Lupa- ja valvontajaosto, kokous 7.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Luvattoman asuntolautan poistaminen, Hartikkalan kylän tila Hietaranta RN:o 1:1

MliDno-2016-2517

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi
  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi
  • Juha Häyrinen, rakennustarkastaja, juha.hayrinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennusvalvonnan tietoon tuli keväällä 2016, että Hartikkalan kylässä oli tilan Hietaranta RN:o 1:1 rantaan tuotu isokokoinen ja epäsiisti vanha asuntolautta. Rakennustarkastaja Juha Häyrinen on käynyt tarkastamassa asian ja todennut, että tilan rannassa on ankkuroituna noin 8x9 metrin kokoinen ponttoonien päälle rakennettu ja ilmeisesti asuntokäytössä ollut rakennelma. Mitään lupaa sen sijoittamiseksi kyseiselle paikalle rantaan tai viereiselle lomarakennuskäytössä olevalle tilalle ei ollut haettu.

Rakennustarkastaja Juha Häyrinen on ollut kiinteistön omistajaan yhteydessä 13.5.2016. Huttunen on kertonut tuoneensa lautan Etelä-Karjalan puolelta, jossa se oli määrätty poistettavaksi aikaisemmasta sijoituspaikastaan. Hän kertoi tarkoituksenaan olevan nostaa lautta kuivalle maalle ja käyttää sitä rakennuksena lomarakennuspaikallaan.

Kun rakennelmaa ei poistettu tai sille ei haettu lupaa, rakennuslautakunta on tehnyt kokouksessaan 13.12.2016 velvoitepäätöksen rakennelman poistamiseksi kiinteistöltä ja asettanut velvoitteen tehosteeksi kahden tuhannen euron uhkasakon. Tämän jälkeen kiinteistön omistaja jätti 13.6.2017 vireille rakennuslupahakemuksen lomarakennukselle. Lupahakemuksessa esitettiin ponttoonien päällä olevan rakennelman siirtäminen kiinteistölle lomarakennuksen rakennuspaikalle. Kaavamääräysten puolesta kiinteistölle on mahdollista rakentaa lomarakennus. Lupahakemuksesta kuultiin naapuria, joka vastusti luvan myöntämistä, koska piti rakennusta ympäristöön ja maisemaan sopimattomana värityksen, kunnon, sijainnin, korkeusaseman ja rakennuksen perustamistavan vuoksi. Rakennusvalvonta edellytti 1.11.2017 luvanhakijaa täydentämään hakemusta selvityksellä siitä, että rakennus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 117 a, c, ja d § mukaiset vaatimukset rakenteiden lujuuden, vakauden, terveellisyyden sekä käyttöturvallisuuden osalta. Hakija ei toimittanut pyydettyjä selvityksiä. Kun lupahakemusta ei täydennetty määräaikaan mennessä, johtava rakennustarkastaja hylkäsi lupahakemuksen päätöksellään 5.12.2017. Päätöksestä ei ole jätetty oikaisuvaatimusta.

Koska rakennuksen tai rakennelman sijoittamiseen kiinteistölle ei ole lupaa, rakennusvalvonta on 8.12.2017 lähettänyt omistajalle kirjallisen kehotuksen poistaa rakennelma kiinteistöltä ja samassa yhteydessä kiinteistön omistajalle varattiin tilaisuus antaa oma selityksensä asiasta. Kiinteistön omistaja ei ole antanut selitystä määräaikaan 27.12.2017 mennessä. Rakennelma tuli poistaa kuukauden kuluessa tiedoksiannosta eli viimeistään 11.1.2018.

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n mukaan toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Saman lain 126 a §:n mukaan lupa tarvitaan asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitämiseen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksessäkään tällaisia liikuteltavia laitteita ei ole vapautettu luvanvaraisuudesta, jos niitä käytetään muuhun kuin tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. Maankäyttö- ja rakennuslain 125 § mukaan rakennukselle on oltava rakennuslupa. Rakennusluvan edellytyksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 136 §:ssä. Rakentamisen tulee täyttää 117 §:ssä asetetut vaatimukset rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, terveellisyyden ja käyttöturvallisuuden osalta. Rakennuksen tulee soveltua rakennuspaikalle.

Asuntolautta on kyllä hinattavissa, mutta sitä ei käytännössä voi käyttää retkeilyyn tai veneilyyn, joten sen sijoittaminen rantaan tai itse tilalle vaatii rakennusvalvontaviranomaisen luvan. Veden päälle sijoitettaville rakennuksille tai niitä vastaaville rakennelmille ei lupia ole annettu. Rakennuslupahakemus lauttarakennelman sijoittamisesta lomarakennuksena maalle on hylätty.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Saman lain 186 §:n mukaan tällaisesta teosta tai laiminlyönnistä on tehtävä rikosilmoitus poliisille, ellei tekoa tai laiminlyöntiä ole olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä eikä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Kun omistaja ei ole noudattanut kehotusta, on hänet velvoitettava poistamaan lauttarakennelma ja velvoitteen noudattamisen tehosteeksi asetettava riittävä uhkasakko uhkasakkolain 2 luvun mukaisesti. Määräaika on syytä asettaa sen verran pitkäksi, että omistajalla on tosiasiallinen mahdollisuus toimia sen mukaisesti. Lautan siirtäminen talvella järven ollessa jäässä voi olla mahdotonta. Ellei velvoitetta noudateta annetussa uudessakaan määräajassa, voidaan uhkasakko tuomita maksettavaksi ja asettaa uusi tarvittaessa korkeampi uhkasakko.

13.12.2016 asetettua aikaisempaa uhkasakkoa ei tuomita maksettavaksi, koska omistaja oli sen jälkeen siirtänyt lauttarakennelman maalle ja yrittänyt saada sille rakennusluvan. Rikosilmoitusta ei tässä vaiheessa ole syytä tehdä, mutta mikäli velvoitetta ei edelleenkään noudateta, on ilmoitusta harkittava uudelleen.

Asiaan liittyvät asiakirjat esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää velvoittaa Hartikkalan kylän tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistajan Petri Huttusen poistamaan lautan rakennelmineen tilan Hietaranta RN:o 1:1 alueelta ja rannasta 31.5.2018 mennessä. Lautta rakennelmineen on toimitettava sellaiseen paikkaan, jossa sen säilyttäminen on sallittua. Velvoitteen tehosteeksi asetetaan viiden tuhannen (5.000) euron uhkasakko. Ellei velvoitetta noudateta määräajassa, voi lupa- ja valvontajaosto tuomita uhkasakon maksettavaksi. Rikosilmoitusta poliisille ei tehdä, mikäli nyt määrättyä velvoitetta noudatetaan annetussa määräajassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Petri Huttunen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekijoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.