Lupa- ja valvontajaosto, kokous 29.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle, kiinteistöllä 491-537-32-7 oleva laituri

MliDno-2019-651

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin Liikalan kylän kiinteistön Linnankallio RN:o 32:7 (kiinteistötunnus 491-537-32-7) omistaja on tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen Mikkelin kaupungin lupa-ja valvontajaoston päätöksestä 13.6.2019 § 34, jolla hänet on velvoitettu tuhannen euron suuruisen uhkasakon uhalla muuttamaan tilan rannassa oleva laituri asemakaavan ja alueen rakennusmääräysten mukaisesti enintään 10 metrin pituiseksi keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta lukien 15.7.2019 mennessä. Hallinto-oikeus on kehottanut lupa- ja valvontajaostoa antamaan lausuntonsa valituksen johdosta.

Samoin kiinteistön omistaja on vaatinut, että hallinto-oikeus velvoittaa Mikkelin kaupungin palauttamaan asian käsittelystä lupa- ja valvontajaostossa laskutetun maksun.

Valituksessa todetaan, että kyseinen laituri on jaoston päätöksen jälkeen lyhennetty vaaditun kymmenen metrin pituiseksi kiinteältä osaltaan.

Valitus kohdistuu siis vain siihen, katsotaako laiturin päässä oleva ponttoonien varassa oleva rakennelma osaksi laituria vai veneeseen verrattavaksi lautaksi. Mikäli tuo rakennelma on osa laituria, laiturin pituus sen kanssa ylittää selvästi alueen asemakaavaan liittyvissä rakentamisohjeissa sallitun enimmäispituuden 10 metriä.

Se, että omistaja nimittää rakennelmaa lautaksi, ei liitä sitä kiinteästi varsinaiseen laituriin ja on asentanut siihen perämoottorin, ei vielä tarkoita, etteikö rakennelmaa katsota osaksi laituria. Ratkaisevaa on rakennelman tosiasiallinen käyttö. Jos se on kesäajan jatkuvasti laiturin päässä ja sitä käytetään kuin laituria esimerkiksi oleskeluun, kalastamiseen tai uimaan menemiseen, käyttötarkoitus on selkeästi laituri. Se, että rakennelmaa käytetään silloin tällöin perämoottorin avulla kauempana rannasta, ei vielä muuta tosiasiallista käyttötarkoitusta muuksi.

Ristiinan alueen rakennustarkastajan aiemmin ottamista valokuvista ilmenee selvästi, että laiturin kiinteä osa ja kelluva päätyosa on aiemmin yhdistetty toisiinsa pitkällä kävelysillalla, joka on ollut kiinteästi kiinni päätyosassa. Kun päätyosa on talviajaksi siirretty kiinteän laiturin viereen, on kävelysilta ollut edelleen kiinni päätyosassa. Tämä osoittaa kiistattomasti sen, että päätyosa on alun perin tarkoitettu siirrettäväksi osaksi laituria.

Rakennustarkastaja on todennut, että laiturin kiinteä osa on vielä omistajan suorittaman lyhennyksen jälkeenkin noin kaksi metriä sallittua pidempi. Tältä osin tullaan suorittamaan uusi katselmus, mutta tämän valitusasian käsittelyn kannalta sillä ei ole tässä vaiheessa merkitystä. Lautaksi nimitetty päätyosa on ollut rakennustarkastajan käydessä kiinteän laiturin sivulla, jolloin sitä ei huomioida laiturin pituudessa. Katselmuksessa selvitetään myös se, onko laituri edellä mainitun ei-kiinteän osan kanssa pinta-alaltaan niin suuri, että se vaatisi rakennusjärjestyksen mukaisen toimenpideluvan. Tämä voidaan selvittää vasta sitten, kun kiinteä osa on lyhennetty alueen rakentamisohjeen mukaiseksi.

Laituri on kiistattomasti ollut pidempi kuin alueen rakennusmääräyksissä sallitaan riippumatta siitä, katsotaanko lautaksi nimitetty osa laituriksi vai ei. Kiinteistön omistajakaan ei ole tätä kiistänyt, vaan on lyhentänyt laituria jaoston päätöksen jälkeen. Näin ollen määräys laiturin lyhentämisestä on ollut aiheellinen.

Lupa- ja valvontajaoston suorittamasta asian käsittelystä on kiinteistön omistajalle lähetetty kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukainen lasku. Lasku koskee siis määräysten vastaisen laiturin käsittelemisestä viranomaiselle aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, joille taksassa on vahvistettu omat maksut. Mikäli kiinteistön omistaja pitää laskua aiheettomana, hänen tulisi tehdä ensin oikaisuvaatimus lupa- ja valvontajaostolle eikä saattaa laskun oikeellisuutta hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Koska asian käsittelyyn jaostossa on ollut perusteltu syy, on lasku ollut aiheellinen.

Edellä esitetyillä perusteilla valitus tulee kokonaisuudessaan hylätä ja vaatimus laskutettujen käsittelykulujen palauttamisesta jättää tutkimatta.

Kiinteistön omistajan ottamat valokuvat ja muu aineisto esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon jaoston päätöksestä 13.6.2019 § 34 ja asian käsittelystä lähetetyn laskun oikeellisuudesta tehdyn valituksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.