Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Rakennuksen käyttökielto kiinteistöllä 491-8-17-2, Porrassalmenkatu 71

MliDno-2019-2318

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi
  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Helprint Oy:n painotalon toiminta on lakannut osoitteessa Porrassalmenkatu 71. Helprint Oy:n toiminnalla on ollut ympäristölupa. Toiminnassa käytettävät aineet ovat olleet ympäristölle ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja. Tehdas on ollut seisokissa kesän 2019 lopusta saakka. Velkojat ovat jättäneet yhtiötä kohtaan konkurssihakemuksen. Kiinteistön omistaa kiinteistötietojärjestelmän mukaan Remirant Oy.

Toiminnasta vastaava taho on hylännyt vaaralliset jätteet ja kemikaalit laitosalueelle. ELY-keskus on ryhtynyt ympäristösuojelulain 182 a § 1 momentin mukaisiin toimiin. ELY-keskus on ilmoittanut pelastusviranomaiselle 26.11.2019, että ELY-keskuksen toimesta vaaralliset kemikaalit on poistettu kiinteistöltä asianmukaiseen käsittelyyn.

Sähköntoimitus rakennukseen on päättynyt 2.12.2019, kun puhdistustyö on saatu tehtyä.

Etelä-Savon pelastuslaitos on lausunnossaan 28.11.2019 todennut, että ei ole estettä paloilmoittimen irtikytkemiseksi hätäkeskusyhteydestä. Mikäli teollinen tuotanto aloitetaan uudelleen, tulee paloilmoitin kytkeä takaisin hätäkeskusyhteyteen.

Rakennustarkastaja on käynyt toteamassa tilanteen kiinteistöllä pelastusviranomaisen sekä ympäristösuojeluviranomaisen kanssa.

Painotalon toiminnan luonteesta johtuen rakennuksen rakenteisiin on voinut joutua vaarallisia kemikaaleja. Rakennuksen sähköjen ja lämmityksen poiskytkennän vuoksi rakenteisiin ja LVI-järjestelmiin voi aiheutua jatkossa vaurioita. Ennen rakennuksen uudelleen käyttön ottamista tulee rakennuksen käyttöturvallisuus ja terveellisyys varmistaa. Mikäli teollinen tuotanto aloitetaan, tulee paloilmoitin kytkeä päälle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 § 1 momentin mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Saman pykälän 3 momentin mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi kieltää rakennuksen käyttämisen tai määrätä rakennuksen purettavaksi, jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle.

On selvää, että tontilla 491-008-0017-0002, osoitteessa Porrassalmenkatu 71 olevan rakennuksen kunnossapito on laiminlyöty ja rakennuksessa tapahtuneen teollisen toiminnan, siellä käytettyjen haitallisten aineiden ja lämmön ja sähkön katkaisun seurauksena rakennuksen turvallisuutta sen sisällä oleskeleville on syytä epäillä. Tämän vuoksi rakennuksen kaikenlainen käyttäminen tulee maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaisesti kieltää, kunnes rakennuksen turvallisuudesta esitetään luotettava selvitys. Rakennuksen tila ei toistaiseksi aiheuta ulkoista vaaraa, joten käyttökielto on riittävä toimenpide turvallisuuden varmistamiseksi.

Omistajan on varmistettava, etteivät ulkopuoliset voi päästä rakennuksen sisälle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että tontilla 491-008-0017-0002, osoitteessa Porrassalmenkatu 71 olevan teollisuusrakennuksen käyttö kielletään siihen saakka, kunnes rakennusvalvontaviranomainen on saanut luotettavan selvityksen rakennuksen turvallisuudesta ja terveellisyydestä ja hyväksynyt rakennuksen uudelleen käyttöön. Kieltoa on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Rakennuksen omistajan tulee tehokkaasti huolehtia siitä, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä rakennuksen sisälle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja ja haltija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.