Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätöksestä LP-23-0066-A Simolantie 44

MliDno-2023-1313

Valmistelija

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi
 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Laurikkalan kylän tilan Koivuranta, kiinteistötunnus 491-535-0003-0003, omistaja on tehnyt lupa- ja valvontajaostolle oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan päätöksestä § 67/28.2.2023, jolla on hylätty rakennuslupahakemus autotallin rakentamiseksi mainitulle tilalle. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn 14 päivän määräajan kuluessa.

Muun tarkastuksen yhteydessä on todetttu, että Laurikkalan kylän tilalla Koivuranta, kiinteistötunnus 491-535-0003-0003, osoite Simolantie 44, on kevytrakenteinen autotalli, jolle ei ole haettu tarvittavaa rakennuslupaa. Rakennus on liian lähellä ykaityistien keskilinjaa, tiealueen reunaa ja naapurikiinteistön rajaa. Lisäksi kiinteistölle on tehty kolme ajoneuvoliittymää. Kiinteistön omistajalle on ilmoitettu, että rakennus tulee purkaa ellei sille haeta ja myönnetä rakennuslupaa.

Kiinteistön omistaja on 1.2.2023 hakenut rakennuslupaa siirrettävän puisen autotallin sijoittamiseen kiinteistölle. Hakemuksen mukaan rakennuksen sijaintia siirrettäisiin nykyisestä paikasta 3 metriä taloon päin, jolloin naapurin rajaan tulee etäisyyttä 5 metriä. Samalla autotallia siirretään 1 metri tiestä pois päin. Rakennuksella ei ole kiinteää perustusta, vaan se on yhdeksän harkkokiven päällä.

Yksityistien tienhoitokuntaa ja naapurikiinteistön omistajaa on kuultu eivätkä he vastusta hakemusta.

Johtavan rakennustarkastajan päätöksellä § 67/28.2.2023 rakennuslupahakemus on hylätty, koska esitetyille poikkeamisille ei ole esitetty hyväksyttävää syytä.

Rakennusluvan myöntämisen edellytyksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 136 §:ssä ja 135 §:ssä, jotka ovat ehdottomia luvan myöntämisen edellytyksiä.

Laissa yksityisistä teistä on määrätty, että yksityistien keskilinjasta tulee jättää 12 metrin levyinen suoja-alue. Tälle suoja-alueelle ei saa rakentaa.

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 3.15 mukaan rakennuksen tulee olla vähintään 12 metrin päässä tien keskilinjasta ja autotallin ja -katoksen, johon ajetaan suoraan kadulta tai tieltä, etäisyyden kadun tai tien puoleisesta rakennuspaikan rajasta on oltava vähintään kuusi metriä. Mikäli autosuoja on riittävän avoin turvallisen näkemän saavuttamiseksi, voi etäisyys rajasta olla pienempikin.

Rakennusjärjestyksen kohdan 3.7 mukaan asuinrakennuspaikalle saa tehdä vain yhden ajoneuvoliittymän. Useampia liittymiä voidaan sallia vain erityisestä syystä kuten rakennuspaikan suuren koon, sijainnin, käyttötarkoituksen tai liikenteen määrän ja laadun takia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n mukaan kunta voi rakennusluvan yhteydessä myöntää vähäisiä poikkeamia maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä säädetyin edellytyksin. Lisäksi MRL 171 §:ssä säädetään, että kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Säännöksessä edellytetään erityistä syytä, jotta viranomainen voisi käyttää harkintaa poikkeamisen myöntämiseen. Viranomainen voi tekstin sananmuodon mukaan käyttää tämän jälkeen harkintavaltaa myöntääkö tai hylkääkö se anotun poikkeamisen.

Hakemuksessa ei ole esitetty lain tarkoittamaa erityistä syytä kolmannen ajoneuvoliittymän tekemiselle sekä autotallin sijoittamiselle kiinteistöllä lähemmäksi yksityistietä kuin yksityistieIaki ja rakennusjärjestyksen määräykset sallivat. Kiinteistöllä on tämän esitetyn lisäksi jo kaksi ajoneuvoliittymää. Erityiseksi syyksi ei voi hyväksyä käytössä olevien autojen määrää ja niiden tarvitsemia suojia.

Asiaa on käsitelty rakennuslupatyöryhmässä, joka ei puoltanut rakennusluvan myöntämistä. Rakennuksen edessä ei ole riittävää 12 metrin etäisyyttä yksityistien keskilinjaan ja autotallin sijoituspaikka edellyttäisi ylimääräistä ajoneuvoliittymää kiinteistölle. Rakennus ei sovellu rakennuspaikalle MRL 135 §:n 3 kohdassa edellytetysti, eivätkä luvan myöntämisen edellytykset täyty. Asemapiirroksen kerrosalalaskelmassa on virheellisesti esitetty, että kyseessä olisi autokatos. Lupahankkeessa rakennusta on käsitelty autotallina.

Kun autotalli on rakennettu ilman vaadittavaa rakennuslupaa eikä edellytyksiä luvan myöntämiselle haetulla tavalla ole, tulee autotalli purkaa tai siirtää paikkaan, johon lupa on mahdollista myöntää. Kolmatta ajoneuvoliittymää ei sallita.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa-ja valvontajaosto päättää edellä esitetyillä perusteilla hylätä oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan päätöksestä § 67/28.2.2023, jolla on hylätty rakennuslupahakemus autotallin rakentamiseksi Laurikkalan kylän tilalle Koivuranta, kiinteistötunnus 491-535-0003-0003.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Kati Häkkinen esitti,​ että oikaisuvaatimus hyväksytään ja lupa myönnetään oikaisuvaatimuksessa esitetyn mukaisesti niin, että rakennusta siirrettäisiin nykyisestä paikasta 3 metriä taloon päin, jolloin naapurin rajaan tulee etäisyyttä 5 metriä. Samalla autotallia siirretään 1 metri tiestä poispäin. Perusteluina hän esitti seuraavaa:

 • Simolantie jolle autotallista tullaan, ei ole vilkas liikenteinen, vrt vaikka Hietasentie
 • Haja-asutusalueella on hyvin yleistä ja totuttua, että tiet kulkevat hyvinkin lähellä rakennuksia
 • Vertailuna näin on myös kantakaupungissa, esim Kalliokadulla autotallit ovat kovin lähellä ajotietä
 • Rakennusjärjestyksessä todetaan, että perustellusta syystä voidaan poiketa (etäisyys tiestä)
 • Tienpitäjä ja naapuri ovat antaneet suostumuksensa eivätkä valita
 • Kyseessä kevytrakenne, joka on siirrettävissä ja omistaja on yhteistyöhaluinen siltä osin kuin se tontin rakenteen mukaan on yleensäkin mahdollista
 • Mielestäni tämä päätös tiukentaisi kohtuuttomasti haja-asutusalueen rakentamisen käytäntöä, jolla turhaan vaikeutetaan haja-asutusalueiden elinvoimaisuutta.
   

Terhi Taskinen kannatti Kati Häkkisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava päätösesitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kati Häkkisen vastaesitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Ola Muttilainen, Harri Haavikko ja Arto Sipilä) ja 2 ei ääntä (Kati Häkkinen ja Terhi Taskinen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut lupa- ja valvontajaoston päätökseksi.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 192.1 §:n perusteella hakea muutosta:

 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,
 • sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
 • kunta.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antopäivä on kirjattu kohtaan tiedoksianto asianosaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Päätös on annettu maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) 198 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.