Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Oikaisuvaatimus Runeberginaukio 3a puistomuuntamon toimenpidelupa

MliDno-2023-2162

Valmistelija

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi
 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Yksityishenkilö on tehnyt oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan päätöksestä § 68 28.2.2023, jolla on myönnetty ESE Verkko Oy:lle toimenpidelupa puistomuuntamon rakentamiseen yleiselle alueelle osoitteessa Runeberginaukio 3a. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn 14 päivän muutoksenhakuajan kuluessa.

Kyse on 29 neliömetrin kokoisen puistomuuntamon sijoittamisesta Runeberginaukion keskellä ajoratojen välissä olevalle katualueeseen kuuluvalle viherkaistalle. Rakennuslupapäätöksen yhteydessä on myönnetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vähäinen poikkeaminen asemakaavamääräyksistä sijoituspaikan takia.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on läheisessä kerrostalossa asuva henkilö. Ensimmäisenä tulee selvittää, onko hänellä valitusoikeutta asiassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n mukaan valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on:

 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
 • sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
 • sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
 • kunnalla; sekä
 • toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen, jos rakennuslupa koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.
   

Lain 193 §:n mukaan valitusoikeus poikkeamispäätöksestä on myös:

 • sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
 • kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
 • toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.


Viereisiä kiinteistöjä hallitsevat asauno-osakeyhtiöt, jotyka eivät ole hakeneet päätökseen muutosta.

Sellaisen yksityishenkilön kohdalla, joka ei omista tai hallitse kiinteistöä rakennuspaikan naapurissa, valitusoikeuden perusteena voisi kyseeseen tulla vain se, että päätös välittömästi vaikuttaisi hänen oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa tai päätös saattaisi huomattavasti vaikuttaa hänen asumiseensa, työntekoonsa tai muihin oloihin.

Oikeuskäytännössä esimerkiksi sen, että rakennus näkyy jonkun henkilön ikkunasta, pihalta tai parvekkeelta ei ole katsottu vaikuttavan välittömästi hänen oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa eikä myöskään vaikuttavan huomattavasti asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista erityistä syytä, miksi rakennushankkeella olisi katsottava olevan tällaisia vaikutuksia juuri kyseisen henkilön kohdalla.

Näin ollen on katsottava, ettei oikaisuvaatimuksen tekijällä ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista valitusoikeutta päätöksestä ja oikaisuvaatimus on jätettävä tutkimatta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää jättää tutkimatta oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan päätöksestä § 68 28.2.2023, jolla on myönnetty ESE Verkko Oy:lle toimenpidelupa puistomuuntamon rakentamiseen yleiselle alueelle osoitteessa Runeberginaukio 3a, koska oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ole valitusoikeutta päätöksestä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, ESE Verkko Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 192.1 §:n perusteella hakea muutosta:

 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,
 • sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
 • kunta.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antopäivä on kirjattu kohtaan tiedoksianto asianosaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Päätös on annettu maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) 198 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.