Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Mikkelin kaupungin elinvoimatyön uudistaminen

MliDno-2020-2222

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 kokouksessa käydyn keskustelun perusteella konserni- ja elinvoimajaosto on päättänyt 19.11.2019 § 109, että Mikkelin kaupunkikonsernista, sen tytäryhtiöistä ja liikelaitoksista tehdään ulkopuolinen ja riippumaton selvitys. Selvityksen aiheena on konserniin kuuluvien yhteisöjen tarpeellisuus, taloudellinen tila, hallintomalli ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen niiden toiminnassa sekä konsernirakenteen tehokkuus. Selvitys on ostettu kilpailutuksen jälkeen Perlacon Oy:ltä ja yhtiön kanssa on tehty hankintasopimus ajalle 1.1.2020-30.4.2020.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.5.2020 § 168 käynnistänyt talous- ja tulevaisuusohjelman talouden tasapainottamiseksi. Ohjelman tavoitteena on selvittää ja löytää toimenpiteitä, joilla Mikkelin kaupunki vastaa nyt ja tulevaisuudessa sille annettuun palvelutehtävään siten, että talous on kestävällä pohjalla. Samalla kaupunginhallituksen päätöksellä selvitys konsernirakenteen tiivistämisestä otettiin osaksi talous- ja tulevaisuusohjelmaa.

Talous- ja tulevaisuusohjelma, ja siinä esitetyt linjaukset vuoden 2021 talousarvion valmistelun pohjaksi, on hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.6.2020 § 231. Päätöksessä todetaan, että jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta tehdään toimivaltaisen toimielimen erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja hallintosäännön edellyttämällä tavalla sekä päätösten valmistelujen yhteydessä toteutetaan normaalit kuulemiskierrokset.

Kaupunginhallituksen päätöksen liitteenä on Perlacon Oy:n selvitys konsernirakenteen tiivistämisestä, jossa kaupungin elinvoima- ja yrityspalveluiden elinvoimatyön kehittämisestä on todettu seuraavaa:

”Mikkelin kaupungin elinkeino- ja yrityspalvelut tuottaa Miksei Mikkeli Oy. Kaupungin elinvoimaan liittyviä elinkeinotoimia käsitelläänkin nyt kolmessa eri elimessä, kaupunginhallituksessa, kaupunginhallituksen konsernijaostossa ja Miksein hallituksessa. Kukin näistä tarkastelee asioita omasta hallinnollisesta ”ikkunastaan”. Moniportainen organisaatiomalli lisää hallinnollista työtä ja toisaalta hidastaa päätöksentekoa. Toimiminen kahdessa erillisessä juridisessa yksikössä edellyttää myös erillisiä toimeksianto- ja palvelusopimuksia. Talouden osalta toimien julkinen seurattavuus heikkenee siirryttäessä kuntaorganisaation ulkopuolelle.

Voimakkaasti muuttuvassa kuntakentässä on tärkeää, että kaupungin elinvoiman mahdollistava päätöksenteko ja toiminta on mahdollisimman lähellä kaupungin muuta operatiivista toimintaa ja päätöksentekoa. Mikäli elinvoima keskitetään yhteen kaupunginhallituksen alaiseen yksikköön, selkeyttää se päätöksentekoa. Myöskin eriävien tulkintojen mahdollisuus pienenee.

Aikaisempi hankemaailmaan profiloitunut erillinen kehitysyhtiömalli on viimevuosina tullut voimakkaaseen murrokseen ja yhä useampi kaupunki ja kunta on siirtänyt elinvoimaan liittyvät toimet omaksi toiminnaksi. Uudella toimintamallilla korostetaan elinvoimatoimien merkitystä kaikelle kunnan toiminnalle, raja-aitoja eri yksiköiden välillä on näin haluttu pienentää. Tästä syystä on perusteltua, että toiminta on kiinteä osa kaupungin muuta toimintaa ja tapahtuu selkeästi kaupunginhallituksen alaisuudessa. ”

Perlacon Oy:n on suosittanut selvityksessä seuraavia toimenpiteitä toteuttavaksi:

 • Kaupunki käynnistää neuvottelut XAMK Oy:n kanssa: Miksein toimintaan liittyvistä omistusjärjestelyistä sisältäen mm. yhtiön hanketoiminnan siirtämisen XAMK Oy:lle ja yhtiön yrityspalvelujen sekä kehittämis- ja matkailupalvelujen siirtämiseksi kaupungin elinvoimayksikköön,
 • Miksein nykyinen elinkeino ja yrityspalvelut, yritysten kehitys- ja tukitoiminta, sekä matkailun kehittämis- ja markkinointitoiminta siirretään kaupungin organisaatioon perustettavaan elinkeinoyksikköön. Yksikkö jakaantuisi kahteen eri profiiliin, eli yrityspalveluihin ja -kehitykseen sekä matkailumarkkinointiin. Selkeän profiilin saavuttamiseksi yksikkö voitaisiin profiloida esimerkiksi elinkeinojohtaja vetoiseksi. Yksikön johtajan vastuulla olisi yksikön johtaminen, palvelutarjonnasta huolehtiminen mutta sen lisäksi huolehtiminen siitä, että yksiköllä on sujuvat yhteydet kaupungin muihin hallintokuntiin.
 • Käynnistetään valmistelut kaupungin elinvoimayksikön perustamiseksi 1.1.2021 lukien. Elinvoimayksikköön siirrettäisiin Miksein elinkeinojen kehittäminen, yrityspalvelut sekä matkailun kehittäminen ja markkinointi. Miksei Oy puretaan sen jälkeen, kun sen toiminnot ja henkilöstö on saatu siirrettyä uusiin yksikköihin.


Kaupunginjohtaja Timo Halonen on asettanut operatiivisen työryhmän selvittämään elinvoimatyön kehittämisestä talous- ja tulevaisuusohjelman linjauksien pohjalta. Työryhmään kuuluu kaupunginjohtaja Timo Halonen (pj), hallintojohtaja Ari Liikanen, strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen, toimitusjohtaja Juha Kauppinen, matkailujohtaja Maisa Häkkinen ja Miksei Oy:n henkilöstön edustaja Aki Hakala. Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa.

Työryhmän toimesta on toteutettu sidosryhmien haastattelut / kuulemiset seuraavasti:

 • Matkailuyrittäjät 22.9.2020
 • LUT-yliopisto 30.9.2020
 • Etelä-Savon kauppakamari 30.9.2020
 • Etelä-Savon Ely-keskus 1.10.2020
 • Etelä-Savon maakuntaliitto 1.10. 2020
 • Esedu Oy 2.10. 2020
 • Etelä-Savon Yrittäjät ja Mikkelin Yrittäjät 2.10.2020
 • Mikkelin Yliopistokeskus 2.10.2020
 • Uusyrityskeskus Dynamo 14.10.2020
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 15.10.2020


Lisäksi työryhmän toimesta on toteutettu yrityskysely yli 50 työllistäville yrityksille. Edelleen työryhmä on osallistunut kaupungin ja alueen elinkeinoelämän Elinvoimafoorumiin 14.10.2020, Miksein hallituksen kokoukseen 29.10.2020. Miksein henkilöstötilaisuus pidetään 19.11.2020.

Valmistelutilannetta selostetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää jatkovalmisteluohjeista. 

Päätös

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen, strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja kaupunginjohtaja Timo Halonen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. 

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi valmisteluohjeeksi niin, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toiminta yhtiönä jatkuisi, mutta sen toimintojen kehittämistä tulee tarkastella suhteessa kaupungin oman toiminnan uudelleenorganisointiin.    

Merkitään, että Juha Vuori ja kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen 16.11.2020 jälkeen konserni-​ ja elivoimajaosto on käsitellyt asiaa 17.11.2020. Jaosto antoi valmisteluohjeeksi,​ että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toiminta yhtiönä jatkuisi,​ mutta sen toimintojen kehittämistä tulee tarkastella suhteessa kaupungin oman toiminnan uudelleenorganisointiin.

Konserni-​ ja elinvoimajaoston kokouksen jälkeen kaupunginjohtaja Timo Halosen asettama operatiivinen työryhmän jatkanut asian selvittämistä. Työryhmä on kokoontunut 3 kertaa.   

Asiaa selostetaan kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle omana kantanaan seuraavia linjauksia:

 • Mikkelin kaupungin kehitysyhtiö Miksei Oy jatkaa toimintaansa ja matkailu säilyy osana kehitysyhtiötä, 
 • kaupungille perustetaan elinvoimajohtajan virka ja 
 • uudistustyössä noudatetaan liitteen mukaisia linjauksia.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia lähetetään jatkovalmisteluun ja asian johdosta järjestetään kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston yhteinen iltakoulu.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. 

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.