Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden toimivaltajako

MliDno-2019-460

Valmistelija

 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaosto päätti toimivallan jaosta rakennusvalvonnan viranhaltijoiden kesken 21.2.2019. Päätöstä on muutettu 9.5.2019 henkilömuutosten jälkeen.

Rakennustarkastajien toimivalta on jaettu alueittain. Alueet on pyritty määrittämään niin, että työmäärä jakautuu mahdollisimman tasaisesti eri tarkastajien kesken.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännössä on erikseen määrätty pelkästään johtavan rakennustarkastajan toimivaltaan kuuluvat asiat.

Toimintasäännön mukainen päätösvalta jakautuu tällä hetkellä kokonaisalaltaan alle 500 m2:n  rakennushankkeissa, joissa ei ole vähäisiä poikkeamisia, sekä muissa edellä luetelluissa asioissa liitteenä määritellyn kartta-aluerajauksen mukaisesti seuraavasti:

 • Pohjoinen alue 1 rakennustarkastaja Esko Nousiainen, sijainen Janne Hämäläinen (Haukivuori, Rantakylän asemakaavoitettu alue ja kartalla merkityt muut alueet)
 • Pohjoinen alue 2 rakennustarkastaja Janne Hämäläinen sijainen Esko Nousiainen (Anttola ja kartalla merkityt muut alueet)
 • Eteläinen alue 1 rakennustarkastaja Hannu Ahonen sijainen Juha Häyrinen (Suomenniemi, Otava ja kartalla merkityt muu alueet)
 • Eteläinen alue 2 rakennustarkastaja Juha Häyrinen sijainen Hannu Ahonen (Ristiina ja kartalla merkityt muut alueet)
 • Keskustan asemakaavoitetun alueen luvat: johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka, sijainen rakennustarkastaja Juha Häyrinen sekä valmistelemissaan asioissa rakennustarkastajat Janne Tervo ja Asta Rautiainen, jotka toimivat toistensa sijaisina
 • asioiden valmistelusta keskustan asemakaavoitetulla alueella päättää johtava rakennustarkastaja
   

Talotekniikkaan liittyvät erilliset lupa-asiat, kuten linjasaneeraus, maalämpökaivo, erillinen jätevesijärjestelmä koko kaupungin alueella: lvi-tarkastaja Henri Varis, sijaisena alueen vastaava rakennustarkastaja.

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut koko kaupungin alueella: lupa- ja kaavoitusinsinööri Jari Ahonen, sijainen johtava rakennustarkastaja.

Tarvittaessa on mahdollista siirtää johtavan rakennustarkastajan päätöksellä yksittäisiä asioita tarkastajille aluejaosta poikkeavalla tavalla, jos työmäärän tasainen jakautuminen tai vaikka poissaolot tällaista edellyttävät.
Sijaisenkin estyneenä ollessa päätökset tekee johtava rakennustarkastaja.

Rakennusvalvonnassa on vuoden 2020 lopulla tapahtunut useita henkilömuutoksia: Johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka on opintovapaalla 31.3.2021 saakka, rakennustarkastajat Juha Häyrinen ja Janne Tervo sekä LVI-tarkastaja Henri Varis ovat irtisanoutuneet ja siirtyneet muihin tehtäviin. Raimo Montonen toimii määräaikaisena rakennustarkastajana Sari Valjakan poissaolon ajan. Juha Häyrinen oli nimetty Sari Valjakan sijaiseksi lupa-asioissa ja muissa teknisissä asioissa, joten Häyrisen irtisanouduttua näiden tehtävien osalta ei nimettyä sijaista ole. Hallintopäällikkö Juha Ruuth hoitaa sijaisuuteen liittyvät hallinnolliset asiat kuten henkilöstö- ja talousasiat. LVI-tarkastajan virkatehtäviä hoitaa oman virkansa ohella LVI-asiantuntija Wili Vanhanen siihen saakka, että virka saadaan pysyvästi täytettyä.

Rakennusvalvonnan tehtävien organisointia pohditaan uudelleen niin, että koko henkillökunta on kutsuttu mukaan kehittämistyöhön. Pohjaksi on otettu nykyinen aluemalli ja kaksi muuta organisointimallia. Toisessa mallissa rakennustarkastajat erikoituisivat tiettyyn osaan lupaprosessia ja toisessa taas tehtävät jaettaisiin hankkeiden tyypin ja vaativuuden mukaan. Ratkaisu voi myös olla näiden eri mallien yhdistelmä. Asiasta päätetään kevään 2021 aikana.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.12.2020 tehnyt toimintasääntöön määräaikaisen muutoksen, joka antaa rakennustarkastajille ja LVI- tarkastajalle toimivallan päättää myös yli 500 m2:n suuruisten rakennusten luvista sekä sellaisista rakennusluvista, joihin sisältyy vähäinen poikkeaminen määräyksistä.

Tässä vaiheessa rakennustarkastajien toimivaltajakoa tulee muuttaa nykyisen aluejaon pohjalta seuraavasti.

 • Pohjoinen alue 1: rakennustarkastaja Esko Nousiainen, sijainen Janne Hämäläinen (Haukivuori, Rantakylän asemakaavoitettu alue ja kartalle merkityt muut alueet)
 • Pohjoinen alue 2: rakennustarkastaja Janne Hämäläinen, sijainen Esko Nousiainen (Anttola ja kartalle merkityt muut alueet)
 • Eteläiset alueet 1 ja 2: rakennustarkastaja Hannu Ahonen, sijainen Raimo Montonen (Suomenniemi, Otava, Ristiina ja kartalle merkityt muut alueet)
 • Keskustan asemakaavoitetun alueen luvat: johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka sekä rakennustarkastajat Asta Rautiainen ja Raimo Montonen, jotka toimivat toistensa sijaisina
   

Valitut uudet rakennustarkastajat aloittanevat helmikuussa ja silloin aluejakoa ja tehtävien organisointia tulee tarkastella uudelleen. Johtavalle rakennustarkastajalle ja hallintopäällikölle hänen poissa olleessaan tulee antaa toimivalta muuttaa rakennustarkastajien toimivaltajakoa henkilöstömuutosten yhteydessä.

Suurten tai muuten erityisen vaativien rakennushankkeiden päättäjät ratkaistaan tapauskohtaisesti erikseen. Johtavan rakennustarkastajan poissa ollessa jaosta päättää hallintopäällikkö. Samoin hallintopäällikkö voi päättää muidenkin tehtävien jakamisesta aluejaosta poikkeavasti, mikäli työtilanne tällaista vaatii.

Talotekniikkaan liittyvät erilliset lupa-asiat, kuten linjasaneeraus, maalämpökaivo, erillinen jätevesijärjestelmä koko kaupungin alueella: LVI-tarkastajan virkatehtäviä oman viran ohessa hoitava LVI-asiantuntija Wili Vanhanen, sijaisena alueen vastaava rakennustarkastaja.

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut koko kaupungin alueella on uudessa organisaatiossa siirretty kaupunkisuunnitteluun kaavoitusinsinöörille, joten ne eivät enää rasita rakennusvalvonnan resursseja.

Rakennustarkastajia, joita muutos koskee, on kuultu asiasta ja he ovat esityksen hyväksyneet.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää muuttaa asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännössä rakennustarkastajille sekä LVI-tarkastajalle delegoidun toimivallan jakoa ja sijaisuuksia edellä esitetyllä tavalla, antaa johtavalle rakennustarkastajalle tai hänen poissa olleessaan hallintopäällikölle oikeuden muuttaa rakennustarkastajien toimivaltajakoa henkilöstömuutosten yhteydessä ja päättää, että nyt hyväksyttyä toimivallan jakoa ja sijaisuusjärjestelyä noudatetaan 18.12.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rakennusvalvonta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.