Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätöksestä, 491-432-8-3, Murtorannantie 3, 51740 Huuhanaho

MliDno-2019-2251

Valmistelija

  • Janne Hämäläinen, rakennustarkastaja, janne.hamalainen@mikkeli.fi
  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kolmen naapuritilan omistajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan päätöksestä (6.11.2019 § 650) myöntää rakennuslupa navetan käyttötarkoituksen muuttamiseen eläinsuojaksi ja umpisäiliön rakentamiseen Asilan kylän tilalle 491-432-8-3. Naapurikiinteistön omistajina heillä on oikeus hakea muutosta lupapäätökseen. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa.

Oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, että tilan omistajilla on luvaton puuvaja vesijättömaalla, joka ei kuulu heidän omistamaansa tilaan sekä tilan alueella merikontti ja hevossuojat, jotka on sijoitettu palomääräysten ja Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen vastaisesti. Tällaiset seikat eivät riitä perusteeksi hylätä samojen henkilöiden lupahakemusta, joka kohdistuu heidän omistamaansa muuhun rakennukseen. Luvattoman puuvajan osalta lupa- ja valvontajaosto on antanut määräyksen siirtää se uhkasakon uhalla määräysten mukaiselle paikalle ja omistajat ovat ilmoittaneet siirtävänsä sen. Hevossuojien tai tarhojen osalta se naapurimaanomistaja, jonka tilan lähellä suojat ja tarhat ovat, ei ole ottanut niihin mitään kantaa. Hevossuojana käytetyt rakennelmat sinänsä ovat niin vähäisiä, etteivät ne asemakaava-alueen ulkopuolella ilmeisesti edes edellytä rakennusvalvontaviranomaisen lupaa eikä niiden voi katsoa rumentavan ympäristöä rakennusjärjestyksen kohdassa 8.2. tarkoitetulla tavalla niin, että ne tulisi tällä perusteella purattaa. Merikontín osalta siistiminen ja siirto toiseen paikkaan ovat vireillä.

Oikaisuvaatimuksen tekijät eivät pidä esitettyä umpisäiliöratkaisua hyvän rakennustavan mukaisena. Jätevesien käsittelyn ja lantavaraston osalta on pyydetty asiantuntijalausunto Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ja lausunnon mukaan lantavarasto täyttää vaatimukset. Jätevesien osalta ympäristöpalvelut olisi hyväksynyt myös jätevesien johtamisen saostuskaivojen kautta imeytyskenttään. Varmuuden vuoksi tässä päädyttiin kuitenkin umpisäiliön käyttämiseen. Se, että säiliötä joudutaan oikaisuvaatimuksessa esitetyn laskelman mukaan tyhjentämään usein, ei tee säiliöratkaisusta sellaista, ettei sitä tulisi hyväksyä. Omistajien vastuulla on huolehtia siitä, että tyhjennys tehdään tarpeeksi usein. Se, että tästä aiheutuu kustannuksia, ei ole sellainen seikka, joka vaikuttaisi rakennuslupakäsittelyyn.

Luvan hakijoilla on ollut käytössä ammattitaitoiset pääsuunnittelija ja KVV-suunnittelija.

Luvanhakijat ovat pyytäneet, että heille annettaisiin maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n mukainen oikeus aloittaa rakennusluvan mukaiset työt jo ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen. Tätä on perusteltu sillä, että ely-keskus on myöntänyt hankkeelle tukea ja tukipäätöksessä edellytetään rakennustöiden valmistumista kokonaisuudessaan joulukuussa 2020. Eläinsuojan muutostyöt tapahtuvat rakennuksen sisätiloissa ja ulospäin näkyvää on vain pihapiiriin tuleva umpisäiliö, joten rakennustöiden aloittaminen ei vaikuttaisi naapureiden etuihin. Mikäli muutoksenhaku pitkittäisi töiden aloittamista, tukipäätöksen mukaisen aikataulun noudattaminen olisi todennäköisesti mahdotonta. Aloittamisoikeuden myöntäminen edellyttää, että hakijat asettavat riittävän vakuuden niiden kustannusten ja haittojen korvaamiseksi, jotka mahdollinen lupapäätöksen kumoaminen tai muuttaminen voi aiheuttaa. Kun rakentaminen tapahtuu kokonaan hakijoiden tilalla ja pääosin vielä rakennuksen sisällä, ei lupapäätöksen myöhempi kumoaminen tai muuttaminen voisi aiheuttaa merkittävää vahinkoa kaupungille tai muille ulkopuolisille. Näin ollen vakuuden ei tarvitse olla määrältään suuri.

Oikaisuvaatimus ja luvanhakijoiden antama vastine ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää edellä esitetyillä perusteilla hylätä rakennuslupapäätöksestä 6.11.2019 § 650 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Luvan hakijoille myönnetään oikeus aloittaa rakennusluvan mukaiset työt jo ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Hakijoiden tulee asettaa tuhannen (1.000,00) euron suuruinen vakuus niiden kustannusten korvaamiseksi, jotka mahdollinen lupapäätöksen kumoaminen tai muuttaminen voi aiheuttaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät, tilan 491-432-8-3 omistajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, valitusoikeus on myös viereisen ja vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnalla.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon (maankäyttö- ja rakennuslaki 198 §).

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekijoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.