Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 14.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Kulttuuripalveluiden säännölliset toiminta-avustukset vuodelle 2016

MliDno-2015-1810

Valmistelija

  • Marita Kajander, kulttuurijohtaja, Marita.Kajander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden talousarvioon on varattu määräraha säännöllisiin toiminta-avustuksiin.

Kulttuuripalveluiden avustusperiaatteiden mukaan säännöllistä toiminta-avustusta myönnetään mikkeliläisille rekisteröidyille kulttuuriyhdistyksille ja toimijoille, joiden kanssa on tehty yhteistoimintasopimus. Hakemuksen liitteinä tulee olla toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole aiemmin toimitettu tai niitä on muutettu.

Vuonna 2015 säännöllistä kulttuuriavustusta myönnettiin seuraavasti:

Etelä-Savon Tanssiopisto            

20 000 €

Mikkeli seura/Elomaan talo

  5 000 €

Mikkelin Valokuvataide ry/
Mikkelin Valokuvakeskus
- Taiteiden talon sisäinen vuokraosuus
   valokuvakeskukselle

20 000 €

14 122 €

Yhteensä

59 122 €

Vuodelle 2016 säännöllistä toiminta-avustusta ovat hakeneet seuraavat kulttuuriyhdistykset ja tahot, joiden kanssa on tehty yhteistoimintasopimus:

Etelä-Savon Tanssiopisto            

 28 600 €

Mikkeli seura/Elomaan talo

   5 000 €

Mikkelin Valokuvataide ry/
Mikkelin Valokuvakeskus
- Taiteiden talon sisäinen vuokraosuus
   valokuvakeskukselle

 69 000 €

 15 312 €

Yhteensä

117 912 €

Kulttuurijohtajan esitys:
Lautakunta myöntää kulttuuriyhdistyksille säännölliset toiminta-avustukset vuodelle 2016 seuraavasti:

Etelä-Savon Tanssiopisto            

20 000 €

Mikkeli seura/Elomaan talo

  5 000 €

Mikkelin Valokuvataide ry/
Mikkelin Valokuvakeskus
- Taiteiden talon sisäinen vuokraosuus
   valokuvakeskukselle

20 000 €

15 312 €

Yhteensä

60 312 €

Hakemuksista puuttuvat liitteet on toimitettava kulttuuripalveluihin ennen avustuksen maksamista. Avustuspäätös raukeaa vuoden 2016 loppuun, mikäli tarvittavia liitteitä ei toimiteta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää myöntää kulttuuriyhdistyksille säännöllisiä toiminta-avustuksia vuodelle 2016:
- Etelä-Savon Tanssiopisto 20 000 €
- Mikkeli-seura/Elomaan talo 5 000 €
- Mikkelin Valokuvataide ry/Mikkelin Valokuvakeskus 20 000 € sekä Taiteiden talon sisäinen vuokraosuus 15 312 €

Hakemuksista puuttuvat liitteet on toimitettava kulttuuripalveluihin ennen avustuksen maksamista. Avustuspäätös raukeaa vuoden 2016 loppuun, mikäli tarvittavia liitteitä ei toimiteta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, kulttuurijohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Mikkelin kaupunki
 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11),  50101 MIKKELI