Lupa- ja valvontajaosto, kokous 3.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Hakemus yhdyskuntateknisen johdon sijoittaminen kiinteistölle 491-451-9-194

MliDno-2018-185

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiosuuskunta Majava on pyytänyt Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaostoa määräämään maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti vesi- ja viemärijohdon ja niihin liittyvien laitteiden sijoittamisesta Haukivuorella sijaitsevan tilan Väinölä kiinteistötunnus 491-451-9-194 alueelle, koska maanomistajan kanssa ei ole päästy sopimukseen johtojen sijoittamisesta.

Kyse on vesi- ja viemärijohdosta, joka hakemuksen mukaan sijoittuu mm. edellä mainitun tilan alueelle. Vesiosuuskuntaan on liittymässä uusi kiinteistö ja sitä varten tarvitaan uusi johtolinja. Linja kulkee myös useiden muiden saman kylän tilojen alueella, mutta hakija on päässyt sijoituksesta sopimukseen muiden maanomistajien kanssa. Hakijan mukaan johtojen sijoittamista muualle tai muulla tavalla ei voida järjestää mielekkäästi ja kohtuullisin kustannuksin.

Vesiosuuskunta on tarjonnut maanomistajalle sopimusta johtojen sijoittamisesta, mutta maanomistaja ei ole suostunut allekirjoittamaan sopimusta. Maanomistaja on esittänyt putkilinjan sijoittamista niin, että se liittyisi Kurkisensaarentien toisella puolella olemassa olevaan linjaan ja sen tilan kohdalla, johon nyt tarvitaan uusi liittymä, putkilinja vedettäisiin tien ali.

Maanomistajalle on lähetetty kuulemiskirje ja varattu samalla tilaisuus antaa vastine hakemuksen johdosta. Rakennusvalvonnan edustajat, johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka ja hallintopäällikkö Juha Ruuth ovat 20.2.2019 käyneet tutumiskäynnillä suunnitellulla linjan sijoituspaikalla. Tilaisuudessa olivat läsnä myös vesiosuuskunnan edustaja Martti Kääriäinen, maanomistaja Xja tilan, johon uusi liittymä olisi tulossa, omistaja Y.
Käynnin yhteydessä maanomistaja antoi oman vastineensa osuuskunnan hakemukseen. Osuuskunta ei ole tämän jälkeen antanut enää lisäselvityksiä asiaan.
Hakemus karttoineen sekä maanomistajan vastine ovat liitteenä.

Maanomistaja vastustaa johtolinjan sijoittamista esitetyllä tavalla. Hänen tilansa alueella, tien toisella puolella on jo vesiosuuskunnan johtolinja ja hän kokee uuden linjan tarpeettomasti loukkaavan hänen oikeuksiaan. Maanomistajan mukaan linjan järkevin sijoitus menisi nykyisestä johtolinjasta Kurkisensaarentien alitse uudelle liittyjälle, jolloin linjan pituus olisi kaikkein lyhin. Maanomistajan käsityksen mukaan tämän vaihtoehdon mukaiset kustannukset olisivat pienemmät kuin hakijan esittämät.

Tien reunassa kasvaa osalla suunniteltua sijoituspaikkaa nuorta kuusikkoa, jota jouduttaisiin kaatamaan.

Hakijan mukaan linjan vieminen Kurkisensaarentien alitse aiheuttaa kohtuuttoman suuria kustannuksia, koska maaperä on tuolla kohtaa kallioista. Hakijan esittämän SITO Oy:n laskelman mukaan kustannukset esitetyssä vaihtoehdossa ovat  5 577,50 euroa ja maanomistajan esittämässä tien alittavassa vaihtoehdossa mm. kallion louhinnan takia 14 416,85 euroa. Hakijan mukaan esitetyssä vaihtoehdossa johtolinjaa ei tarvitse kaivaa syvälle, koska se voidaan suojata tien vieressä jo olevilla ojankaivuumailla ja tämä alentaa kustannuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Johdon rakentaminen ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista eikä sijoittaminen saa aiheuttaa kiinteistölle tarpeetonta haittaa. Jollei sijoittamisesta sovita kiinteistön omistajan kanssa, siitä päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Mikkelissä tämä kuuluu hallintosäännön ja asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännön mukaan johtavan rakennustarkastajan päätösvaltaan. Hänelle on mahdollisuus siirtää asia lupa- ja valvontajaoston käsiteltäväksi ennen kuin on itse tehnyt asiassa päätöstä.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Vesiosuuskunnan jäsenyys voi rajoittaa korvausta alueen luovuttamisen osalta. Ellei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Rakennusvalvontaviranomainen ei siis ota kantaa suoritettavaan korvaukseen.

Perustuslain mukainen omaisuudensuoja on huomioitu säädettäessä maankäyttö- ja rakennuslakia, joka sisältää monia sellaisia säännöksiä, jotka oikeuttavat mm. rajoittamaan tai muuten loukkaamaan maanomistajan oikeutta. Johtojen sijoittamista koskevissa määräyksissä edellytetään, ettei sijoittamisella saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa maanomistajalle. Tällöin on verrattava hakijan intressejä kuten johtojen sijoittamisen tarpeellisuutta ja kustannuksia maanomistajalle aiheutuvaan haittaan. Jos linjan rakentamistarve ja kustannusten ero on vähäinen ja sijoituksesta maanomistajalle aiheutuva haitta on suuri, ei hakemuksen hyväksymiselle ole perusteita.

Esitetty johdon sijoitus ei vaikeuta alueen kaavoitusta eikä aiheuta tarpeetonta haittaa kiinteistöille tai ympäristölle, koska johtolinja sijoittuu paikallistien varteen sellaiselle alueelle, jota ei voi käyttää muuhun rakentamiseen. Nuorta kuusikkoa joudutaan kaatamaan pieneltä matkalta.

Esitetyn laskelman mukainen rakentamiskustannusten ero on huomattava, kun vaihtoehtoisessa sijoituspaikassa kustannus olisi lähes kolminkertainen hakijan esittämään verrattuna. Uuden vesiosuuskunnan linjaan liittyvän kiinteistön tarve liittymän saantiin on huomattava, koska oman kaivon vettä ei voi käyttää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että Vesiosuuskunta Majava saa sijoittaa vesi- ja viemärijohdon ja niihin liittyvät laitteet Haukivuorella sijaitsevan tilan Väinölä kiinteistötunnus 491-451-9-194 alueelle hakijan esittämän sijoitusvaihtoehdon mukaisesti. Johtolinjan tarkka sijoituspaikka on määritettävä maastossa niin, että maanomistajalle aiheutuva vahinko ja haitta on mahdollisimman vähäinen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, maanomistaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinäpäivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.