Lupa- ja valvontajaosto, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle pakkokeinoasiassa, kiinteistö 491-529-2-51 Löydönraitti 14

MliDno-2021-3386

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu T. Ahonen, rakennustarkastaja, hannu.ahonen@mikkeli.fi
Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennusvalvonnalle on vuonna 2021 tullut ilmoitus, että kiinteistöllä 491-529-2-51 (Löydönraitti 14) on asuinrakennukseen rakennettu lasiseinillä varustettu katettu kuisti aivan naapurikiinteistön rajan viereen eikä naapuritilan omistajille ole asiasta ilmoitettu mitään. Lisäksi ilmoituksen mukaan kyseistä asuinrakennusta on jo aikaisemmin laajennettu lisäsiivellä, joka sekin on lähempänä kiinteistön rajaa kuin määräykset sallivat.

 Asiaa selvitettäessä on ilmennyt, ettei kumpaankaan laajennustoimenpiteeseen ole myönnetty eikä edes haettu lupaa, vaikka molemmat olisivat vaatineet rakennusluvan. Lasiseinäinen kuisti on rakennettu saadun tiedon mukaan vuonna 2016 aiemman katoksen tilalle ja lisäsiipi jo vuonna 1991. Vuonna 1991 tehty laajennus on ollut merkittävä, sillä Ristiinan kunnan lainoituspäätöksen mukaan asunnon koko kasvoi 42 kerrosneliöstä 104 kerrosneliöön.

Kiinteistön omistajilta on pyydetty selitystä ilman lupaa rakennetuista laajennuksista. 12.9.2021 päivätty selitys on liitteenä.

Ristiinan alueen aiempi rakennustarkastaja oli vuonna 2016 käynyt naapureiden pyynnöstä tarkastamassa lasiseinäisen laajennusosan ja määrännyt, että vesikouru, josta vesi valui naapurikiinteistön puolelle sekä naapurikiinteistön puolelle tehty sadevesikaivo oli poistettava. Itse katetun liukulaseilla varustetun kuistin osalta hän oli käsitellyt asiaa vain kuistin lasittamisena, joka ei tarvitse rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. 

Kuistin osalta tiedot ovat hiukan ristiriitaisia. Aiemman rakennustarkastajan selvityksen mukaan kuistin on ollut tällä paikalla "ylimuistoisen ajan" eivätkä naapurit ole siihen reagoineet. Naapureiden mukaan talossa on ollut tällä kohtaa vain pieni katos, joka on myöhemmin laajennettu katetuksi kuistiksi. Vuonna 2016 kuisti on varustettu liukulaseilla ja ilmeisesti kuistin katto on myös uusittu. Asuinrakennukseen liittyvä katettu kuisti olisi vaatinut luvan. Kun se vielä sijoittuu lähes naapurikiinteistön rajaan kiinni, olisi rakentaminen edellyttänyt myös naapurin suostumusta. Kuistin luvantarvetta ei olisi pitänyt käsitellä pelkästään lasituksen luvanvaraisuuden pohjalta.

Alueen nykyinen rakennustarkastaja kehotti kiinteistön omistajia hakemaan luvan sekä vuonna 1991 tehdylle laajennukselle että katetulle kuistille 31.12.2021 mennessä. Myöhemmin määräaikaa oli kiinteistön omistajien pyynnöstä jatkettu 31.1.2022 saakka.

Kiinteistön omistajat ovat aloittaneet lupahakemuksen tekemisen Lupapisteen sähköisen palvelun kautta, mutta hakemuksen tekeminen on jätetty kesken.

Rakennustarkastaja on kehottanut kiinteistön omistajia neuvottelemaan lisämaan hankkimisesta naapurikiinteistöstä, jolloin maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä etäisyysvaatimus naapurikiinteistön rajasta täyttyisi ja rakennuslupa olisi mahdollista myöntää ilman poikkeamiskäsittelyä. Neuvotteluja ei tiettävästi ole käyty.

Kiinteistö sijaitsee alueella, jolla ei ole asemakaavaa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan muulla kuin asemakaava-alueella rakennukset tulee sijoittaa vähintään viiden metrin etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta ellei naapuri ole antanut suostumusta rakentaa lähemmäksi rajaa. Kiinteistön omistajien mukaan he olivat saaneet rajanaapurilta suullisen suostumuksen vuonna 1991 rakennetun laajennuksen sijoittamiseen lähemmäksi kuin viiden metrin päähän rajasta. Tästä ei kuitenkaan ole saatu mitään näyttöä. Naapurikiinteistön tuolloin omistaneet henkilöt ovat kuolleet ja heidän kuolinpesiensä osakkailla ei ole tietoa tuollaisesta suostumuksesta. Kuolinpesien osakkaat eivät itse hyväksy rakennusten sijoitusta.

Siitä, että rakennus sijoitetaan lähemmäksi rajaa kuin määräykset vaativat, seuraa rajoituksia naapurikiinteistön käytölle. Paloturvallisuusmääräykset edellyttävät eri kiinteistöillä olevien rakennusten välimatkaksi vähintään kahdeksaa metriä. Jos toisella kiinteistöllä rakennus sijoitetaan alle neljän metrin päähän rajasta, viereisellä kiinteistöllä minimietäisyys rajasta kasvaa samalla määrällä. Kun tässä tapauksessa lasiseinäinen huone on lähes kiinteistöjen rajassa kiinni, on naapurikiinteistöllä rakennukset sijoitettava vähintään kahdeksan metrin päähän rajasta tai vaihtoehtoisesti tehtävä rajan suuntaan rakenteellinen palosuojaus, joka aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. Naapurikiinteistö on tällä hetkellä rakentamaton ja muodoltaan varsin kapea, jolloin lähellä sen rajaa sijaitseva rakennus rajoittaa huomattavasti kiinteistön käyttöä rakennuspaikkana. Kuolinpesät olisivat kertomansa mukaan halukkaita myymään kyseisen kiinteistön, mutta välittäjä oli sanonut naapurirakennuksen rajoittavan kiinteistön käyttöä rakennuspaikkana niin, että myynti on vaikeaa.

Kiinteistön aikaisemmat omistajat asuivat lähistöllä, joten he ovat olleet tietoisia rakennuksen laajennustoimenpiteistä. Ei ole mitään näyttöä siitä, että he olisivat reagoineet asiaan, joten voidaan katsoa heidän hiljaisesti hyväksyneen ainakin vuonna 1991 tapahtuneen laajennuksen kiinteistönsä rajan lähellä. Toisaalta ei ole myöskään näyttöä siitä, että he olisivat olleet tietoisia siitä, miten rakennuksen sijoitus vaikuttaa heidän omistamansa rakentamattoman kiinteistön myöhempään käyttöön rakennuspaikkana. Sitä ei ole voitu selvittää, olivatko naapurikiinteistön omistajat tietoisia katetun kuistin rakentamisesta ennen sen lasittamista vuonna 2016.  

Vuonna 1991 tehtyyn laajennukseen rakennuksen omistajat olivat saaneet Ristiinan kunnalta perusparannuslainaa, mistä todisteena on esitetty kunnanhallituksen 29.4.1991 tehty päätös. Tämä viittaisi siihen, että silloinen rakennustarkastaja on ollut rakennushankkeesta tietoinen. Kuten kiinteistön omistajien selityksessäkin mainitaan, lainaa on saanut nostaa sitä mukaa, kun rakennushanke on edennyt ja todennäköisesti rakennustarkastaja tai muu kunnan edustaja on käynyt tarkastamassa tilanteen rakennuspaikalla. Jostain syystä kunnan viranomaiset eivät ole puuttuneet rakennustyöhön, joka olisi vaatinut rakennusluvan ja ilmeisesti myös poikkeamisluvan, koska rakennuksen laajennusosa tuli lähemmäksi naapurikiinteistön rajaa kuin silloin voimassa ollut rakennuslaki salli.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaan se, joka ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Naapuruussuhdelain 14 §:n mukaan jos rakennus on niin rakennettu, että se osaksi on toisen maalla taikka lähempänä sitä, kuin lain, asetuksen tai rakennusjärjestyksen taikka asema- tai rakennuskaavan mukaan on sallittu, eikä rakentaminen ole tapahtunut vastoin parempaa tietoa taikka törkeästä huolimattomuudesta, olkoon naapuri, joka ei, sen jälkeen kun on alettu rakentaa rajan yli taikka lähemmäksi, kuin edellä on mainittu, viipymättä sitä vastaan ole tehnyt huomautusta, velvollinen sallimaan rakennuksen jäämisen paikoilleen, milloin sen purkaminen, toisenlaiseksi rakentaminen taikka muuttaminen aiheuttaisi naapurille johtuvaan haittaan ja rakennuksen arvoon nähden suhteettoman suurta vahinkoa.

Luvatta rakennettu ja liian lähelle naapurin kiinteistöä sijoitettu katettu lasikuisti aiheuttaa selkeästi haittaa naapurikiinteistölle, koska se rajoittaa rakentamoismahdollisuuksia. Kuistin poistaminen ei aiheuta kohtuutonta vahinkoa rakennuksen omistajille. Ei voida katsoa, että naapurikiinteistön omistajat olisivat edes hiljaisesti hyväksyneet kuistin rakentamisen. Tilalle voi rakentaa uuden kuistin tai katoksen, mikäli se on vähintään viiden metrin etäisyydellä naapurikiinteistön rajasta tai sille myönnetään lupa sijoittua lähemmäksi rajaa.

Asuinrakennuksen vuonna 1991 rakennetun laajennuksen osalta tilanne on epäselvempi. Naapurikiinteistön silloisten omistajien voidaan olettaa tienneen rakennuksen sijainnista ja voidaan katsoa heidän hiljaisesti hyväksyneen sen, koska asiaan ei ollut puututtu. Todennäköisesti he eivät kuitenkaan ole ymmärtäneet, että tästä aiheutuu rajoituksia heidän oman kiinteistönsä käytölle. Ristiinan kunnan viranomaset ovat olleet hankkeesta tietoisia, mutta eivät ole siihen puuttuneet. Luvatta tehdyn laajennusosan purattaminen aiheuttaisi rakennuksen omistajille suurta vahinkoa naapureille koituvaan haittaan verrattuna. Tämän laajennusosan osalta kiinteistön omistajille tulee vielä varata mahdollisuus hakea tarvittava rakennuslupa. Luvan myöntäminen helpottuu merkittävästi, mikäli he saavat sovittua naapurikiinteistön omistajien kanssa lisämaan ostamisesta niin, että vaadittu viiden metrin etäisyys kiinteistön rajasta toteutuu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että kiinteistöllä 491-529-2-51 olevaan asuinrakennukseen tehty luvaton katettu ja liukulaseilla varustettu kuisti on poistettava 30.6.2022 mennessä. Velvoitteen tehosteeksi ei tässä vaiheessa määrätä uhkasakkoa. Mikäli velvoitetta ei määräajassa noudateta, lupa- ja valvontajaosto joutuu harkitsemaan pakkokeinojen käyttöä.

Edellä mainitulla kiinteistöllä olevaan asuinrakennukseen vuonna 1991 ilman tarvittavaa lupaa tehdyn laajennuksen osalta tulee hakea rakennuslupa 31.5.2022 mennessä. Ellei lupaa haeta, lupa- ja valvontajaosto joutuu harkitsemaan, onko myös tuo laajennusosa tai osa siitä purettava pois.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hannu T. Ahonen, rakennustarkastaja, hannu.ahonen@mikkeli.fi
  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja on tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaoston päätöksestä 7.4.2022, § 13, jolla kiinteistön omistaja on velvoitettu poistamaan kiinteistöllä olevasta asuinrakennuksesta luvatta rakennettu ja liian lähellä naapurikiinteistön rajaa oleva katettu ja lasitettu kuisti. Hallinto-oikeus on kehottanut lupa- ja valvontajaostoa antamaan lausuntonsa valituksen johdosta 17.6.2022 mennessä-

Valituksen sisältävä hallinto-oikeuden lausuntopyyntö on liitteenä.

Valituksessa vaaditaan hallinto-oikeutta kumoamaan edellä mainittu lupa- ja valvontajaoston päätös, jolla valittaja on velvoitettu poistamaan asuinrakennukseen tehty luvaton katettu ja liukulaseilla varustettu kuisti  30.6.2022 mennessä. Perusteina vaatimukselle on esitetty mm. se, että päätös on tehty väärien ja puuttellisten tietojen pohjalta, kiinteistön omistajaa ei ole kuultu kuistia koskevien toimenpiteiden osalta ja että viranomaiset ja naapurit ovat hyväksyneet toimenpiteet jo aikaisemmin.

Lupa- ja valvontajaoston mainittu päätös ja siihen sisältyvä velvoite koskee vain luvattoman kuistin poistamista. Valituksen sisällöstä suurin osa kohdistuu kiinteistöllä olevan asuinrakennuksen ilmeisesti vuonna 1991 tehtyyn laajennukseen, jolle ei myöskään ollut haettu määräysten edellyttämää lupaa. Tuota asuinrakennuksen laajennusta käsitellään tarvittaessa erillisenä asiana. Aikaisemman kylmän tilan muuttaminen asuintiloiksi on rakennuslupamielessä laajennus, vaikka rakennuksen ulkomittoja ei muutettaisikaan. Valituksen yhteydessä esitetyn selvityksen mukaan asuinrakennusta on laajennettu myös aiemman vaipan ulkopuolelle ja sen tullut myös tältä osin lähemmäksi naapurikiinteistön rajaa. Laajennusta koskevat kohdat valituksessa voidaan tässä yhteydessä sivuuttaa.

Asuinrakennukseen liittyvä katettu kuisti olisi vaatinut toimenpideluvan. Kun kuisti vielä sijoittuu lähes naapurikiinteistön rajaan kiinni, olisi rakentaminen edellyttänyt myös naapurin suostumusta. Kuistin luvantarvetta ei olisi pitänyt käsitellä pelkästään lasituksen luvanvaraisuuden pohjalta. Tässä yhteydesä olisi tullut harkita myös se, edellyttääkö aivan naapurikiinteistön rajalle ulottuva kuisti poikkeamislupamenettelyä vai voiko sen käsitelllä vähäisenä poikkeamisena toimenpideluvan tai rakennusluvan yhteydessä.

Alueen nykyinen rakennustarkastaja kehotti kiinteistön omistajaa hakemaan luvan sekä vuonna 1991 tehdylle laajennukselle että katetulle kuistille 31.12.2021 mennessä. Myöhemmin määräaikaa oli kiinteistön omistajan pyynnöstä jatkettu 31.1.2022 saakka.

Kiinteistön omistajalla on kiistattomasti ollut tieto siitä, että lupaprosessi koskee sekä asuinrakennuksen laajentamista että rakennuksen yhteyteen rakennettua lasitettua kuistia. Kiinteistön omistajan vastineissäkin on mainittu myös kuisti.

Valituksessa on vedottu siihen, ettei se naapurikiinteistö, jonka rajalle ilman lupaa rakennettu kuisti ulottuu, ole määräysten mukainen rakennuspaikka. On kuitenkin otettava huomioon, että kyseisellä naapurikiinteistöllä ja toisella siihen rajoittuvalla kiinteistöllä, joka on rakennettu asuinkiinteistö, on sama omistaja. Tämä voi yhdistää kiinteistöt, jolloin ensin mainittua kiinteistön osaa voi käyttää rakennuspaikkana niiin, että sille sijoitetaan esimerkiksi asuinrakennukseen liittyviä talousrakennuksia. Aivan rajan vieressä sijaitseva naapurin rakennus aiheuttaa rajoituksia kiinteistön käytölle. Paloturvallisuusmääräysten edellyttämä eri kiinteistöillä olevien rakennusten vähintään kahdeksan metrin välimatka rajoittaa rakennusten sijoittamista muodoltaan varsin kapealla naapurikiinteistöllä.tai vaihtoehtoisesti vaatii rajan suuntaan rakenteellista palosuojausta, joka aiheuttaisi merkittäviä lisäkustannuksia. Tämä voi myös vaikeuttaa kiinteistöjen myyntiä. Naapurikiinteistön omistajat ovat ilmoittaneet rakennusvalvonnalle, että heidän omistamiensa kiinteistöjen myynti oli rauennut, kun ostaja sai tietää rajalla sijaistsevasta naapurin rakennuksesta ja sen vaikutuksesta kiinteistön käyttöön.

Se, että Ristiinan alueen rakennustarkastaja on vuonna 2016 todennut, ettei kuisti katteineen ja lasituksineen vaadi rakennuslavalvonnan lupaa, ei ole viranomaisen päätös. Päätöksenä siitä olisi tullut antaa muutoksenhakuohje sekä kyseisen kiinteistön että naapurikiinteistön omistajalle. Kun noin lähelle naapurin rajaa rakennettaessa olisi rakennus- tai toimenpideluvan lisäksi tarvittu poikkeamislupa tai rakennusluvan yhteydessä myönnetty vähäinen poikkeaminen, Ristiinan alueen rakennustarkastajalla ei olisi ollut edes toimivaltaa päättää luvasta. Poikkeaminen olisi ehdottomasti edellyttänyt myös naapurikiinteistön omistajan kuulemista.

Lupa- ja valvontajaosto on velvoittanut kiinteistön omistajan poistamaan luvatta rakennetun lasitetun kuistin 30.6.2022 mennessä. Kyseessä on kevyehkö ja helposti purettavissa oleva rakenne. Kun kuistin sijainti aiheuttaa haittaa naapurikiinteistön omistajalle, joka on myymässä kiinteistöä, ei jaoston määräämä velvoite ole kohtuuton eikä toimenpiteelle annettu määräaika ole liian lyhyt.  

Jaoston käsittelyssä on huomioitu se, että asuinrakennuksen laajennuksen osalta Ristiinan kunnan aikaiset viranomaiset ovat jostain syystä jättäneet vaatimatta rakennusluvan, jota tuollainen asuintilojen laajentaminen kylmälle ullakolle kiistatta edellyttää. Rakennustyöstä ei ole esitetty minkäänlaisia piirustuksia tai muita suunnitelmia eikä rakennustyön aikana mahdollisesti tehdyistä katselmuksista ole mitään dokumentteja. Kun siitä, mitä laajennuksen yhteydessä on tosiasiassa tehty, kun kunnan viranomaisten suhtautuminen asiaan on ilmeisesti saanut omistajan uskomaan, ettei lupaa tarvita ja kun naapuritkaan eivät tiettävästi ole aiemmin rakennushankkeeseen reagoineet, lupa- ja valvontajaosto on kohdistanut velvoitteen vain luvatta rakennettuun kuistiin, joka on kiistattomasti määräysten vastainen ja jolle ei ilman naapurin suostumusta olisi ollut mahdollista edes antaa lupaa. Luvan hakeminen asuinrakennuksen laajentamiselle ja asianmukaisten tarkastusten suorittaminen laajennusosassa olisi myös omistajan itsensä edun mukaista. Jos rakennus nyt palaisi tai laajennusosassa tapahtuisi jokin henkilövahinko, korvausten saaminen olisi vaikeaa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tulee tarkastaa jo kokouksessa, jotta asiakirjat ehtivät ajoissa hallinto-oikeudelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä oleva lausunnon jaoston päätöksestä 7.4.2022, § 13 tehdyn valituksen johdosta.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.