Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.9.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 26 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, maisematyölupa 20-0114-MT

MliDno-2020-702

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Ahonen, rakennustarkastaja
Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Naapurikiinteistön omistajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan päätöksestä 17.3.2020 § 121, jolla UPM Kymmene Oyj:Metsälle on myönnetty maisematyölupa puiden kaatoon Suomenniemellä Kiesilän kylässä olevalta tilalta Käpylä, kiinteistötunnus 491-502-0001-0120, osoite Kukaskoskentie 917. Oikaisuvaatimus on tehty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa määräajassa ja sen tekijöillä on naapurikiinteistön omistajina oikeus hakea muutosta päätökseen.

Oikaisuvaatimuksen mukaan naapurit vastustavat avohakkuuta karttaan merkityillä kuvioilla 25.1, 25.2 ja 26, 26.1 ja 26.3 seuraavilla perusteilla. Kuvioiden tarkoittama maa-alue on osa Käpylän rantakaava-aluetta ja toimii käytännössä kyseisten rantatonttien maisemallisena ja liikenteellisenä suoja-alueena. Mikäli puiden kaataminen tehtäisiin nyt annetun päätöksen mukaisesti uudistushakkuuna/päätehakkuuna ts. avohakkuuna, se tarkoittaisi käytännössä alueen hakkaamista paljaaksi raiskioksi ja turmelisi maankäyttö- ja rakennuslain 140 §:ssä tarkoitetulla tavalla Käpylän rantakaava-alueen maisemakuvan. Avohakkuuna toteutettava puiden kaataminen aiheuttaisi myös tonttien puustolle selkeän kaatumisvaaran niiden joutuessa alttiiksi tuulille. Tästä puolestaan seuraisi jatkuva vaara tonttien ja suunnitellun avohakkuualueen välissä kulkevalle sähkölinjalle.

Naapurit ovat valmiita hyväksymään enintään kasvatus- tai harvennushakkuun tai niitä vielä kevyemmän ylispuuhakkuun mainituilla kuvioilla.

Naapurit ovat esittäneet samat näkökohdat jo kuulemisvaiheessa tekemässään muistutuksessa. Luvan hakija on antanut muistutuksen johdosta liitteenä olevan vastineen. Sen mukaan uudistettavaksi suunnitellut kuviot ovat vanhaa metsää, jonka harventaminen ei ole järkevää. Mikäli alueelle tulee myrsky-, lumi- tai muita tuhoja joutuu yhtiö miettimään tarkemmin, miten puustoa olisi viisainta käsitellä. Yhtiön mukaan tällä hetkellä ei ole maastosuunnittelua tehty oikaisuvaatimukessa tarkoitetulla alueella. Mikäli hakkuita suunnitellaan, yhtiö on luvannut olla yhteydessä naapureihin ja kertoa hakkuusuunnitelmista tarkemmin.

Maankäyttö- ja rákennuslain 128 § 1 momentin mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa:

  1. asemakaava-alueella;
  2. ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;
  3. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä
  4. alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.
     

Lain voimaantulossäännöksen mukaan kaavoihin, jotka ovat tulleet voimaan ennen tämän lain voimaantuloa (1.5.2017), sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 128 §:ää. Sen mukaan rantakaavan/ranta-asemakaavan alueella hakkuut edellyttivät maisematyölupaa.

Saman lain 140 § 1 momentin mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Käpylän tila on rantakaava-alueella, jolla puiden kaataminen edellyttää maisematyölupaa. Kaavassa alue, jolla hakkuita on tarkoitus suorittaa, on merkitty metsätalousalueeksi.

Suunniteltujen toimenpiteiden ei voi katsoa vaikeuttavan alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmelevan kaupunki- tai maisemakuvaa. Lupapäätöksen kumoamiselle tai muuttamiselle ei ole perusteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää edellä esitetyn perusteella hylätä oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan päätöksestä 17.3.2020 § 121, jolla UPM Kymmene Oyj Metsälle on myönnetty maisematyölupa puiden kaatoon Suomenniemellä Kiesilän kylässä olevalta tilalta Käpylä, kiinteistötunnus 491-502-0001-0120.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Naapurimaanomistajat ovat valittaneet Itä-Suomen hallinto-oikeuteen lupa- ja valvontajaoston päätöksestä 14.5.2020 § 16, jolla on hylätty samojen henkilöiden oikaisuvaatimus rakennustarkastajan päätöksestä myöntää maisematyölupa UPM Kymmene Oyj Metsälle puiden kaatoon Suomenniemellä Kiesilän kylässä olevalta tilalta Käpylä, kiinteistötunnus 491-502-0001-0120. Valituskirjelmä on liitteenä.

Valituksessa vedotaan siihen, että myönnetyn luvan mukainen hakkuu turmelee maankäyttö- ja rakennuslain 140 §:ssä tarkoitetulla tavalla Käpylän rantakaava-alueen maisemakuvan, jolloin lupaa ei voisi myöntää. Valituksen mukaan UPM Kymmenen olisi esitettävä tiedot siitä, miten avohakkuu vaikuttaa maisemaan ja tähän perustuva suunnitelma hakkuu- ja muista metsänhoitotoimista, joissa otetaan huomioon maisemalliset näkökohdat.

Valituksessa viitataan myös samojen maanomistajien tekemään oikaisuvaatimukseen, jonka mukaan he vastustavat avohakkuuta karttaan merkityillä kuvioilla 25.1, 25.2 ja 26, 26.1 ja 26.3 seuraavilla perusteilla. Kuvioiden tarkoittama maa-alue on osa Käpylän rantakaava-aluetta ja toimii käytännössä kyseisten rantatonttien maisemallisena ja liikenteellisenä suoja-alueena. Mikäli puiden kaataminen tehtäisiin nyt annetun päätöksen mukaisesti uudistushakkuuna/päätehakkuuna ts. avohakkuuna, se tarkoittaisi käytännössä alueen hakkaamista paljaaksi raiskioksi ja turmelisi maankäyttö- ja rakennuslain 140 §:ssä tarkoitetulla tavalla Käpylän rantakaava-alueen maisemakuvan. Avohakkuuna toteutettava puiden kaataminen aiheuttaisi myös tonttien puustolle selkeän kaatumisvaaran niiden joutuessa alttiiksi tuulille. Tästä puolestaan seuraisi jatkuva vaara tonttien ja suunnitellun avohakkuualueen välissä kulkevalle sähkölinjalle.

Valituksessa pyydetään, että avohakkuulupa muutetaan harvennushakkuuluvaksi tai lupapäätös kumotaan ja palautetaan Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaostolle suunnitelman laatimiseksi siitä, miten maisemalliset näkökohdat otetaan huomioon hakkuita tehtäessä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 140 § 1 momentin mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämista kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Kyseessä on metsätalousalueeksi kaavoitettu alue, joten luvan mukainen toimenpide ei vaikeuta alueen käyttämista kaavassa varattuun tarkoitukseen. Toimenpiteen ei voi katsoa turmelevan kaupunki- tai maisemakuvaa maankäyttö- ja rakennuslain 140 § 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen haettu lupa on tullut myöntää.

Muut maanomistajat eivät voi edellyttää tai edes perustellusti olettaa, että metsäyhtiö jättäisi hyödyntämättä metsätalouskäyttöön kaavoitetun alueensa. Lomarakennuspaikkoja alueelta hankkineiden on tullut varautua siihen, että metsätalousalueiden omistaja jossain vaiheessa suorittaa alueella hakkuita, jotka muuttavat maisemaa. Maanomistajalla tulee olla oikeus käyttää hyväkseen maataan kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla. Hakija on oikaisuvaatimuksen johdosta antamassaan vastineessa esittänyt perustelut sille, miksi pelkkä harvennushakkuu ei tässä tapauksessa ole mielekästä. Hakkuisiin liittyy myös uudistaminen eli istutusvelvollisuus, jolloin maisemallinen haitta ei ole pysyvä vaan väliaikainen.

Vastineen mukaan hakijayhtiön kanssa voi myös neuvotella jonkin alueen ostamisesta rakennuspaikkojen suoja-alueeksi.

Edellä esiteyn perusteella lupa- ja valvontajaoston oikaisuvaatimuksen johdosta tekemää päätöstä 14.5.2020 § 16 ja oikaisuvaatimuksen kohteena ollutta rakennustarkastajan päätöstä ei tule kumota tai muuttaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon jaoston päätöksestä 14.5.2020 § 16 tehdyn valituksen johdosta.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus