Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 16.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Museopalveluiden hinnoittelu 1.1.2016 alkaen

MliDno-2015-2530

Valmistelija

  • Matti Karttunen, museotoimenjohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin museoiden voimassa oleva palveluhinnasto on hyväksytty kulttuuri- , nuoriso- ja liikuntalautakunnassa 17.12.2014 § 95  ja se on ollut voimassa 1.1.2015 alkaen. Museon palveluhinnastoon on lisätty uutena palvelumuotona Museokortti. Museokortti on valtakunnallinen ja se käy yli 200:ssa suomalaisessa museossa. Museokortin hinta on ollut vuonna 2015 54 euroa. Kortin uusijoille hinta on edelleen 54 euroa. Uusille ostajille kortin hinta vuoden 2016 alusta on 59 euroa. Kortti on voimassa yhden vuoden ajan kortin ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen. Esitys Museopalveluiden hinnoittelusta 1.1.2016 alkaen on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy museoiden palveluhinnoittelun liitteen mukaisesti 1.1.2016 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Museotoimenjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Mikkelin kaupunki
 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11),  50101 MIKKELI