Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.9.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 22 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaostolle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Itä-Suomen aluehallintovirasto, päätös kanteluun ISAVI/2027/2019/4.9.2020:

Aluehallintovirasto on jättänyt kantelun vanhentuneena tutkimatta hallintolain 53 b §:n 3 momentin perusteella siltä osin, kuin siinä on kysymys yli kaksi vuotta vanhoista asioista.
Aluehallintovirasto on katsonut johtavalla rakennustarkastajalla olleen lainmukaiset perusteet pidättyä enempiin selvitystoimenpiteisiin ryhtymisestä, kun asiassa ei ollut käynyt ilmi syytä epäillä rakentamisrikkomusta eikä maankäyttö- ja rakennuslain 183 §:n 2 momentin mukaisia edellytyksiä sisätilojen tarkastamiselle ole ollut ennen saatua riittävää näyttöä. Näytön saamisen jälkeen rakentamisrikkomukseen puuttuminen on toteutunut hallintolain 23 §:n 1 momentin mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä. Aluehallintovirasto toteaa, ettei kantelija tai tämän mies naapurina ole ollut sellainen hallintolain 39 §:n 2 momentissa tarkoitettu asianosainen, jolle tarkastuskertomus rakennuksessa suoritetusta tarkastuskäynnistä olisi tullut antaa tiedoksi. Asiassa ei ole havaittu lainvastaisuutta muidenkaan kantelussa esitettyjen seikkojen perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.