Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 16.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Vuoden 2016 laskujen hyväksyjät ja asiantarkastajat/kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

MliDno-2015-2532

Valmistelija

  • Paula Sihvonen, talouspäällikkö, Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talouspalveluiden ohjeen mukaisesti hallintokuntien vuoden 2016 asiantarkastajista ja hyväksyjistä on tehtävä luettelo joulukuussa 2015.

Luetteloon on merkittävä tulosyksikön numero, tulosyksikön nimi, sisäisen tilauksen numero (jos eri tarkastaja/hyväksyjä kuin varsinaisella tulosyksiköllä), hyväksyjä, hyväksyjän varahenkilöt, asiantarkastajat ja varahenkilöt sekä hyväksyjien osalta voimassaoloaika, jos kysymyksessä on määräaikainen henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy vuoden 2016 laskujen ja projektien hyväksyjät ja asiatarkastajat liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnan Taitoa Oy/Kirsi Pesonen, yhteispalvelupisteet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Mikkelin kaupunki
 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11),  50101 MIKKELI