Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 16.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Yleisten kulttuuripalvelujen taksat ja maksut 1.1.2016 alkaen (lisäpykälä)

MliDno-2015-2602

Valmistelija

  • Marita Kajander, kulttuurijohtaja, Marita.Kajander@mikkeli.fi

Kuvaus

Yleisten kulttuuripalvelujen pääsylippujen hinnat määritellään aina tilaisuuskohtaisesti ja laskennallisena pohjana käytetään todellisia kustannuksia sekä arviota siitä, paljonko lippuja tullaan todennäköisesti myymään. Hintoja määriteltäessä on huomioitava, että kulttuuripalveluiden järjestämät tilaisuudet täydentävät kaupallista tarjontaa, eivätkä siten ole lähtökohtaisesti populaarisia tai pelkästään taloudellista tulosta tavoittelevia. Kunnallisen kulttuuritoimen on huomioitava myös marginaaliset ja innovatiiviset taidemuodot ja -lajit, jotka eivät välttämättä houkuttele suuria yleisömääriä. Lapsille ja laitoksissa asuville ikäihmisille järjestetään lisäksi myös täysin maksuttomia tilaisuuksia. Koska yleisten kulttuuripalveluiden taksat ja maksut määritellään tapauskohtaisesti ja niissä on liikkumavaraa, hintojen tarkistuksia ylöspäin ei ole syytä tehdä ensi vuodeksi.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta hyväksyy yleisten kulttuuripalvelujen maksut ja korvaukset 1.1.2016 alkaen seuraavasti:

Pääsyliput:
- Aikuiset 5 € - 30 €
- Lapset ja nuoret (alle 18 v) 2 € - 15 €

Kalusto             
- Pöydät 2 €/kpl/vrk
- Tuolit 2 €/kpl/vrk
- Telttakatos 5 €/vrk
- Esittelykatos 10 €/vrk

Lisäksi lautakunta päättää, että Anttolan viljamakasiinin ja Wanhan muuntamon vuokra on 1.1.2016 alkaen 5 - 10 €/vrk. Vuorokausivuokran suuruudesta päättää kulttuurijohtaja tapauskohtaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy yleisten kulttuuripalvelujen taksat ja maksut 1.1.2016 alkaen edellä esitetysti.

Lisäksi lautakunta päättää, että Anttolan viljamakasiinin ja Wanhan muuntamon vuokra on 1.1.2016 alkaen 5 - 10 €/vrk. Vuorokausivuokran suuruudesta päättää kulttuurijohtaja tapauskohtaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kulttuurijohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Mikkelin kaupunki
 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11),  50101 MIKKELI