Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 16.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Vuoden Liikuttaja -palkinto ja Urheilugaala

MliDno-2015-2543

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Liikunta ry ja Etelä-Savon Maakuntaliitto järjestävät yhteistyökumppaneineen vuoden 2015 eteläsavolaista urheilumenestystä juhlistavan Urheilugaalan 29.1.2016 klo 19.00 alkaen. Etelä-Savon Liikunta ry:n kirje on liitteenä.

Kullakin Etelä-Savon kunnalla on mahdollisuus nimetä Urheilugaalassa palkittavaksi oman kuntansa Vuoden Liikuttaja.

Palkinnon saaja voi olla esimerkiksi oman kunnan henkilö, yhdistys, yhteisö, yritys tai tapahtuma, joka on ollut vuonna 2015 merkittävä liikuttaja tai on esimerkillisesti vaikuttanut oman kunnan toiminta-alueella liikunnan ja urheilun parissa. Palkinnon saaja voi olla esimerkiksi edistänyt kuntalaisten, työyhteisön, yhteisönsä jäsenien tai ympäristönsä liikunta-aktiivisuutta ja mahdollisuuksia. Perusteena voi olla pitkäaikainen toiminta tai yksittäinen teko, jolla on huomattu olevan liikunnallista merkitystä kunnan toiminta-alueella.

Liikunta- ja nuorisopalvelut esittää Vuoden Liikuttaja –palkinnon saajaksi Mikkelin Alueen Harrasteliigat ry:tä. MAHL ry on kehittänyt lapsille ja nuorille suunnattua liikuntatoimintaa sekä monilajikerhojen että lajiryhmien kautta ja kohdentanut toimintaa erityisesti niille lapsille ja nuorille, jotka eivät ole mukana kilpaurheilussa tai ovat lopettaneet liikuntaseurassa harrastamisen. MAHL ry järjestää lasten ja nuorten liikuntaa matalan kynnyksen periaatteella ja mahdollistaa harrastamisen pitämällä osallistumismaksut pieninä. MAHL on mikkeliläisittäin merkittävä, toiminnallaan valtakunnallista huomiota saanut liikuttaja.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää myöntää Vuoden Liikuttaja -palkinnon esityksen mukaisesti ja valitsee edustajan tai edustajat Urheilugaalaan palkintoa luovuttamaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää Vuoden Liikuttaja -palkinnon saajan ja valitsee edustajan tai edustajat Urheilugaalaan palkintoa luovuttamaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lautakunta päätti, että edustajina Urheilugaalassa ovat Marianne Huoponen ja Juha Kontinen.

Tiedoksi

Etelä-Savon Liikunta ry, lautakunnan edustajat, liikunta- ja nuorisojohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Mikkelin kaupunki
 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11),  50101 MIKKELI