Lupa- ja valvontajaosto, kokous 29.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Oikaisuvaatimus rakennuslupaan 19-0359-A, 9.7.2019, Rokkala

MliDno-2019-1471

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Naapurikiinteistön haltija on tehnyt oikaisuvaatimuksen päätöksestä § 366/9.7.2019, jolla kiinteistön 491-8-14-3 omistajille on myönnetty rakennuslupa asuinrakennuksen ja maalämpökaivon rakentamiseen sekä talousrakennuksen muutostöihin. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa ja naapurikiinteistön haltijalla on oikeus hakea muutosta lupapäätökseen.

Oikaisuvaatimus ja luvanhakijoiden vastine ovat liitteenä.

Oikaisuvaatimuksen mukaan suunnitellut rakennukset eivät sovellu miljööseen, koska ne ovat pulpettikattoisia ja rapattuja ja koska autotalli/katos on päärakennuksen välittömässä läheisyydessä. Maalämpökaivoa naapuri vastustaa pohjavedelle aiheutuvan vaaran takia.Tonttien rajan tuntumassa olevaa vanhaa talousrakennusta vaaditaan purettavaksi ja uusi tulisi rakentaa vähintään viiden metrin päähän rajasta, jotta savukaasut eivät kulkeutuisi naapuritalon ilmanvaihtoon. Naapuri ei hyväksy suunniteltuja maanpinnan korkoja tonttien rajalla.

Asemakaavassa on määrätty seuraavasti: ”Asemakaavan mukainen sallittu kerroskorkeus on II. Rakennuspaikan tehokkuusluku on 0,2. Asuinrakennus ja talousrakennus tulee sijoittaa vähintään 4 metrin päähän naapuritontin rajasta sekä 2 metriä puistoalueen rajasta. Naapurin suostumuksella voidaan rakennus sijoittaa alle 4 metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta. Mikäli autokatokseen on ajo suoraan kadulta, tulee autokatos sijoittaa vähintään 6 metriä katualueen rajasta.” Asemakaavassa ei ole määrätty rakennuksen sijoittamista muutoin tontilla eikä siinä ole määräyksiä rakennuksen julkisivusta tai materiaaleista.
Alue ei kuulu suojeltuun tai kulttuuriperinnöltään arvokkaaseen alueeseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:n mukaisesti rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset.

Rouhialankadun alkupää on rakentunut useiden vuosikymmenten aikana. Rakennukset ovat julkisivuiltaan monimuotoisia. Rakennukset ovat kadulle päin 1-2-kerroksisia ja rakennusten kattomuodot vaihtelevat. Oikaisuvaatimuksen tekijän rakennus kiinteistöllä 491-8-14-4 on puolitoistakerroksinen puuverhoiltu talo ja sen naapurikiinteistöllä (491-8-14-5) on yksikerroksinen loivakattoinen puuverhoiltu talo. Kiinteistöllä 491-8-14-1 sijaitsee vanha yksikerroksinen asuinrakennus. Mikkelin kaupungissa on sallittu niillä alueilla, joilla ei ole erikseen kaavassa tai rakentamistapaohjeissa määrätty satulakattoa, myös pulpettikattoiset ratkaisut. Puuverhoiltujen talojen välissä on myös viereisen Savisillan kaupunginosassa rapattuja taloja.
Edellä mainituin perustein voidaan katsoa suunnitellun rakennuksen soveltuvan ympäristöön.

Maalämmön porauksesta on lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä annettu Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunto, jossa on todettu, että kiinteistö sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Vedenottamo sijaitsee hieman alle kilometrin päässä, mutta mallinnuksen mukaan ko. alueelta ei pitäisi olla pohjaveden virtausta ottamolle. Alueen maaperä on lähinnä hiekkaa. Energiakaivon poraaminen voidaan ennalta arvioiden toteuttaa siten, ettei siitä seuraa ympäristösuojelulain 17 §:n tai vesilain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisia seurauksia. Hanke ei vaadi vesilain mukaista lupaa. Lupapäätöksessä on asetettu noudatettavaksi ELY-keskuksen huomioimat asiat porauksen suorittamiseen.
Edellä mainituin perustein maalämpökaivon poraaminen voidaan hyväksyä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kiinteistöä on aikaisemmin käytetty romuajoneuvojen varastointipaikkana. Luvanhakija on teettänyt lupahakemuksen liitteeksi pohjatutkimuksen, joka on käsittänyt paino- ja tärykairaukset neljässä pisteessä, häiriintyneen maanäytteen ottamisen ja korkeuspisteiden vaaitsemisen. Pohjatutkimuksen teon yhteydessä ei ole havaittu pilaantuneita maita. Hankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että mikäli kaivutöiden yhteydessä havaitaan pilaantuneita maa-aineksia, ne tulee selvityksen jälkeen tarpeellisilta osin puhdistaa. Näitä määräyksiä voidaan vielä täsmentää rakennusvalvonnan aloituskokouksessa.

Tontilla oleva säilytettävä ja kunnostettava vanha talousrakennus sijaitsee noin 2-3 metrin päässä tontin 4 vastaisesta rajasta. Rakennus on sijainnut tontilla ja ollut käytössä jo silloin, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on hankkinut oman tonttinsa, joten hän on ollut tietoinen rakennuksen sijainnista ja hyväksynyt sen. Naapurilla ei ole oikeutta velvoittaa purkamaan olemassa olevaa rakennusta, joka tällä luvalla vain kunnostetaan uuteen käyttöön vanha runko ja perustukset säilyttäen. Kyseiseen rakennukseen ei piirustusten mukaan ole tulossa tulisijaa.

Päärakennus, jossa on tulisija, sijaitsee määräysten mukaisella etäisyydellä naapurin rakennuksesta, eikä siitä voi olla naapurille sellaista haittaa, joka estäisi tulisijan rakentamisen rakennukseen.

Kiinteistön 491-8-14-3 suunnitellut korkeusasemat vastaavat pääosin olemassa olevaa maanpintaa. Rakennuspaikalta on purettu vanha asuinrakennus, jonka pihan korkotasoon uudisrakennusta on suunniteltu. Luvan hakijan tontilla säilytetään vanha talousrakennus, eikä talousrakennuksen läheisyydessä maapinnan korkomuutoksia voi tehdä. Rakennuksen korkeusasema sijoittuu molempien viereisten naapureiden pihakorkojen keskivaiheille. Asemakaavassa on tontille sallittu vain yksi ajoliittymäkohta, joka sijoittuu tontin korotusta vastustavan naapurin (8-14-1) rajan viereen. Tämän tontin haltija on vastustanut pihamaan korotusta. Tontin korottaminen tällä osalla haittaisi tarpeettomasti naapurin olemassa olevia rakennuksia ja mahdollista tulevaa rakentamista. Tontilla 8-14-4 oleva asuinrakennus on aikanaan jouduttu rakentamaan luovuttajan eli Mikkelin kaupungin määräämien tontinluovutusehtojen mukaisesti korotetulle täyttömaalle ja siksi se on selvästi luvanhakijan tonttia 8-14-3 korkeammalla. Tontin 8-14-3 luovuttaja on yksityinen taho eikä sen luovutukseen ole sisältynyt samanlaista ehtoa. Rakennuslupavaihessa ei voida velvoittaa täyttämään tällaista tonttia. Tontin 8-14-4 haltijan vaatimus pihamaan suurempaan korotukseen on perusteeton. Rakennuksen sijoittaminen nykyisen maanpinnan tasoon ja osittain hieman nykyistä maanpintaa korkeammallekin, ei aiheuta tarpeettomasti haittaa naapurille. Luvanhakija on asemapiirustuksessa esittänyt pihamaan korkeusasemat sekä muutokset niihin sekä myös selvitykset siitä, että maanpinnan suuremmalla korotuksella piha-alueesta tulisi epäkäytännöllinen.

Edellä mainittujen perustelujen sekä rakennuslupapäätöksessä esitettyjen perustelujen johdosta voidaan todeta, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen, rakennuksen voidaan katsoa soveltuvan paikalle eikä rakennusta sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaisi naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.

Rakennushanke täyttää MRL 135 § mukaiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle.

Lupa-asiakirjat esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää edellä esitetyillä perusteilla hylätä rakennuslupapäätöksestä § 366/9.7.2019 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistöjen 491-8-14-3 ja 4 omistajat ja haltijat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, valitusoikeus on myös viereisen ja vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnalla.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon (maankäyttö- ja rakennuslaki 198 §).

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekijoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.