Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.9.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 24 Sähköjohdon sijoittaminen Ristiinan Kuohuvantien alueelle

MliDno-2020-1262

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy on 9.6.2020 saapuneessa hakemuksessaan pyytänyt Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaostoa määräämään maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti sähkökaapelin sijoittamisesta Mikkelin kaupungin kiinteistöjen 491-549-5-18 ja 491-549-17 alueelle. Yhtiö ei ole päässyt asiasta sopimukseen kiinteistön 491-549-17 omistajan kanssa.

Hakemus ja kartat ovat liittenä.

Ensisijaisesti hakija haluaa sijoituspaikaksi vaihtoehdon 1 mukaisen linjan, joka sijoittuu Kuohuvantien varteen.

Hakemusta perustellaan sähköverkon saneeraamisella, jolla pyritään vastaamaan sähkömarkkinalain verkkoyhtiöille asettamaan velvollisuuteen parantaa sähkönjakelun toiminnan laatuvaatimuksia sähköjärjestelmien ja -verkkojen toimintavarmuuden näkökulmasta.

Kyseessä on tien viereen auraamalla sijoitettava pienjännitemaakaapeli ja hakijan mukaan sen sijoittamista ei voida järjestää kohtuullisin kustannuksin muualle.

Maanomistajalle on 26.6.2020 lähetetyllä kirjeellä varattu tilaisuus antaa vastine hakemuksen johdosta. Vastinetta ei ole annettu.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jollei sijoittamisesta sovita kiinteistön omistajan kanssa, siitä päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Johdon rakentaminen ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista eikä sijoittaminen saa aiheuttaa kiinteistölle tarpeetonta haittaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Ellei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Lupa- ja valvontajaosto ei siis voi ottaa kantaa tähän korvaukseen.

Esitetty johdon sijoitus vaihtoehdon 1 mukaisena ei vaikeuta alueen kaavoitusta eikä aiheuta tarpeetonta haittaa kiinteistöille tai ympäristölle. Johtolinja sijoittuu olemassa olevan tien reunaan eikä se maakaapelina vaadi mitään tukirakenteita. Näin ollen se ei vahingoita tien rakenteita eikä haittaa tien tai sen viereisten alueiden käyttöä tai kunnossapitoa.

Vaihtoehto 2 on hakijan kannalta olennaisesti kalliimpi ja vaatisi sekä maa- että vesikaapelin. Tässä vaihtoehdossa linja kulkisi kuuden kiinteistön alueella, kun vaihtoehto 1:ssä kiinteistöjä on vain kaksi.

Koska esitetty linjan sijoituspaikka on olemassa olevan tien vieressä eivätkä maanomistajat ole esittäneet katselmuksen järjestämistä, ei paikan päällä suoritettavaa katselmusta ole katsottu nykyisen korona-tilanteen aikana tarpeelliseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että hakija saa sijoittaa pienjännitemaakaapelin tilan 491-549-17 alueelle vaihtoehdon 1 mukaisesti liitekartasta ilmenevään paikkaan Kuohuvantien varteen, koska johdon sijoittamista ei voida toteuttaa muualle kohtuullisin kustannuksin. Maastossa kaapelin täsmällinen sijoituspaikka tulee valita niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa maanomistajalle tai ympäristölle. Kaapeli tulee sijoittaa niin, ettei se aiheuta haittaa tien tai viereisen alueen käytölle tai kunnossapidolle.

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy, maanomistaja