Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.9.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 25 Sähköjohdon sijoittaminen Kurkisensaarentie, Haukivuori

MliDno-2020-1263

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy on 9.6.2020 saapuneessa hakemuksessaan pyytänyt Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaostoa määräämään maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti sähkökaapelin sijoittamisesta Mikkelin kaupungin kiinteistöjen 491-409-1-4 tai 491-409-1-156 alueelle. Yhtiö ei ole päässyt asiasta sopimukseen kyseisten tilojen omistajien kanssa.

Hakemus ja kartta ovat liittenä.

Ensisijaisesti hakija haluaa sijoituspaikaksi vaihtoehdon A mukaisen linjan, joka sijoittuu Kurkisensaarentien varteen.

Hakemusta perustellaan sähköverkon saneeraamisella, jolla pyritään vastaamaan sähkömarkkinalain verkkoyhtiöille asettamaan velvollisuuteen parantaa sähkönjakelun toiminnan laatuvaatimuksia sähköjärjestelmien ja -verkkojen toimintavarmuuden näkökulmasta.

Kyseessä on keskijänniteilmajohto ja hakijan mukaan sen sijoittamista ei voida järjestää kohtuullisin kustannuksin muualle.

Maanomistajille on 2020 lähetetyillä kirjeillä varattu tilaisuus antaa vastine hakemuksen johdosta. Tilan 491-409-1-156 omistaja on lähettänyt liitteenä olevan vastineen. Tilan 491-409-1-4 omistajalta ei vastinetta ole saatu.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jollei sijoittamisesta sovita kiinteistön omistajan kanssa, siitä päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Johdon rakentaminen ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista eikä sijoittaminen saa aiheuttaa kiinteistölle tarpeetonta haittaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Ellei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Lupa- ja valvontajaosto ei siis voi ottaa kantaa tähän korvaukseen.

Esitetty johdon sijoitus vaihtoehdon A mukaisena ei vaikeuta alueen kaavoitusta eikä aiheuta tarpeetonta haittaa kiinteistöille tai ympäristölle. Johtolinja sijoittuu olemassa olevan tien reunaan eikä se vaadi uusia tukipylväitä. Näin ollen se ei vahingoita tien rakenteita eikä haittaa tien tai sen viereisten alueiden käyttöä tai kunnossapitoa. Ilmajohto vaatii viiden metrin levyisen käytävän johdon molemmin puolin, jolloin tien viereltä joudutaan puustoa poistamaan noin viiden metrin leveydeltä.

Vaihtoehto B on hakijan kannalta hiukan kalliimpi ja aiheuttaisi maanomistajalle enemmän haittaa, koska se sijoittuisi peltoalueelle ja paikalla oleva vesihuoltolinja hankaloittaisi asennusta. Pellolla olevan johtolinjan  huoltaminen jatkossa olisi vaikeampaa kuin tien varressa olevan linjan.

Koska esitetty linjan sijoituspaikka on olemassa olevan tien vieressä eivätkä maanomistajat ole esittäneet katselmuksen järjestämistä, ei paikan päällä suoritettavaa katselmusta ole katsottu nykyisen korona-tilanteen aikana tarpeelliseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että sähkökaapeli saadaan sijoittaa kiinteistön 491-409-1-4 alueelle vaihtoehdon A mukaisesti liitekartasta ilmenevään paikkaan Kurkisensaarentien varrelle, koska johdon sijoittamista ei voida toteuttaa muualle kohtuullisin kustannuksin. Maastossa kaapelin täsmällinen sijoituspaikka tulee valita niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa maanomistajalle tai ympäristölle. Kaapeli tulee sijoittaa niin, ettei se aiheuta haittaa tien tai viereisen alueen käytölle tai kunnossapidolle.

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy, maanomistajat