Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 24.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2015 kulttuuri-, nuoriso ja liikuntalautakunnan osalta

MliDno-2016-656

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on velvoittanut kaupunginhallitusta hankkimaan lautakunnilta ja johtokunnilta selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi ja saattamaan ne valtuuston tietoon 10.10.2016 mennessä.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta vastaa seuraavaa:

Poikkeamia tavoitemäärissä ei ole selitetty

Tavoitemäärät on asetettu strategiassa ja ne ovat valtuuston vahvistamia tavoitteita koko valtuustokaudelle.

Vuosittaiset toteumat esimerkiksi koululaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyen saadaan mm. valtakunnallisesta kouluterveyskyselystä, joka ei viime vuonna onnistunut ja näin ollen toteumatietoja ei jokaiseen asetettuun tavoitteeseen saatu. Poikkeamat toteumaluvuissa voivat vuosittain vaihtua – tavoitelukua ei kuitenkaan vuosittain muuteta, koska se on annettu strategiassa.

Avustettavien järjestöjen jäsenmäärät poikkeavat vuosittain, koska vuosittaisia avustuksia hakevat järjestöt ovat jäsenmäärältään hyvin erilaisia.

Leirikeskuskäyntien kasvun poikkeama selittyy sillä, että Maiseman ”leirikeskus”-osioon vuodelle 2015 on laskettu sellaiset käynnit, jotka Maiseman-syöttötaulukossa ovat kustannuspaikalla kesätoiminta/leiri- tai kerhokäynnit – edellisinä vuosina Maiseman suorite on muodostunut toisin.

Jäähallin kulujen alentaminen tai uusi hallintomalli

Lisämäärärahan haku ei johtunut Jäähalli Oy:n yhtiövastikkeiden noususta, yhteenlaskettuina vastikkeet laskivat hivenen 2015. Haku johtui siitä, että talouspalvelut ei ollut myöntänyt aiempina vuosina noussutta vastiketta täysimääräisesti liikuntapalveluiden budjettiin vuodelle 2015, ja kustannuspaikkana jäähallit oli tästä syystä talousarviossa alibudjetoitu.

Tilanne on sittemmin korjaantunut. Kilpajäähallin remonttia varten otetun lainan pienentyessä takaisinmaksun myötä vastikkeen tason ei pitäisi lähivuosina ainakaan merkittävästi nousta, vaan joko pysyä ennallaan tai laskea.

Jäähallien hallintomalli tulee päätettäväksi Areenan valmistumisen myötä. Tällöin tulee olla selvillä, mikä tai mitkä tahot hallinnoivat jäähalleja, uutta monitoimiareenaa ja mahdollisesti ravirataa. Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan oleellista on se, olipa tuleva hallintomalli mikä hyvänsä, että liikuntatilojen vuorot jaetaan edelleen ensisijaisesti urheiluseuroille, junioritoiminta mahdollistaen, ja sellaisella vuoron hinnalla, että seurat voivat edelleen ylläpitää ja kehittää toimintaansa.

Orkesterin sairauspoissaolojen ja rahoitusepävarmuuden yhteys

Kaupunginorkesterin rahoituksen epävarmuuden ja sairauspoissaolojen välillä ei ole nähtävissä suoraa yhteyttä. Epäsuora yhteys rahoitukseen on kuitenkin olemassa: 12 muusikon soittajisto on hyvin pieni, orkesterissa on mm. kaksi kahden hengen ja yksi yhden hengen soitinryhmä. Tämän vuoksi yksittäisten sairaustapausten merkitys suurempiin orkestereihin verrattuna korostuu.

Käytännössä kaikissa sairaustapauksissa sijaisten käyttö on välttämätöntä, jotta konsertit saadaan esitettyä. Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta sijaisia ei ole saatavilla Mikkelin seudulla, jolloin sijaisten käytön kokonaiskustannukset ovat hyvin korkeat (matkat, majoitus, päivärahat).

Orkesterin kehittämistyöryhmä toi raportissaan (2012) esiin soittajiston haavoittuvuuden, ja esitti että orkesterin kokoa kasvatetaan. Tämä ei ole kuitenkaan tiukan taloustilanteen vuoksi ollut mahdollista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan selvityksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2015 esittämiin kysymyksiin koskien lautakunnan alaista toimintaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Anne Korhola toimi pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.