m rantavyöhykkeelle isompia puita että istuttamalla taimia ennen vakituisen asunnon käyttöönottoa.

Kiinteistön omistaja on nyt hakenut MRL 171 §:n mukaisesti poikkeusta MRL:n 43 §:n mukaisesta rakentamisrajoituksesta loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi yleiskaavan mukaisella lomarakennusalueella (RA). Kiinteistö on pinta-alaltaan n. 11 ha ja se sijaitsee Paljaveden rannassa linnuntietä n. 10 km Anttolan keskustasta länsilounaaseen.

Hakijan tarkoituksena on muuttaa nykyinen v. 2019 rakennettu 131,7 k-m²:n kokoinen lomarakennus vakituiseksi asunnoksi. Kiinteistöllä on lisäksi sauna 30 k-m² ja kaksi talousrakennusta 15 k-m² ja 7 k-m². Rakennusoikeutta on käytetty yhteensä 183,7 k-m².

Alueella on voimassa Paljavesi-Niinivesi rantaosayleiskaava (hyv. 17.6.2002). Kaavamerkintänä on RA eli loma-asuntojen alue. Rakennusoikeutta ei ole kaavassa määritelty, joten se määräytyy Mikkelin kaupungin v.2017 rakennusjärjestyksen mukaan: rakennusoikeus on 50 m² lisättynä 4 prosentilla rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 300 m². Rakennusoikeuden määrä ei hankkeen johdosta ylity. Lomarakennuksen etäisyys rantaan on 40 m ja saunan 20 m ja rakennuspaikan koko on n.11 ha, joten myös rakennuspaikan koko ja rakennusten etäisyydet rantaan ovat rakennusjärjestyksen mukaiset.

Maakuntakaavassa kiinteistö kuuluu matkailun painopistealueeseen.

Hakija on perustellut poikkeamishakemustaan seuraavasti:

" Muutetaan lomarakennus asuinrakennukseksi. Rakennuspaikka lomarakennuspaikka. Muutoksia ei tarvitse tehdä. Liitteissä energiaselvitys, josta selviää, että rakennus on alunperin rakennettu asuinrakennukseksi. Muun muassa Paakinniementie 94 a on asuinrakennus. Jätevedet on tehty suunnitelmien mukaan, wc-vedet umpisäiliöön ja harmaat imeytykseen maastoon. Kiinteistöllä porakaivo talousvettä varten."

Naapureita on kuultu ja naapureista yksi on vastustanut lomarakennuksen muuttamista vakituiseksi.

MRL 43 § 1 momentin mukaan lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen rakentamisrajoitus). Haittaa arvosteltaessa ei oteta huomioon omistussuhteissa yleiskaavan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita muutoksia, ellei niitä ole tehty yleiskaavan toteuttamista varten.

Rantaosayleiskaavan mukaan kiinteistön käyttötarkoitus on lomarakennuspaikka (RA). Kaavan mukaan kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä. Rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeus 300 m² ei ylity ja rakennukset on rakennettu rantaosayleiskaavaan merkityn rantarakennuspaikan alueelle. Rantaosayleiskaavassa loma-asuntopaikkojen (RA) saunan kokoa ei ole rajoitettu. Rakennusjärjestyksessä saunan enimmäiskoko on 35 m² ja yli 25 m²:n kokoisen saunan tulee sijaita vähintään 20 metrin päässä rantaviivasta.  Loma-asunnon rakentaminen vakituisen asumisen vaatimukset täyttäväksi ei ole kaavan tai rakennusjärjestyksen vastaista.

Rantaosayleiskaavassa määrätään, että riittävän suojapuuston jäämiseen rantaviivan ja rakennusten väliin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja rakennetun alueen maisemakuva on muutoinkin säilytettävä luonnonmukaisena. Lisäksi maiseman- ja metsänhoidon osalta maisemaa tulee käsitellä siten, että vesistöstä käsin katsottuna maiseman peruspiirteet eivät oleellisesti muutu.

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Yhden kiinteistön käyttötarkoitusta muutos ei murenna koko rantaan tukeutuvaan loma-asutukseen keskittyvän kaavan perusajatusta ja siten aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle. Naapurissa 100 m päässä koilliseen kiinteistö 491-425-4-39 on kaavaan merkitty rakentamaton asuinrakennusten rakennuspaikka ja kauempana Paakinniementien varressa kiinteistö 491-425-4-36 vanha rakennuspaikka, joten kaavassa ei ole osoitettu ainoastaan loma-asuntorakentamista.

MRL 171 §:n mukaan poikkeaminen ei saa
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kaavoitusinsinööri on päätöksessään katsonut, että esitetyn käyttötarkoituksen muuttamisen ei voida katsoa aiheuttavan haittaa kaavan toteuttamiselle. Poikkeamisluvan perusteena on toimiva jätevesijärjestelmä sekä tukeutuminen alueella olevaan pysyvään asumiseen. Rakennuspaikan koko, käytetty kerrosala ja rakennusten etäisyydet rantaan ovat rakennusjärjestyksen mukaiset.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä vain kaavoitusinsinöörin päätöksestä § 23/27.04.2021, joten vuonna 2018 myönnettyyn lomarakennuksen rakennuslupaan ja 31.5.2019 loppukatselmoituun lomarakennukseen ja sen rakentamisen tapaan ei oikaisuvaatimuksessa voida ottaa kantaa. Maisemaan ja rantapuustoon kaavanvastaisuuteen kohdistuva selvityspyyntö on käsitelty riittävällä tavalla. Poikkeamislupapäätökseen on merkitty tilan koko, joka poikkeaa rantaosayleiskaavaan merkitystä lomarakennusten rakennuspaikasta. Rakentaminen sijoittuu yleiskaavaan merkitylle rakennuspaikalle ja rakennuspaikan koko on rakennusjärjestyksen vaatimukset täyttävä. Poikkeamisluvan perusteella ei rakennettu uusia rakennuksia, joten kaavamääräystä, jonka mukaan rakennuksia ei saa sijoittaa rantavyöhykkeen avoimiin osiin, ei käsitelty lupapäätöksessä. Hakija oli täydentänyt hakemuksen perusteluja Lupapisteen keskusteluosiossa.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa kaavoitusinsinöörin tekemää päätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää edellä esitetyn perusteella hylätä oikaisuvaatimuksen kaavoitusinsinöörin päätöksestä § 23/27.04.2021, jolla on myönnetty poikkeaminen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 43 §:n mukaisesta rakentamisrajoituksesta kiinteistöllä Karhinniemi 491-425-4-30.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta, Frosti Minna

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 193 §:n perusteella hakea muutosta:

 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,
 • sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,
 • se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
 • kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,
 • toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen, sekä
 • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antopäivä on kirjattu kohtaan tiedoksianto asianosaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Päätös on annettu maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) 198 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.