Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Lupahakemus puiden kaatamiseen Kiinteistö Oy Aminkartanon tontilta

MliDno-2020-1985

Valmistelija

 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Aminkartano on 6.10.2020 Lupapisteeseen jätetyllä hakemuksella hakenut lupaa puiden kaatamiseen jalkakäytävän ja yhtiön omistaman tontin rajalta Maaherrankadun ja Vuorikadun kulmasta.

Yhtiön on perustellut puiden kaatamista sillä, että osa niistä on vaurioituneita tai muuten huonossa kunnossa ja sillä, että kookkaat puut haittaavat jalkakäytävällä kulkemista ja huoltotoimia ja tukkivat lehdillä talon sadevesikouruja.

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus) mm. asemakaava-alueella. Hakemuksen mukainen toimenpide muuttaa maisemaa selvästi, joten se vaatii maisematyöluvan. Lupaprosessissa kuullaan myös naapurit eli lähinnä sellaiset kiinteistöt, jotka rajoittuvat luvan kohteena olevaan kiinteistöön tai sijaitsevat kadun vastakkaisella puolella.

Saadun selvityksen mukaan puut oli kaadettu jo noin viikkoa ennen lupahakemuksen jättämistä. Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaan tuli 1.10.2020 useita ilmoituksia siitä, että kyseiset puut oli kaadettu. 

Asiaa selvitettäessä kävi ilmi, että Maaherrankadun puurivistä on määräys alueen asemakaavassa, joten puiden poistaminen Maaherrankadun puolelta on myös kaavamääräysten vastaista.

Puut ovat kokonaan tontin puolella, joten ne ovat kiinteistöyhtiön omaisuutta.

Yhtiö on tilannut kaupunginpuutarhurin antamien ohjeiden mukaiset korvaavat puut kaadettujen tilalle ja ne on istutettu paikoilleen. Yhtiö oli tarjonnut korvaaviksi puiksi havupuita, jotka roskaavat vähemmän, mutta tätä ei voinut hyväksyä, koska ympäristön muut kadunvarsipuut ovat lehtipuita ja havupuut olisivat rikkoneet yhtenäisen kaupunkikuvan.

Naapureina on kuultu lupahakemuksen johdosta neljää naapuritaloyhtiötä, jotka sijaitsevat samassa korttelissa tai Maaherrankadun vastakkaisella puolella. Naapureilta ei ole tullut huomautuksia hakemuksen johdosta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 140 §:n mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Tässä tapauksessa kookkaiden puiden poistaminen kadun ja tontin rajalta vaikuttaa selvästi kaupunkikuvaan. Vaikutus on kielteinen ja toimenpiteen voi katsoa turmelevan kaupunkikuvaa. Tähän viittaa sekin, että asiasta tuli useita yhteydenottoja rakennusvalvontaan puiden kaatamisen jälkeen. Kun yhtiö on kuitenkin istuttanut uudet, tosin kooltaan huomattavasti pienemmät puut kaadettujen tilalle, voidaan katsoa tilanteen palaavan ennalleen puiden kasvaessa eikä turmeleva vaikutus ole pysyvä. Uusien puiden istuttaminen täyttää myös asemakaavan määräyksen puurivistöstä Maaherrankadun puolella, joten kaavamääräyksestä ei poiketa.

Jos rakentaminen tai muu toimenpide suoritetaan ennen kuin tarvittava lupa on myönnetty, tulee hakijalta periä rakennusvalvontaksan mukainen korvaus viranomaisella aiheutuneista ylimääräisistä toimenpiteistä. Tässä tapauksessa on jouduttu tekemään ylimääräisiä tarkastuskäyntejä paikalla, pyytämään selvityksiä osallisilta ja tekemään omia selvitystöitä.

Koska puut oli kaadettu ilman vaadittavaa lupaa, osa puista sijaitsee alueella, jolle asemakaavassa on määrätty puurivistö ja koska asia on saanut julkisuudessa paljon huomiota, lupa-asia on siirretty asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännön kohdan 5.4. perusteella lupa- ja valvontajaoston päätettäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää myöntää Kiinteistö Oy Aminkartanolle maisematyöluvan kahdeksan lehtipuun kaatamiseen yhtiön omistaman tontin rajalta Maaherrankadun ja Vuorikadun kulmasta.

Koska puiden kaataminen oli suoritettu jo ennen kuin maisematyölupaa oli myönnetty tai edes haettu, peritään hakijalta rakennusvalvontaksan mukainen korvaus ylimääräisistä toimenpiteistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Aminkartano/isännöitsijä Atte Ojanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 192.2 §:n perusteella hakea muutosta:

 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
 • kunnan jäsen, sekä
 • kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa.


Tämän lisäksi muutosta saa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 192.3 §:n perusteella hakea myös:

 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä ja, kun rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antopäivä on kirjattu kohtaan tiedoksianto asianosaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Päätös on annettu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 198 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.