Lupa- ja valvontajaosto, kokous 29.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Luvaton saunarakennus, kiinteistö 491-517-2-64 Sipiläntie 63B

MliDno-2019-992

Valmistelija

  • Juha Häyrinen, rakennustarkastaja, juha.hayrinen@mikkeli.fi
  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennustarkastaja Juha Häyrinen havaitsi maastokäynnin yhteydessä, että kiinteistölle 491- 517-2-64 on rakennettu loma- tai saunarakennus, jolle ei ole haettu rakennuslupaa.

Kiinteistön omistajille on lähetetty 30.4.2019 kehotus antaa selvitys siitä, miksi kyseinen rakennus on rakennettu ilman lupaa. Samalla rakennus on asetettu käyttökieltoon, koska sen turvallisuutta ei ole voitu varmistaa. Yksi kiinteistön omistajista on toimittanut rakennusvalvontaan liitteenä olevan 12.5.2019 päivätyn selityksen. Siinä on todettu, että omistajien mielestä kyseessä ei ole lomarakennus vaan kesäterassityyppinen oleskelu- ja säilytystila, joka heidän käsityksensä mukaan ei edellytä lupaa. He ovat kuitenkin valmiita hakemaan lupaa, mikäli se todetaan tarpeelliseksi.

Rakennustarkastajan havainnon mukaan kyseessä on selkeästi umpinainen loma- tai saunarakennus, jossa on myös tulisija, koska sisältä on vedetty ulos savuhormi. Valokuvat tukevat tätä käsitystä. Tulisijallinen rakennus vaatii aina luvan. Rakennuksen sisärakenteita hän ei ole pystynyt tarkistamaan kuin toisen päädyn ikkunoiden kautta. Sen tilan, josta savuhormi tulee, ikkunat oli peitetty.

Kyseisen tilan omistajat ovat vuonna 2000 hakeneet kiinteistölle rakennuslupaa rantasaunan rakentamiseksi. haettu paikka on ollut suunnilleen sama kuin mihin nyt kyseessä oleva rakennus on sijoitettu. Hakemus on silloisessa Ristiinan kunnassa hylätty, koska saunarakennuksen ei ole etäisyyden ja välissä kulkevan tien takia voitu katsoa olevan kyseisellä tilalla olleen päärakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluva talousrakennus.. Hakijat olivat valittaneet päätöksestä aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka, mutta kielteinen päätös on pysynyt. Alueella on voimassa rantaosayleiskaava, jonka mukaan kyseisellä paikalla ei ole rakennusoikeutta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava lupa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:ssä säädetään, että jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antama kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Saman lain 185 §:ssä säädetään, että joka ilman tässä laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö hänelle näissä säädetyn tai määrätyn rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat velvollisuutensa on tuomittava rakentamisrikkomuksesta sakkoon.

Saman lain 186 §:ssä säädetään vielä, että kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämisestä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Kiinteistön omistajat ovat aikaisemman lupahakemuksen jälkeen olleet tietoisia, ettei kyseiselle paikalle ole mahdollista rakentaa. Kun omistajat ovat tästä tietoisina rakentaneet sauna- tai lomarakennuksen ilman lupaa ja paikkaan, johon lupaa ei olisi voinut edes antaa, on heidät velvoitettava poistamaan luvaton rakennus. Kohtuulliseksi määräajaksi voidaan katsoa neljä kuukautta eli kuluvan vuoden loppuun.

Määräyksen tehosteeksi tulee asettaa uhkasakko, joka voidaan tuomita maksettavaksi, ellei velvoitetta noudateta.
Luvattoman rakennuksen käyttökielto on syytä pitää voimassa, koska rakennuksen turvallisuutta ei voitu varmistaa eikä toisaalta luvatta rakennetun rakennuksen väliaikaistakaan käyttöä tule mahdollistaa.

Käytäntönä on ollut, että mikäli ne, joihin velvoite kohdistetaan, noudattavat lupa- ja valvontajaoston päätöstä, laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä, eikä yleisen edun katsota vaativan syytteen nostamista. Näin ollen asiaa ei ole tällaisessa tilanteessa syytä ilmoittaa poliisille esitutkintaa varten.

Asiaan liittyvät asiakirjat esitellään tarkemmin kokouksessa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Koska kiinteistön 491- 517-2-64 omistajat XX, YY ja ZZovat ilman tarvittavaa rakennuslupaa rakentaneet loma- tai saunarakennuksen kyseisen tilan rantaan, lupa- ja valvontajaosto päättää velvoittaa heidät yhteisvastuullisesti poistamaan luvattoman rakennuksen kiinteistöltä 31.12.2019 mennessä.

Velvoitteen tehosteeksi asetetaan (2.000,00) euron suuruinen uhkasakko, joka voidaan tuomita maksettavaksi, ellei velvoitetta noudateta asetetussa määräajassa.

Luvattoman rakennuksen käyttökielto pidetään voimassa.

Mikäli kiinteistön 491- 517-2-64 omistajat määräajassa noudattavat lupa- ja valvontajaoston päätöstä, laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä, eikä asiaa ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten.

Luvattoman rakennuksen poistamista koskevan asian käsittelystä sekä kuulemiskirjeiden tiedoksiannosta peritään vahvistetun rakennusvalvontataksan mukainen maksu. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön omistajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.