Lupa- ja valvontajaosto, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Korjauskehotus kiinteistö 491-409-1-78

MliDno-2018-711

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennusvalvontaan oli tullut ilmoituksia, että omakotitontille 491-409-1-78 ja viereisille puistoalueille on varastoitu suuri määrä kuormalavoja, jotka rumentavat ympäristöä. Omistajille on lähetetty korjauskehotus ensimmäisen kerran kesäkuussa 2015. Tuolloin vaadittiin siirtämään puistoalueella olevat kuormalavat tontin puolelle, järjestämään ne siististi ja tarvittaessa peittämään 15.7.2015 mennessä. Henkilö 1soitti rakennusvalvontaan ja kertoi olevansa vastuussa lavoista. Hän ilmoitti siirtävänsä kaikki lavat siististi tontille, jossa niistä tehdään polttopuita. Siirto oli myös tehty, mutta tontilla lavat olivat korkeissa kasoissa ja pinoissa ja peittämättä. Henkilön 1 kanssa on neuvoteltu asiasta tämä jälkeen useita kertoja ja hän on luvannut siistiä kasat, kunhan saa siihen lisää aikaa.

Tämän jälkeen rakennusvalvontaan on tullut useita ilmoituksia kuntalaisilta ja viranomaisilta siitä, että tontilla olevat korkeat lavapinot ja kasat rumentavat ympäristöä. Asiasta on oltu yhteydessä Henkilöön 1, joka on luvannut siistiä lavakasoja.

13.3.2018 suoritetussa tarkastuksessa todettiin, että tontilla oli edelleen kuormalavoja korkeissa kasoissa niin, että ne peittivät koko tontin takaosan. Kuormalavoja oli myös aivan asuinrakennuksen ja talousrakennuksen vierellä, jossa ne aiheuttivat rakennuksille palovaaran. Tontin ympärillä ei ole aitaa, joten lavat näkyvät selvästi naapuritonteille ja katualueelle.

Rakennusvalvonta on antanut 20.3.2018 tontin omistajille seuraavan sisältöisen korjauskehotuksen. Kiinteistöltä on poistettava maisemaa rumentavat ja palovaaraa aiheuttavat kuormalavat viimeistään 1.8.2018 mennessä rakennusten läheisyydestä vähintään 4 metrin etäisyydelle sekä kiinteistön rajasta 4 metrin etäisyydelle. Rakennuspaikalla voi varastoida kiinteistön lämmityskäyttöön tarkoitettua puutavaraa edellä mainituin ehdoin sekä pelastuslain ja Mikkelin rakennusjärjestyksen määräykset huomioiden.

Henkilö 1on kehotuksen johdosta ottanut yhteyttä rakennusvalvontaan ja kertonut, että hän on kerännyt tontille kuormalavoja, joista on tarkoitus sahata polttopuuta. Henkilö 1 ei ole tontin omistaja vaan omistajien poika, mutta hän kertoo vastaavansa lavoista. Hän itse asuu eri osoitteessa. Henkilö 1 on luvannut poistaa ylimääräiset kuomalavat, mutta tarvitsee mielestään toimenpiteelle enemmän aikaa.

Elokuussa suoritetussa jälkitarkastuksessa todettiin, että lavoja oli viety pois jonkin verran, mutta niitä oli edelleen tontilla niin paljon, että ne rumensivat ympäristöä. Osa oli edelleen niin lähellä rakennuksia, että ne aiheuttivat palovaaraa. Puistoalueelta lavat oli siirretty pois. Henkilön 1pyynnöstä hänelle annettiin vielä lisäaikaa 1.10.2018 saakka korjauskehotuksen mukaisille toimenpiteille.

Henkilön 1kanssa sovittiin, että tontilla suoritetaan katselmus 3.10.2018. Katslmukseen osallistuivat Henkilö 1 sekä johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka ja hallintopäällikkö Juha Ruuth. Katselmuksessa todettiin, että lähimpänä asuinrakennusta olleet ja suurimman palovaaran aiheuttaneet kuormalavakasat oli poistettu. Samoin puistoalueella kaupungin maalla lavoja ei enää ollut. Lavoja oli kuitenkin vielä talousrakennuksen sivuilla liian lähellä rakennusta. Muutenkin lavapinot ja -kasat olivat edelleen liian suuria ja rumensivat ympäristöä. Asiasta oli tullut valituksia lähistön asukkailta. Ilmoittajien mukaan kostuneet alimmat lavat haisevat kesällä.

Henkilö 1 kertoi, että hän on yrittänyt viedä lavoja pois, mutta tavallisella henkilöauton peräkärrillä siirtoon menee paljon aikaa. Lavoille on vaikea saada vastaanottajaa, koska naulojen takia niistä on työlästä tehdä polttopuita. Silmämääräisesti arvioiden kasojen alimmat lavat ovat jo niin lahoja, ettei niitä voi käyttää edes polttopuuna.

Henkilö 1 pyysi vielä lisäaikaa lavojen poistamiseen. Rakennusvalvonnan edustajat katsoivat, ettei määräajan jatkamiseen ole enää perusteita, vaan asia on vietävä lupa- ja valvontajaoston käsiteltäväksi. Henkilölle 1 annettiin katselmuksen yhteydessä tiedoksi kuulemiskirje, jossa kerrottiin lupa- ja valvontajaoston käytettävissä olevista pakkokeinoista ja jossa hänelle varattiin tilaisuus antaa oma selityksensä asian johdosta 18.10.2018 mennessä. Henkilö 1 ei ole antanut selitystä.

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 2.3 mukaan ympäristöön vaikuttava ulkovarastointi on suojattava istutuksin tai aidalla. Aidan rakentaminen on luvanvaraista siten kuin rakennusjärjestyksen kohdissa 3.3 ja 8.3 säädetään.

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 2.3 mukaan rakennuspaikkaa ei saa käyttää sellaiseen varastointiin, joka rumentaa ympäristöä tai aiheuttaa haittaa naapureille. Polttopuuta tai muuta palovaaraa aiheuttavaa materiaalia ei saa varastoida 4 metriä lähempänä naapurin rakennuspaikan rajaa.

Pelastuslain 9 §:n mukaan helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää rakennuksen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.
Pelastuslain 4 §:ssä myös säädetään, että jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Naapuruussuhdelain mukaan puutavara- tai muuta helposti syttyvää ainevarastoa, joka on aiottu pitkähkön aikaa paikalla säilytettäväksi, ei maalla ilman naapurin lupaa saa sijoittaa viittätoista metriä lähemmäksi hänen maataan eikä myöskään kolmeakymmentä metriä lähemmäksi hänen puutarhaansa, pihamaataan, vuokratonttiaan tahi omalla maalla olevaa rakennustaan. Sellaisia varastoja ei myöskään saa sijoittaa kahtakymmentä metriä lähemmäksi toisiaan.

Koska annettua kehotusta ei ole noudatettu määräajassa, on lupa- ja valvontajaoston päätettävä, ryhdytäänkö asiassa maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaisiin pakkotoimiin. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. uhkasakon asettaminen ja asian ilmoittaminen poliisille esitutkinnan suorittamista varten.

Asian ilmoittaminen poliisille esitutkinnan suorittamista varten ei ole tässä vaiheessa tarpeellista, mikäli nyt määrättyä velvoitetta noudatetaan määräajassa eikä kuormalavoja tai muuta vastaavaa ympäristöä rumentavaa tai pilaavaa materiaalia jatkossa säilytetä tontilla edellä esitettyä suurempia määriä.

Tarvittaessa velvoitteet ja pakkokeinot on mahdollista kohdistaa eri päätöksellä myös kiinteistön omistajiin, jotka ovat sallineet kuormalavojen varastoinnin tontillaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää velvoittaa Henkilön 1 poistamaan tontilla 491-409-1-78 olevat kuormalavat 28.2.2019 mennessä niin, että tontilla on enintään 20 kuutiometriä lavoja. Kunkin kasan tai pinon korkeus saa olla enintään 1,5 metriä ja ne tulee peittää niin, etteivät ne rumenna ympäristöä. Lavoja ei saa varastoida tontin ulkopuolella eikä neljää metriä lähempänä asuin- tai talousrakennusta tai naapuritonttien rajoja. Kaikista lavakasoista ja pinoista on poistettava 30.4.2019 mennessä alimmat lavat, jotka ovat lahonneet ja aiheuttavat hajua ympäristöön.

Velvoitteen tehosteeksi lupa- ja valvontajaosto asettaa tuhannen (1.000,00) euron uhkasakon, joka voidaan tuomita maksettavaksi, ellei velvoitetta määräajassa noudateta tai mikäli tontille tuodaan lavoja niin, että edellä mainittu enimmäismäärä tai korkeus ylittyy tai lavoja varastoidaan lähempänä rakennuksia tai naapuritonttien rajoja.

Asiaa ei ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten tässä vaiheessa. Mikäli velvoitetta ei noudateta määräajassa tai tontille myöhemmin tuodaan suurempia määriä kuormalavoja tai muuta vastaavaa ympäristöä rumentavaa tai pilaavaa materiaalia, oikeutetaan johtava rakennustarkastaja tekemään asiasta ilmoitus poliisille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilö 1, tontin omistajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.