Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Rakennustöiden keskeyttäminen 491-3-4-133, Kansankatu 4

MliDno-2019-2328

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi
  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin rakennusvalvonnan suorittamassa ennalta sovitussa paikanpäällä käynnissä 9.12.2019 klo 12.30 -14.00 on todettu, että Mikkelin kaupungissa tontilla 491-3-4-133, osoitteessa Kansankatu 4 sijaitsevassa rakennuksessa rakennustyöt ovat käynnissä ja lähes valmiit.

Rakennus on asemakaavassa merkitty sr-merkinnällä (suojeltava rakennus): "Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutöstöitä, jotka turmelevat rakennuksen kaupunkikuvallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä."

Kyseisellä tontilla on suoritettu rakennuksessa rakennus- ja muutostöitä mm. asuinkäyttöä varten. Sisäpuoliset muutostyöt ovat edenneet sisäpintojen pinnoitustyövaiheeseen, LVIS -tekniset asennukset on pääosin tehty, pohjapiirustuksessa esitetty pihan puoleinen asunto on lähes valmis ja kadunpuoleisessa asunnossa rakennustyöt on aloitettu sekä paloteknisiä, ääniteknisiä tai kosteusteknisiä vaatimuksia edellyttävia rakenteita on pääosin tehty ja peitetty.

Rakennustarkastaja on paikanpäällä käynnin yhteydessä todennut, että toimenpiteet olisivat edellyttäneet rakennusvalvontaviranomaisen lupaa ja määrännyt työt keskeytettäväksi 9.12.2019. Läsnä oli kiinteistöosakeyhtiön edustaja, joka sai keskeytysmääräyksen tiedoksi. Keskeyttämisestä on ilmoitettu myös samana päivänä lähetetyllä kirjeellä.

Rakentaja oli 25.11.2019 puhelimitse ilmoittanut, että kyse on pintaremontista, joka on laajenemassa mittavammaksi korjaustyöksi. Ilmoitukseen on rakennusvalvonnasta vastattu, että rakennuksen korjaamiseen ja muuttamiseen tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä lupa. Rakennuslupahakemus on tullut vireille 26.11.2019, mutta lupapäätöstä ei ole vielä tehty. Lupakäsittelyn yhteydessä selvitetään myös se, ovatko kaikki haetut toimenpiteet rakennuksen suojelumääräyksen mukaisia.

Lupahakemuksen kuvauksessa on ilmoitettu seuraavaa: Rakennuksen sisätilojen saneeraus ja tilamuutokset liitteenä olevan pohjapiirustuksen mukaisesti. Suunnitelmat esitellään kokouksessa. Alapohjan pintarakenteiden uusiminen koko rakennuksen alueella, kokoontumistilan keittiön ja WC-tilojen muutostyöt sekä sisäänkäynnin muutos. Asuin- / toimistohuoneisto 1:ssa (37,0 m2): asuinhuoneiston laajennus, oma sisäänkäynti, keittiötilan muutos / laajennus sekä tilan kalustus ja varustus, uuden saniteettitilan rakentaminen. Asuin- / toimistohuoneisto 2:ssa (31,5 m2): kokoontumistilan muutos asuinhuoneeksi, uuden saniteettitilan rakentaminen, keittiökalusteiden, -laitteiden ja varusteiden asennus. Käyttövesi- ja sähköjärjestelmien uusiminen kauttaaltaan. Ilmanvaihto- ja viemäröintijärjestelmien osittainen uusiminen. Terassin, aidan ja portin rakentaminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan rakentamiselle kyseisellä tavalla on oltava lupa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 180 §:ssä säädetään, että jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, rakennustarkastajalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ.

Edelleen saman lainkohdan 2 momentissa säädetään, että rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Maankäyttö- ja rakennuslain 185 §:ssä säädetään rangaistuksista seuraavasti: Joka ilman tässä laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö hänelle näissä säädetyt tai määrätyt rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat velvollisuutensa, on tuomittava rakentamisrikkomuksesta sakkoon.

Maankäyttö- ja rakennuslain 186 § säädetään syytteen nostamisesta seuraavaa: Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

On kiistatonta, että kyseisessä rakennuksessa suoritettuihin toimenpiteisiin olisi pitänyt hakea rakennuslupa eikä töitä olisi saanut aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen. Kun kyseessä on asemakaavamääräyksellä suojeltu rakennus, tämä vaatimus on erityisen tärkeä. Kiinteistöosakeyhtiän edustaja on rakennusalan ammattilainen, joten hänen voi edellyttää olevan tietoinen kaavamääräyksestä ja sen merkityksestä sekä velvollisuudesta hakea tarvittavat luvat samoin kuin siitä, ettei töitä saa aloittaa ennen lainvoimaista lupapäätöstä.

Määräys rakennustöiden keskeyttämisestä on syytä pitää voimassa siihen saakka, kunnes toimenpiteille on olemassa lainvoimainen rakennuslupa. Kun luvan hakemisen laiminlyönti ja töiden aloittaminen on tehty ilmeisen tietoisesti, kyse on mahdollisesti mankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetusta rakentamisrikkomuksesta ja asiasta on syytä tehdä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että määräys rakennustöiden keskeyttämisestä tontilla 491-3-4-133, osoitteessa Kansankatu 4 sijaitsevassa rakennuksessa pidetään voimassa, kunnes rakentamiseen on myönnetty lainvoimainen rakennuslupa. Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta. Asiasta ilmoitetaan poliisille epäillyn rakentamisrikkomuksen esitutkintaa varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.