Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 25.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Oikaisuvaatimus koskien museovirkailijan sijaisuutta

MliDno-2017-150

Valmistelija

  • Matti Karttunen, museotoimenjohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Markku Paukku Mikkelistä on tehnyt oikaisuvaatimuksen (13.12.2016) koskien museovirkailijan sijaisen valintaa ajalle 19.12.2016-11.10.2017.

Mikkelin kaupungin museotoimeen haettiin museovirkailijaa perhevapaan sijaisuuteen ajalle 1.12.2016-11.10.2017. Museotoimi käsittää kolme museoyksikköä, jotka ovat Mikkelin taidemuseo, joka toimii myös Etelä-Savon aluetaidemuseona, kulttuurihistoriallinen Suur-Savon museo sekä talvi- ja jatkosodan aikaisen Suomen armeijan päämajan perintöä vaaliva Päämajamuseo. Toisin kuin Paukku oikaisuvaatimuksessaan väittää, toimen sijoituspaikkana on museotoimi - ei Päämajamuseo.

Museovirkailijan tehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu, museokohteiden ja näyttelyiden avoinnapito, valvonta ja opastus, näyttelyiden pystytyksessä ja purkamisessa avustaminen sekä museokokoelmien hoitoon liittyvät tehtävät. Museovirkailijoiden työaika jakautuu kaikkien edellä mainittujen museokohteiden kesken. Eri kohteiden valvonta ja avoinnapito tapahtuu etukäteen laadittavan työvuorolistan mukaisesti. Museovirkailija työskentelee eri päivinä eri museokohteissa. Toisen maailmansodan historia on vain yksi osa museovirkailijalta edellytettävää tietämystä. Museovirkalijan tulee pystyä opastamaan asiakkaita myös taidemuseossa ja Suur-Savon museossa. Museovirkailijan työssä korostuu asiakaspalveluosaaminen. Aikaisempi työkokemus toimimisesta erilaisten asiakasryhmien kanssa on eduksi työtehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva koulutus tai käytännön työkokemus. Käytännössä usea hakija täyttää kelpoisuusvaatimuksen näiltä osin.

Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä, joilla katsottiin olevan tehtävän hoitamisen edellyttämää monipuolista museo- ja asiakaspalvelutyökokemusta. Tehtävään valittu henkilö on valmistunut filosofian maisteriksi pääaineenaan historia. Hän on ollut lähes yhtäjaksoisesti museotyössä 22.4.2014 alkaen työskennellen mm. museo-oppaana, kokoelma-assistenttina, museoassistenttina ja digitoijana. Lisäksi hän on ollut  lyhyempiä jaksoja museotyössä useana vuonna peräjälkeen alkaen vuodesta 2009.

Tehtävään varasijalle valittu henkilö opiskelee Suomen historiaa ja hänellä on erilaista museotyökokemusta vuosilta 2010-2013. Hän on myös toiminut kuvataiteilija Jarkko Liudun ripustusassistenttina kolmen vuoden ajan vuosina 2010-2012. Tällä on merkitystä sikäli, että taidemuseon näyttelynvaihdot työllistävät museovirkailijoita runsaasti.

Museotoimelle toimitettujen työtodistuskopioiden mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä Markku Paukun tuorein työkokemus museotyöstä on ajalta 30.4.-7.5.2014, jolloin hän oli harjoittelijana Jalkaväkimuseossa. Mäntyharjun kotiseutumuseossa Paukku on työskennellyt ajalla 13.6.-12.8.1988. Kaiken kaikkiaan Paukun museotyökokemus on varsin vähäistä.

Valintaprosessissa on korostettu hakijoiden museotyökokemusta sekä kokemusta asiakaspalvelutehtävistä. Katson, että oikaisuvaatimus koskien museovirkailijan sijaisen valintaa on aiheeton.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Markku Paukun oikaisuvaatimus koskien museovirkailijan sijaisuuden valintaa hylätään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markku Paukku

Muutoksenhaku

Asianosaisella on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101  KUOPIO
sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.