Lupa- ja valvontajaosto, kokous 29.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle, kiinteistöllä 491-537-32-7 oleva aita

MliDno-2019-1301

Valmistelija

  • Juha Häyrinen, rakennustarkastaja, juha.hayrinen@mikkeli.fi
  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin Liikalan kylän kiinteistön Linnankallio RN:o 32:7 (kiinteistötunnus 491-537-32-7) omistaja on tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen Mikkelin kaupungin lupa-ja valvontajaoston päätöksestä 13.6.2019 § 37, jolla jaosto on pitänyt voimassa rakennustarkastajan määräyksen keskeyttää luvaton aidan rakennustyö kyseisen kiinteistön ja viereisen kiinteistön rajan tuntumassa. Hallinto-oikeus on kehottanut lupa- ja valvontajaostoa antamaan lausuntonsa valituksen johdosta.

Valituksen mukaan aidan korkeus on 1,5 - 2,2 metriä ja etäisyys rajasta 1,2 metriä. Valittajan käsityksen mukaan aitaa ei näin ollen katsota raja-aidaksi eikä sille tarvita rakennusvalvontaviranomaisen lupaa.  

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 8.3 mukaan aita vaatii toimenpideluvan, jos kyseessä on raja-aita, jonka korkeus maasta on yli 1,5 metriä. Kyse on raja-aidasta, jos sen etäisyys rajasta on vähemmän kuin puolet aidan korkeudesta. Mikäli aidan korkeus on enemmän kuin kaksi metriä, se vaatii aina toimenpideluvan, vaikka kyse ei olisikaan raja-aidasta. 

Ristiinan alueen rakennustarkastaja on uuden käynnin yhteydessä todennut, että aita on naapurikiinteistön puolelta mitattuna korkeudeltaan enimmillään 2,7 metriä maanpinnasta. Ilmeisesti kiinteistön omistaja on mitannut vain aidan puisen osan korkeuden, vaikka korkeus tulee aina mitata maanpinnan tasosta. Mittaus on kuvien mukaan tehty vain aidan siitä osasta, joka on tasaisella alueella. Aidan tulee koko pituudeltaan olla sellainen, että sen etäisyys kiinteistön rajasta on vähintään puolet aidan korkeudesta. Mikäli tämä ehto ei jossakin kohtaa täyty, aita katsotaan raja-aidaksi ja se edellyttää toimenpidelupaa ja naapurin kuulemista. Mikäli maanpinta ei ole tasainen, aita tulee tarvittaessa porrastaa maanpinnan korkeuden mukaan. Kyse tämän rakennusjärjestykseen sisältyvän määräyksen kohdalla on myös naapurikiinteistön omistajan edusta ja tilannetta tulee arvioida myös naapurin puolelta. Korkea aita ei etenkään pientaloalueella yleensä sovi ympäristöön ja aiheuttaa usein haittaa naapurikiinteistölle esimerkiksi varjostamalla piha-aluetta. Kuten rakennustarkastajan ottama valokuva osoittaa, nyt kyseessä olevassa tapauksessa aidan puuosan ja maanpinnan välissä on monin paikoin korkea tyhjä tila, joka tulee ottaa huomioon aidan korkeutta mitattaessa. Korkeus mitataan maanpinnasta aidan ylimpään kohtaan.

Kyseisellä kiinteistöllä aidan rakenne on sellainen, ettei se rakennustarkastajan arvion mukaan tule kestämään voimakkaita tuulia, joita ranta-alueella esiintyy. Jos aita kaatuu, se todennäköisesti kaatuu naapurikiinteistön puolelle, jonne maanpinta viettää.

Aita on kiistattomasti sellainen, että se olisi vaatinut toimenpideluvan rakennuslupaviranomaiselta ja naapurin kuulemisen. Valituksessakin on myönnetty, että aita on joiltain osin yli kahden metrin korkuinen. Kun aidan rakentaminen on aloitettu ilman lupaa ja ottamatta mitään yhteyttä naapuriin, on määräys töiden keskeyttämisestä ollut perusteltu.

Lupa- ja valvontajaoston suorittamasta asian käsittelystä on kiinteistön omistajalle lähetetty kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukainen lasku. Lasku koskee siis luvattoman aidan rakentamisesta viranomaiselle aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, joille taksassa on vahvistettu omat maksut. Mikäli kiinteistön omistaja pitää laskua aiheettomana, hänen tulisi tehdä ensin oikaisuvaatimus lupa- ja valvontajaostolle eikä saattaa laskun oikeellisuutta hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Koska asian käsittelyyn jaostossa on ollut perusteltu syy, on lasku ollut aiheellinen.

Edellä esitetyillä perusteilla valitus tulee kokonaisuudessaan hylätä ja vaatimus laskutettujen käsittelykulujen palauttamisesta jättää tutkimatta.

Kiinteistön omistajan ottamat valokuvat ja muu aineisto esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon jaoston päätöksestä 13.6.2019 § 37 ja asian käsittelystä lähetetyn laskun oikeellisuudesta tehdyn valituksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.