Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 16.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kaupunginorkesterin konserttien hinnoittelu 1.1.2016 alkaen

MliDno-2015-2568

Valmistelija

  • Nikke Isomöttönen, intendentti, Nikke.Isomottonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginorkesterin konserttien hinnoittelu on jaettu kolmeen kategoriaan.

1) Suuret konsertit (mm. Saimaa Sinfonietta -yhteistyö)
2) Ns. tavalliset konsertit (kapellimestari ja solisti)
3) Kamarimusiikki- ym. pienemmät konsertit (usein ilman kapellimestaria tai solistia)

Kaikissa hintaryhmissä on alennukset eläkeläisille, lapsille, opiskelijoille ja työttömille.

Lippujen hinnoittelussa on huomioitava paine tulojen kasvattamiseen, mutta yhtä lailla se, ettei hinnoittelulla liiaksi rajattaisi osallistumismahdollisuuksia. Kategorioiden 2 ja 3 normaali- ja eläkeläishintoja nostetaan 1 eurolla nykyiseen verrattuna. Kalleimman hintakategorian (1) hintoja ei nosteta ja lisäksi tämän kategorian lasten, opiskelijoiden ja työttömien hintaa lasketaan 1 eurolla.

Hinnat 1.1.2016 alkaen
Kategoria 1: norm. 27 € / eläkeläinen 25 € / lapsi, opiskelija, työtön 10 €
Kategoria 2: norm. 24 € / eläkeläinen 22 € / lapsi, opiskelija, työtön 8 €
Kategoria 3: norm. 19 € / eläkeläinen 17 € / lapsi, opiskelija, työtön 6 €

Hinnat sisältävät lippujen välittäjän palvelumaksut. Tällä hetkellä Lippupalvelun perimät toimituskulut normaali- ja eläkeläishintaisista lipuista ovat 2,50 €/kpl ja alimmassa hintaryhmässä 1,50 €/kpl. Kuluttajaviraston ohjeen mukaan markkinoinnissa lippujen hinnat tulee esittää toimituskulut sisältävinä kokonaishintoina.

Konserttituotantojen kustannusrakenteen vaatiessa lippujen hintoja voidaan konserttikohtaisesti korottaa intendentin harkinnan mukaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää Mikkelin kaupunginorkesterin konserttien hinnoittelun edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Intendentti

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Mikkelin kaupunki
 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11),  50101 MIKKELI