Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen

MliDno-2017-1962

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.5.2016 § 57. Konserniohjetta esitetään päivitettäväksi uutta organisaatiorakennetta vastaavaksi. Lisäksi päivityksessä esitetään täsmennettäväksi kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston työnjakoa sekä kaupungin ennakkokantakäsitettä ja -menettelyä. Lisäksi ohjeeseen esitetään uutena asiana keskeisten konserniyhtiöiden hallitusten palkkioperusteet.

Hallintosäännön 28 §:n 18. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 4. kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Liitteenä on konserni-ohjeluonnos, jossa näkyy tehdyt lisäykset sinisellä. Poistettavaksi esitetyt kohdat ovat yliviivattu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto antaa tarvittavat ohjeet konserniohjeen päivitykseen liittyen ja lähettää luonnoksen kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Markku Kakriainen esitti Raimo Heinäsen, Arto Seppälän ja Outi Kaurian kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko palautusesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Valmistelija

Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.5.2016 § 57. Konserniohjetta esitetään päivitettäväksi uutta organisaatiorakennetta vastaavaksi. Lisäksi päivityksessä esitetään täsmennettäväksi kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston työnjakoa sekä kaupungin ennakkokantakäsitettä ja -menettelyä.

Hallintosäännön 28 §:n 18. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 4. kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Uudessa versiossa keskeisten konserniyhtiöiden hallitusten vuosipalkkioperusteita on täsmennetty ja kappalerakennetta sujuvoitettu.

Liitteenä on uusin konserni-ohjeluonnos, jossa näkyy tehdyt uudet lisäykset vihreällä. Poistettavaksi esitetyt kohdat ovat yliviivattu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto tekee tarvittavat muutokset ja täsmennykset konserniohjeluonnokseen ja lähettää luonnoksen kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana

  • Markku Kakriainen esitti Armi Salo-Oksan kannattamana kohdan 4.4. toisen kappaleen poistamista (sivu 10) 
  • Raimo Heinänen esitti Outi Kaurian ja Arto Seppälän kannattamana, että alle 3 milj. euroa liikevaihdon yhtiöiden hallituksen puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiota 2 025 euroa.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutosesitykset hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto teki asiakirjaan teknisiä muutoksia, jotka on huomioitu liitteessä.

 

 

Valmistelija

Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.5.2016 § 57. Konserniohjetta esitetään päivitettäväksi uutta organisaatiorakennetta vastaavaksi. Lisäksi päivityksessä esitetään täsmennettäväksi kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston työnjakoa sekä kaupungin ennakkokantakäsitettä ja -menettelyä. Lisäksi ohjeeseen esitetään uutena asiana keskeisten konserniyhtiöiden hallitusten palkkioperusteet. Konserni- ja elinvoimajaosto on valmistellut konserniohjeluonnosta kokouksissaan 26.9.2017 ja 31.10.2017.

Hallintosäännön 28 §:n 18. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 2.momentin 4. kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Päätöksen liitteenä on konserniohjeen päivitysluonnos, jossa näkyy tehdyt lisäykset sinisellä. Poistettavaksi esitettävät kohdat ovat yliviivattu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto:

  1. hyväksyy liitteen mukaisen konserniohjeen päivityksen
  2. oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan konserniohjetta täydentävät soveltamisohjeet.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kapunginvaltuusto:

  1. hyväksyy liitteen mukaisen konserniohjeen päivityksen
  2. oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan konserniohjetta täydentävät soveltamisohjeet.

Päätös

Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Satu Taavitsainen esitti valtuutettujen Veli Liikasen, Raine Lehkosen ja Nina Jussi-Pekan kannattamana, että sivulle 7 kohtaan 3.9. lisätään lause “Luottamushenkilön suora tietojensaantioikeus ei ulotu kunnan tytäryhtiöihin, koska nämä eivät ole kuntalain 83 §:ssä tarkoitettuja kunnan viranomaisia” tilalle: “Kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada kaupungin hallussa olevia tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, joita he pitävät toimessaan tarpeellisena, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Lisäksi tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiin kirjataan erillismääräyksillä luottamushenkilöiden tietojensaannista.”

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannattettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Satu Taavitsaisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 kyllä ääntä, 23 ei ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 2.

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.12.2017 § 94. Hallintosäännön 28 §:n 18. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Konserniohjeeseen esitetään lisättäväksi kohtaan 4.4. seuraava määräys:

Riippumattomuuden varmistamiseksi konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten ei sallita tekevän yhtiöille hallituksen jäsenyyteen liittymättömiä työ- tai muita suorituksia ilman tavanomaista konsernin hankintasäännön mukaista kilpailutusmenettelyä. Rajoitus koskee sekä ostopalveluna että ansionmenetyskorvauksia ja muita vastaavia palkkiota vastaan tehtäviä suorituksia. Samoin rajoitus koskee sellaisilta yrityksiltä tehtyjä hankintoja, joissa hankinnan tekevän konserniyhtiön hallituksen jäsen on suoritteen myyvässä yrityksessä johtavassa asemassa ja/tai omistajana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää lähettää konserniohjeen päivitysesityksen kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että esitys kuuluu seuraavasti:

"Riippumattomuuden varmistamiseksi konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten ei sallita tekevän yhtiöille hallituksen jäsenyyteen liittymättömiä työ- tai muita suorituksia ilman tavanomaista konsernin hankintasäännön mukaista kilpailutusmenettelyä. Rajoitus koskee sekä ostopalveluna että sellaisilta yrityksiltä tehtyjä hankintoja, joissa hankinnan tekevän konserniyhtiön hallituksen jäsen on suoritteen myyvässä yrityksessä johtavassa asemassa ja/tai omistajana."

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.