Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Lupahakemus rakennustyön aikaiseen muutokseen, Virranniementie 36, kiinteistö 491-487-0003-0191 (lisäpykälä)

MliDno-2020-2588

Valmistelija

 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kiinteistöllä 491-487-0003-0191, osoitteessa Virranniementie 36, 52100 Anttola on rakenteilla asuinrakennus. Vakituisen asunnon rakentamiseen on myönnetty lupa- ja valvontajaoston päätöksellä poikkeamislupa 21.2.2019. Yleiskaavassa kiinteistöllä on lomarakennuksen rakennuspaikka ja rakennus sijoittuu osaksi kaavan mukaisen rakennusalan ulkopuolelle. Poikkeamisluvan ehdoissa oli korostettu mm. rakennuksen korkeusasemaa, jotta rakennus ei vaikuttaisi maisemallisesti arkaan alueeseen ja näkyisi liian selvästi järven suuntaan.

Asuinrakennukselle on myönnetty rakennuslupa nro 19-200 ja myönnetyn luvan mukaisen asuinrakennuksen räystään korkeusasemaksi on esitetty suunnitelmissa +87,300. Tämä korko on hyväksytty lupapäätöksessä. Rakennuslupapäätöksen perustelutekstissä on erityisesti kiinnitetty huomiota asuinrakennuksen räystään korkeuteen ja verrattu sitä viereisen kallion lakikorkeuteen. Poikkeamispäätöksessä koroksi oli kirjattu +86,000, mutta tuo lukema perustui korkeuskäyristä arvioituun viereisen kallionhuipun korkeuteen. Kallion korkeimman kohdan koroksi on saatu hakijan toimesta suoritetussa rakennuspaikan vaaitsemisessa +86,900 ja rakennusluvan yhteydessä on todettu, että räystäskorko saa olla 40 senttiä tuota korkeammalla. Tarkoituksena on ollut, ettei rakennuksen korkeus saa liikaa ylittää kallion korkeinta kohtaa, jolloin rakennus näkyisi maisemallisesti aralla aluella häiritsevästi järvelle päin. Joissakin myöhemmissä hakijan asiakirjoissa näkyy edelleen tuo arvioitu kallion korko +86,000. Rakennusluvassa rakennuksen paikkaa on hakemuksen mukaisesti siirretty hieman kauemmaksi kallion korkeimmasta kohdasta poikkeamispäätökseen liittyvään asemapiirustukseen verrattuna.

10.12.2020 lupapisteeseen on toimitettu asuinrakennuksen julkisivupiirustus, jossa on esitetty räystään korkeusasemaksi +87,600. Tämä julkisivupiirustus poikkeaa myönnetystä rakennusluvasta. Vastaava työnjohtaja on tarkastanut rakennuksen runko- ja vesikattorakenteet 8.12.2020 eli ennen piirustusten toimittamista rakennusvalvontaan.

Kiinteistön omistaja on pyytänyt rakennustarkastajan rakennekatselmukselle 11.12.2020. Katselmuspyyntö on tehty ennen kuin muutospiirustus on toimitettu Lupapisteeseen. Rakennustarkastajan huomattua lupapäätöksestä poikkeavan muutospiirustuksen Lupapisteessä, hän on perunut katselmuksen. Rakennustarkastaja ei olisi voinut tarkastuksen yhteydessä hyväksyä rakennusluvasta poikkeavaa ratkaisua, joten hänellä on ollut perusteltu syy peruuttaa katselmus.

Asuinrakennuksen räystäskorkeuden muuttamiselle tulee hakea lupa rakennusvalvonnasta (rakennustyön aikainen muutos).

Maankäyttö- ja rakennuslain 151e §:n mukaan rakennustarkastaja tai muu kunnan määräämä rakennustarkastajan tehtäviä hoitava viranhaltija voi rakennustyön aikana antaa suostumuksen poiketa lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista, jos poikkeaminen ei sen laatu ja lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset huomioon ottaen merkitse luvan merkittävää muuttamista eikä vaikuta naapurien asemaan. Muutoksen sisältö ja siihen suostumuksensa antaneen viranhaltijan nimi on merkittävä hyväksyttyihin suunnitelmiin. Muutettu suunnitelma on toimitettava pyydettäessä rakennusvalvontaviranomaiselle.

Jos lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista poikkeaminen sen laatu ja lupaharkintaa koskevat säännökset huomioon ottaen merkitsee luvan olennaista muuttamista tai vaikuttaa naapurien asemaan, suunnitelmasta poikkeamiselle on haettava rakennusvalvontaviranomaiselta lupa.

Hakija on toimittanut Lupapisteeseen ja lisäksi asia käsitteleville viranhaltijoille muutoslupaa varten tarvittavat piirustukset ja kuvamateriaalia sekä perustelun muutokselle.

Muutoshakemusta on perusteltu seuraavasti. Haetaan RAM muutoslupaa räystään korottamiselle 30 cm voimassaolevaan rakennuslupaan nähden. Muutoksen tarpeellisuus on todettu työmaalla rakenteellisista syistä, jotta vedenpoiston vaatima minimikallistus 1:80, hyvä rakentamistapa ja rakennusmääräykset voivat toteutua. Lattiakorot ovat pysyneet samoina samoin kerroskorkeudet.
Samassa yhteydessä haetaan lupaa myös vähäpätöisimmille rakennusaikaisille muutoksille, mm. tekniikkahormin lisäykselle, rakennuksen pienentämiselle moduliharkkomitoituksesta johtuen ja muille muutoksille jotka on eritelty piirustuksiin RAM selosteen alle.

Koska asiassa on kyse poikkeamisesta rakennusluvan ja poikkeamisluvan ehdoista ja rakennuspaikka on maisema-arvojen osalta erityisen herkkä, on muutoslupa päätetty siirtää asumisen ja toimintaympäristön toimintasäännön mukaisesti lupa- ja valvontajaoston käsiteltäväksi.

Esitetyn kuva-aineiston perusteella on pidettävä todennäköisenä, ettei rakennus haetun räystäskoron muutoksen jälkeenkään vaikuta haitallisesti maisemakuvaan maisemallisesti aralla alueella eikä erotu liian selvästi järveltä päin katsottaessa. Muutos ei vaikuta naapureiden etuun eikä näiden kuuleminen ole tarpeellista.

Samassa yhteydessä hyväksytään hakijan edellä mainitsemat muut muutokset eli rakennuksen koon pienentäminen ja tekniikkahormin lisääminen rakennukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää myöntää rakennustyön aikaisen muutosluvan kiinteistöllä 491-487-0003-0191, osoitteessa Virranniementie 36, 52100 Anttola, rakenteilla olevan omakotitalon räystäskorkeuden muuttamiseen korkoon +87,600, rakennuksen koon pienentämiseen ja tekniikkahormin lisäämiseen rakennukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 192.1 §:n perusteella hakea muutosta:

 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,
 • sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
 • kunta.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antopäivä on kirjattu kohtaan tiedoksianto asianosaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Päätös on annettu maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) 198 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.