Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 25.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kulttuuri.-, nuoriso-, ja liikuntalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2017

MliDno-2017-142

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 31§ mukaisesti ”Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.”

Käyttösuunnitelmassa on esitettävä:

Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet

Talousarvio sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntien tuloskortit poikkeavat valtuuston korteista, koska lautakuntien kortteihin on kirjattu myös operatiivisen toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Näitä operatiivisia toimenpiteitä on seurattava ja niistä raportoitava lautakunnalle.

Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt)

Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet

yksiköiden päälliköiden toimivalta

käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen johtosäännön mukaisesti

Tositteiden hyväksyjät sekä asiatarkastajat ja heidän varahenkilönsä

tulosyksiköittäin

huomioiden myös tasetilien hyväksyjät ja asiatarkastajat

palkkailmoituksien hyväksyjät jos poikkeaa muusta tositteiden hyväksymiskäytännöstä (esim. erilliskorvaukset, luottamusmiespalkkiot) 

investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinnan hyväksyjät ja asiatarkastajat (huomioiden investointiraja 10.000 euroa)

Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta tarpeellista

Talousarviossa esitetyt sitovat määrärahat eivät saa käyttösuunnitelmassa muuttua. Tiliryhmän sisällä voi tehdä muutoksia vain, jos ne ovat välttämättömiä toiminnan kannalta.

Kuntamaisemaan tehtävät muutokset on ilmoitettava talouspalveluihin, Kuntamaisema-taulut muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle 2017. Kuntamaiseman ja taloussuunnittelun eurot on täsmättävä keskenään toimiala- tasolla (tulot - menot – netto).

Tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista.

Käyttösuunnitelmat on hyväksytettävä lautakunnissa 31.1.2017 mennessä ja toimitettava talouspalveluihin. Liikelaitokset hyväksyttävät talousarviot johtokunnilla ja tekevät tarpeellisessa laajuudessa käyttösuunnitelmat omaan käyttöönsä.

Liite Kulttuuri-, nuorioso- ja liikuntalautakunnan käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta hyväksyy kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.