Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Puiden kaataminen Kiinteistö Oy Aminkartanon tontilta

MliDno-2020-1985

Valmistelija

 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaan tuli 1.10.2020 useita ilmoituksia siitä, että Kiinteistö Oy Aminkartanon kohdalta, Maaherrankadun ja Vuorikadun kulmasta, on kaadettu kahdeksan lehtipuuta jalkakäytävän ja tontin rajalta. Tällainen maisemaa selvästi muuttava toimenpide vaatii maisematyöluvan. Rakennusvalvonnasta ei tuollaista lupaa ollut annettu. Myöskään kaupunginpuutarhurilta, jolle asiasta oli myös tullut ilmoituksia, ei ollut kysytty puiden poistamisesta eikä näin ollen saatu suostumusta niiden kaatamiseen.

Asiaa selvitettäessä kävi ilmi, että Maaherrankadun puurivistä on määräys alueen asemakaavassa, joten puiden poistaminen on myös kaavamääräysten vastaista.

Puut ovat kokonaan tontin puolella, joten ne ovat kiinteistöyhtiön omaisuutta.

Kiinteistöyhtiön isännöitsijä kertoi kysyttäessä, että yhtiö ei ole pyytänyt poistamaan puita. Yhtiön kiinteistöä huoltava talonhoitoyhtiö oli suorittanut puiden kaatamisen, kun oli tulkinnut saaneensa siihen suostumuksen kaupungin puolelta.

Yhtiön isännöitsijä on 8.10.2020 antanut liitteenä olevan selityksen tapahtuneesta. Selityksestä on poistettu siinä mainitun, kaupungin henkilökuntaan kuuluvan henkilön nimi, koska kyseinen henkilö ei saadun selvityksen mukaan ole ollut asian kanssa tekemisissä.

Toinen kaupungin henkilökuntaan kuuluva henkilö kertoo käynensä muutama vuosi sitten talohoitoyhtiön edustajan pyynnöstä arvioimassa ilkivaltaisesti kirveellä hakatun Maaherrankadun puolella kasvaneen lehmuksen vaarallisuutta. Tällä katselmuksella hän oli todennut, ettei kirveellä hakattu lehmus ole akuutisti vaarallinen ja, että kohteessa on korovaurioisia lehmuksia, jotka ovat riskipuita. Mitään lupaa tai suostumusta puiden kaatamiseen ei tuolloinkaan annettu.

Yhtiö on tilannut kaupunginpuutarhurin antamien ohjeiden mukaiset korvaavat puut istutettavaksi kaadettujen tilalle ja ne on jo istutettu paikalleen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus) mm. asemakaava-alueella.

Saman lain 185 §:n mukaan se, joka ilman tässä laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö hänelle näissä säädetyt tai määrätyt rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat velvollisuutensa, on tuomittava rakentamisrikkomuksesta sakkoon.

Lain 186 §:n mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Tässä tapauksessa on kyse toimenpiteestä, joka rakennusvalvontaviranomaisen olisi tullut keskeyttää, jos siitä olisi saatu ajoissa tieto. Kun kiinteistöyhtiölle ja huoltoyhtiölle oli useassa yhteydessä mennyt tieto siitä, ettei puita saa kaataa ilman lupaa ja kun Maaherrankadun puolella asemakaavamääräykset edellyttävät puurivistöä katualueen ja tontin rajalle, ei tekoa voi pitää vähäisenä. Asia on saanut myös paljon huomiota julkisuudessa ja siitä muodostuu ennakkotapaus vastaavanlaisten toimenpiteiden käsittelyyn. Tämän johdosta asiasta on tehtävä ilmoitus poliisille esitutkinnan suorittamista varten ja sen selvittämiseksi, onko kyseessä maankäyttö- ja rakennuslain 185 §:ssä tarkoitettu rakentamisrikkomus.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että Kiinteistö Oy Aminkartanon tontilta ilman vaadittavaa lupaa tehdyn puiden kaatamisen johdosta tehdään poliisille ilmoitus esitutkintaa varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Aminkartano/isännöitsijä Atte Ojanen, Itä-Suomen poliisilaitos

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja
 • se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.


Tämän lisäksi muutosta saa hakea valittamalla myös:

 • viranomainen, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavan olevan yleisen edun vuoksi.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.