Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 16.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Nuorisotilojen hinnasto vuodelle 2016

MliDno-2015-2193

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen asettamaan vuoden 2016 talousarvioraamiin päästäkseen liikunta- ja nuorisopalvelut on lisännyt eri liikuntapaikoilta ja nuorisotiloilta kerättäviä tuloja talousarvioon noin 115 000 euroa.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on hyväksynyt tulotavoitteen noston talousarviokokouksissaan 23.9. ja 29.9.2015. Suurin osa hinnankorotuksista kohdistuu liikuntapaikoille, sillä pääosa nuorisopalveluiden tuloista koostuu eri toiminnoille myönnetyistä valtionapurahoista. Muut mainittavat tulot nuorisopalveluille koostuvat Vanhan Sotkun ja Susiniemen leirimajan käyttömaksuista.

Nuorisopalveluissa on valmisteltu nuorisotilojen käyttöhinnasto vuodelle 2016.

Syksyisen talousarvioprosessin yhteydessä lautakunta on käynyt keskustelua Sotkun säilyttämisestä nuorisopalveluilla. Sotku saatiin sisällytettyä talousarvioon niin, että Sotkulta kerättäviä tuloja nostettiin 7 000 eurolla.

Nyt käsittelyssä oleva hinnankorotusesitys ei kuitenkaan kerrytä Sotkulta koko summaa, sillä hintojen nousun katsottiin olevan kertanostona muuten liian raju. Tulotavoitetta tuetaan Susiniemen leirimajan ja pieneltä osin muiden nuorisotilojen hintojen nostolla. Sotkun salin osalta esitetään, että vakiovuoroja ei enää jatkossa myönnetä paikallisille nuorisoyhdistykselle ja nuorisotyötä tekeville järjestöille maksutta, kuten käytäntö on ollut, vaan maksu peritään jatkossa myös näiltä toimijoilta.

Muiden nuorisotilojen, myös Sotkun kerhohuoneen, osalta vakiovuorojen maksuttomuus nuorisoyhdistyksille säilytetään.

Korotetut hinnat astuvat esityksen mukaan voimaan 1.1.2016.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta hyväksyy nuorisotilojen hinnankorotukset ja Sotkun salin hinnoitteluperusteen muutoksen nuorisojärjestöille esitetyn mukaisesti. Hinnankorotukset astuvat voimaan 1.1.2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy nuorisotilojen hinnankorotukset ja Sotkun salin hinnoitteluperusteen muutoksen nuorisojärjestöille.

Hinnankorotukset astuvat voimaan 1.1.2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikunta- ja nuorisojohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Mikkelin kaupunki
 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11),  50101 MIKKELI